اعضای هیات علمی

شاهرخ شمس

شاهرخ شمس

شاهرخ شمس    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا اثباتی لواسانی آیروالاستیسیته غیرخطی پره توربین باد محور افقی تحت شرایط واماندگی استاتیکی در حضور سیستم کنترل دکتری
رضا اثباتی لواسانی آیروالاستیسیته غیرخطی پره توربین باد محور افقی تحت شرایط واماندگی استاتیکی در حضور سیستم کنترل دکتری
پیمان فلاحتی بررسی رفتار آیروالاستیک یک بال بازشونده با سوئیپ دوگانه کارشناسی ارشد
روح اله حفیظی درچه بررسی رفتار اندرکنش سیال فضا - زمان بر اجرام در فضا کارشناسی ارشد
کاوه کرمی اثر انعطاف پذیری سازه یک بالزن با بال دو تکه بر روی عملکرد آیروالاستیک آن کارشناسی ارشد
محمدرضا کاظمی بررسی رفتار آئروالاستیک بالهای کامپوزیتی انعطاف پذیر با نسبت منظری بالا با وجود رفتار غیرخطی هندسی و آئرودینامیکی کارشناسی ارشد
سیدمحمد منصوری بررسی اثر نیروهای آئرودینامیکی یک بالزن با بال دو تکه ای بر روی عملکرد آئروالاستیک آن کارشناسی ارشد
احد مولایی چلقایی تحلیل آیروالاستیک غیر خطی پره عمودی تحت نیروهای آیرودینامیک ناپایا وشرایط غیر خطی واماندگی استاتیکی دکتری
سیدسعید مظفریان بررسی رفتار غیرخطی آیروالاستیسیته پرهء کامپوزیت توربین باد کارشناسی ارشد
سعید سازش تحلیل رفتار غیرخطی بر هم کنش سازه و سیال در لوله های انعطاف پذیر حامل سیال تحت شرایط تصادفی دکتری
رضا اثباتی لواسانی آیروالاستیسیته غیرخطی پره توربین باد محور افقی تحت شرایط واماندگی استاتیکی در حضور سیستم کنترل دکتری 1398/3/29
امیرمسعود اثناعشری تحلیل کمانش حرارتی ورقهای دایره ای چند لایه کامپوزیتی متقارن دربردارنده لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1396/7/12
شهریار پایور بررسی عملکرد یک توربین عکس العملی درون یک کانال جریان کارشناسی ارشد 1401/7/27
حمید پورمحمد تحلیل کمانش و پسا کمانش حرارتی پوسته های استوانه ای هدفمند هیبرید با لایه دربردارنده آلیاژ حافظه دار دکتری 1398/7/2
یحیی تدریسی جوان بررسی اثر نقص های اولیه هندسی بر کمانش و پساکمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1394/11/27
علیرضا جبلی پیران تحلیل کمانش حرارتی پوسته های کروی هدفمند با لایه های در بردارنده آلیاژ های حافظه دار کارشناسی ارشد 1398/7/9
محمدفواد جلایی زاده طراحی و بهینه سازی چندسطحی سازه یک بال کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1392/11/13
سجاد جنگروی تحلیل رفتار آیروالاستیک پره کمپرسور با هسته سیال هوشمند الکترورئولوژی کارشناسی ارشد 1399/11/21
محمدحسن خوشنویس تعیین خصوصیات ارتعاشاتی و توان یک توربین بادی کابلی تروپوسکین با روش شبکه عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد 1402/6/28
مرتضی رمضانی بررسی آیروالاستیک روتور توربین باد محور عمودی H شکل کارشناسی ارشد 1398/2/2
سعید سازش تحلیل رفتار غیرخطی بر هم کنش سازه و سیال در لوله های انعطاف پذیر حامل سیال تحت شرایط تصادفی دکتری 1398/3/29
غلامرضا شربتی نوکنده تحلیل ارتعاشات القایی حرارتی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1402/6/29
مهدی فاتحی ناراب تحلیل رفتار آیروسرووالاستیک بال کامپوزیتی ترک دار دکتری 1400/7/10
محمدرضا فیضی تحلیل کمانش ترمودینامیکی پوسته های کروی چند لایه کامپوزیتی با لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1395/11/26
محمدرضا فیضی تحلیل کمانش ترمومکانیکی پوسته‌های کروی چند لایه کامپوزیتی با لایه‌های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 95/11/26
پیمان فلاحتی بررسی رفتار آیروالاستیک یک بال بازشونده با سوئیپ دوگانه کارشناسی ارشد 1400/11/25
حامد قاسمی تحلیل کمانش و ارتعاشات القایی حرارتی تیرهای هدفمند با لایه های پیزوالکتریک کارشناسی ارشد 1395/12/2
عبدالرضا قدیری قهی تحلیل کمانش حرارتی پوسته های مخروطی هدفمند در بردارنده آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد 1398/11/14
حامد قلسمی با لایه‌های تحلیل کمانش و ارتعاشات القایی گرمایی تیرهای ساخته‌شده از مواد هدفمند پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
محمد رضا کاظمی بررسی رفتار آئروالاستیک بالهای کامپوزیتی انعطاف پذیر با نسبت منظری بالا با وجود رفتار غیرخطی هندسی و آئرودینامیکی کارشناسی ارشد 1394/12/2
کاوه کرمی اثر انعطاف پذیری سازه یک بالزن با بال دو تکه بر روی عملکرد آیروالاستیک آن کارشناسی ارشد 1396/11/25
احسان کریمی بدرابادی بررسی رفتار آیروالاستیک توربین باد محور عمودی داریوس کارشناسی ارشد 1401/11/25
هادی لطفیی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد 1394/4/23
محسن محمودی منش تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهار پره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد 1394/4/10
سیده مهدیس مداحی بررسی مسیر حرکت پره فن یک موتور توربوفن بعد از شکست کارشناسی ارشد 1401/11/12
محمد منصوری بررسی اثر نیروهای آئرودینامیکی یک بالزن با بال دو تکه ای بر روی عملکرد آئروالاستیک آن کارشناسی ارشد 1396/6/8
احد مولایی چلقایی تحلیل آیروالاستیک غیر خطی پره عمودی تحت نیروهای آیرودینامیک ناپایا وشرایط غیر خطی واماندگی استاتیکی دکتری 1398/11/30
افشین ناقلی تحلیل آیروالاستیک یک ایرفویل دارای گورنی فلپ کارشناسی ارشد 1397/6/24
حسین باقرزاده گجوتی تحلیل کمانش حرارتی ورقهای مستطیلی هدفمند هیبرید با لایه دربردارنده آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد 1396/11/24
مهدی بهلولی فتوت تحلیل کمانش و پس کمانش حرارتی و مکانیکی ورق های مستطیلی اورتوتروپ چند لایه با لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
رضاپور پدرام تحلیل کمانش حرارتی و مکانیکی پوسته های استوانه ای اورتوتروپ چند لایه با محرکهای پیزوالکتریک کارشناسی ارشد
تدریسی جوان یحیی Effect of Initial Geometric Imperfections on Buckling and Postbuckling of Composite Cylindrical Shells کارشناسی ارشد
محمد دان اصفهانی بررسی اثر نقصهای اولیه ی هندسی بر رفتار کمانشی ورقهای مستطیلی چندلایه ی کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1396/6/28
پدرام رضاپور تحلیل کمانش حرارتی و مکانیکی پوسته های استوانه ای اورتوتروپ چند لایه با محرکهای پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
مظفریان سعید بررسی رفتار غیرخطی آیروالاسیتیسیته پره کامپوزیت توربین باد کارشناسی ارشد
محمدرضا فیضی Thermal Buckling Analysis of Cross-Ply Piezolaminated Spherical Shells کارشناسی ارشد دانلود 95/11/26
حامد قلسمی THERMALLY INDUCED VIBRATION ANALYSIS OF SHEAR DEFORMABLE PIZOELECTRIC-FGM BEAMS کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
محمد رضا کاظمی "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
هادی لطفیی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
محمودی منش محسن تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد
مرادی محسن بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد
کاظمی محمد رضا "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد
محسن محمودی منش تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/10
محسن مرادی بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید مظفریان بررسی رفتار غیرخطی آیروالاستیسیته پرهء کامپوزیت توربین باد کارشناسی ارشد 1394/11/7
بهلولی فتوت مهدی تحلیل کمانش و پس کمانش حرارتی و مکانیکی ورق های مستطیلی اورتوتروپ چند لایه با لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد
لطفیی هادی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1402
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
سمینار 8303010 2 01 هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم دوم 1401
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 01 هرهفته (17:30 - 19:30) | هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم دوم 1400
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 01 | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 05 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش اجزاء محدود 1 8303050 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
دینامیک سازه 8303046 3 03 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 04 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1395/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 15 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2