گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شاهرخ شمس

شاهرخ شمس

شاهرخ شمس    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین باقرزاده گجوتی تحلیل کمانش حرارتی ورق های مستطیلی هدفمند هیبرید با لایه در بردارنده آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
مهدی بهلولی فتوت تحلیل کمانش و پس کمانش حرارتی و مکانیکی ورق های مستطیلی اورتوتروپ چند لایه با لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/15
رضاپور پدرام تحلیل کمانش حرارتی و مکانیکی پوسته های استوانه ای اورتوتروپ چند لایه با محرکهای پیزوالکتریک کارشناسی ارشد
تدریسی جوان یحیی Effect of Initial Geometric Imperfections on Buckling and Postbuckling of Composite Cylindrical Shells کارشناسی ارشد
محمد دان اصفهانی Effect of initial imperfections on thermal and mechanical buckling of composite plates کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
پدرام رضاپور تحلیل کمانش حرارتی و مکانیکی پوسته های استوانه ای اورتوتروپ چند لایه با محرکهای پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/18
مظفریان سعید بررسی رفتار غیرخطی آیروالاسیتیسیته پره کامپوزیت توربین باد کارشناسی ارشد
محمدرضا فیضی Thermal Buckling Analysis of Cross-Ply Piezolaminated Spherical Shells کارشناسی ارشد دانلود 95/11/26
حامد قلسمی THERMALLY INDUCED VIBRATION ANALYSIS OF SHEAR DEFORMABLE PIZOELECTRIC-FGM BEAMS کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
محمد رضا کاظمی "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
هادی لطفیی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
محمودی منش محسن تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد
مرادی محسن بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد
کاظمی محمد رضا "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد
محسن محمودی منش تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/10
محسن مرادی بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سعید مظفریان بررسی رفتار غیرخطی آیروالاسیتیسیته پره کامپوزیت توربین باد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
بهلولی فتوت مهدی تحلیل کمانش و پس کمانش حرارتی و مکانیکی ورق های مستطیلی اورتوتروپ چند لایه با لایه های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد
لطفیی هادی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 02 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 04 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1395/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 15 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
دینامیک پرواز 8303097 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1392/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
دینامیک پرواز 8303097 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1392/10/28 (09:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 9 نتیجه
از 1