اعضای هیات علمی

شاهرخ شمس

شاهرخ شمس

شاهرخ شمس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا اثباتی لواسانی آیروالاستیسیته غیرخطی پره توربین باد محور افقی تحت شرایط واماندگی استاتیکی در حضور سیستم کنترل دکتری
رضا اثباتی لواسانی آیروالاستیسیته غیرخطی پره توربین باد محور افقی تحت شرایط واماندگی استاتیکی در حضور سیستم کنترل دکتری
سجاد جنگروی تحلیل رفتار آیروالاستیک پره کمپرسور با هسته سیال هوشمند الکترورئولوژی کارشناسی ارشد
کاوه کرمی اثر انعطاف پذیری سازه یک بالزن با بال دو تکه بر روی عملکرد آیروالاستیک آن کارشناسی ارشد
محمدرضا کاظمی بررسی رفتار آئروالاستیک بالهای کامپوزیتی انعطاف پذیر با نسبت منظری بالا با وجود رفتار غیرخطی هندسی و آئرودینامیکی کارشناسی ارشد
احد مولایی چلقایی تحلیل آیروالاستیک غیر خطی پره عمودی تحت نیروهای آیرودینامیک ناپایا وشرایط غیر خطی واماندگی استاتیکی دکتری
سعید سازش تحلیل رفتار غیرخطی بر هم کنش سازه و سیال در لوله های انعطاف پذیر حامل سیال تحت شرایط تصادفی دکتری
رضا اثباتی لواسانی Nonlinear Aeroelasticity of the Blade of a Horizontal Axis Wind Turbine under Static Stall Considering Control System دکتری دانلود 1398/03/29
امیرمسعود اثناعشری تحلیل کمانش حرارتی ورقهای دایره ای چند لایه کامپوزیتی متقارن دربردارنده لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
حمید پورمحمد Thermal buckling and post-buckling analysis of functionally graded cylindrical shells enhanced by shape memory alloys دکتری دانلود 1398/07/02
یحیی تدریسی جوان Effect of Initial Geometric Imperfections on Buckling and Postbuckling of Composite Cylindrical Shells کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
علیرضا جبلی پیران Thermal Buckling Analysis of Hybrid FGM-SMA Spherical Shells کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/09
مرتضی رمضانی بررسی آیروالاستیک روتور توربین باد محور عمودی H شکل کارشناسی ارشد دانلود 1398/02/02
سعید سازش تحلیل رفتار غیرخطی برهم‌کنش سازه و سیال در لوله‌های انعطاف‌پذیر حامل سیال تحت شرایط تصادفی دکتری دانلود 1398/03/29
محمدرضا فیضی تحلیل کمانش ترمومکانیکی پوسته‌های کروی چند لایه کامپوزیتی با لایه‌های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 95/11/26
عبدالرضا قدیری قهی تحلیل کمانش حرارتی پوسته‌های مخروطی هدفمند در بردارنده‌ی آلیاژ حافظه‌دار کارشناسی ارشد دانلود 98/11/14
حامد قلسمی با لایه‌های تحلیل کمانش و ارتعاشات القایی گرمایی تیرهای ساخته‌شده از مواد هدفمند پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
محمد رضا کاظمی "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
کاوه کرمی Design a two link of an ornithopter with flexibility effects کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
محمد منصوری بررسی اثر نیروهای آئرودینامیکی یک بالزن با بال دو تکه ای بر روی عملکرد آئروالاستیک آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/08
افشین ناقلی تحلیل آیروالاستیک یک ایرفویل دارای گورنی قلپ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
حسین باقرزاده گجوتی Thermoelastic Buckling of SMA Reinforced FGM Rectangular Plates کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
مهدی بهلولی فتوت تحلیل کمانش و پس کمانش حرارتی و مکانیکی ورق های مستطیلی اورتوتروپ چند لایه با لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
رضاپور پدرام تحلیل کمانش حرارتی و مکانیکی پوسته های استوانه ای اورتوتروپ چند لایه با محرکهای پیزوالکتریک کارشناسی ارشد
تدریسی جوان یحیی Effect of Initial Geometric Imperfections on Buckling and Postbuckling of Composite Cylindrical Shells کارشناسی ارشد
محمد دان اصفهانی بررسی اثر نقصهای اولیه ی هندسی بر رفتار کمانشی ورقهای مستطیلی چندلایه ی کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
پدرام رضاپور تحلیل کمانش حرارتی و مکانیکی پوسته های استوانه ای اورتوتروپ چند لایه با محرکهای پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
مظفریان سعید بررسی رفتار غیرخطی آیروالاسیتیسیته پره کامپوزیت توربین باد کارشناسی ارشد
محمدرضا فیضی Thermal Buckling Analysis of Cross-Ply Piezolaminated Spherical Shells کارشناسی ارشد دانلود 95/11/26
حامد قلسمی THERMALLY INDUCED VIBRATION ANALYSIS OF SHEAR DEFORMABLE PIZOELECTRIC-FGM BEAMS کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
محمد رضا کاظمی "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
هادی لطفیی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
محمودی منش محسن تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد
مرادی محسن بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد
کاظمی محمد رضا "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد
محسن محمودی منش تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/10
محسن مرادی بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید مظفریان بررسی رفتار غیرخطی آیروالاسیتیسیته پره کامپوزیت توربین باد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
بهلولی فتوت مهدی تحلیل کمانش و پس کمانش حرارتی و مکانیکی ورق های مستطیلی اورتوتروپ چند لایه با لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد
لطفیی هادی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 01 هرهفته (17:30 - 19:30) | هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم دوم 1400
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 05 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش اجزاء محدود 1 8303050 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
دینامیک سازه 8303046 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 04 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1395/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 15 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
دینامیک پرواز 8303097 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1392/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
دینامیک پرواز 8303097 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1392/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 19 نتیجه
از 1