اعضای هیات علمی

سما گلیائی

سما گلیائی

سما گلیائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیده رضیه عبداللهی دمنه ارائه ی روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت بندی ژنهای درگیر در سرطان کارشناسی ارشد
مرتضی عبداللهی معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولی کارشناسی ارشد
سعیده افشاری تقریب برخورد در ماشین سیگنال با مجموعه سرعت های ثابت کارشناسی ارشد
امیرحسین بداغی مدل سازی انتشار شایعه در شبکه های اجتماعی برخط دکتری
محسن فلاحت شناسائی زیرگروههای سرطان با استفاده از جهش های سوماتیک کارشناسی ارشد
سامان فرهمند شناسائی نشانگرهای زیستی سرطان با رویکرد نظری? بازی ها کارشناسی ارشد
مهنا فرهادی شناسایی جهش های مرتبط با سرطان پستان در ارتباط با نواحی عملکردی پروتئین کارشناسی ارشد
داود حسن زاده ارائه ی الگوریتم به منظور یافتن سیگنال ماشین شبکه ای معادل با ماشین تورینگ تناوبی کارشناسی ارشد
محمد مرادی ارایه ی الگوریتمی جهت کنترل شبکه های پولی کارشناسی ارشد
غزاله نیکنام شیروان ارائه ی الگوریتمی به منظور شناسایی ژنهای محرک سرطان کارشناسی ارشد
معصومه اویسی ارائه ی الگوریتمی به منظور شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان پستان کارشناسی ارشد
مهتاب شاهسون بغدادی ارائه الگوریتمی برای همتراز سازی شبکه های تعامل پروتئین - پروتئین کارشناسی ارشد
سپیده شمسی زاده ارائه الگوریتم جدید به منظور شناسایی میکرو آر. ان. ای. های مرتبط با سرطان کارشناسی ارشد
سیدرضا تقی زاده بهبود مسیریابی در اینترنت اشیاء به منظور افزایش عمر شبکه و کاهش از دست دهی بسته دکتری
نیلوفر ابهری گلسفیدی کشف مسیر تکاملی تومور با استفاده از داده های تک سلول کارشناسی ارشد 1397/6/26
رامین اسفندیاری کته تشخیص خودکار کنایه در متون فارسی رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد 1397/7/11
سعیده افشاری تقریب برخورد در ماشین سیگنال با مجموعه سرعت های ثابت کارشناسی ارشد 1397/7/10
معصومه اویسی ارائه ی الگوریتمی به منظور شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان پستان کارشناسی ارشد 1396/6/25
امیرحسین بداغی مدل سازی انتشار شایعه در شبکه های اجتماعی برخط دکتری 1398/4/25
لیلا بقاعربانی تحلیل روند تکاملی تومور بر مبنای داده های تک سلول دکتری 1400/10/12
سیدرضا تقی زاده بهبود مسیریابی در اینترنت اشیاء به منظور افزایش عمر شبکه و کاهش از دست دهی بسته دکتری 1397/6/26
مهدی حاجی آبادی تشخیص انجمن های هم پوشان در شبکه های اجتماعی با استفاده از روشهای احتمالی کارشناسی ارشد 1395/7/4
رخشان حریفی تعریف و بررسی مدل غیر قطعی محاسبات هندسی انتزاعی کارشناسی ارشد 1395/7/10
داود حسن زاده ارائه ی الگوریتم به منظور یافتن سیگنال ماشین شبکه ای معادل با ماشین تورینگ تناوبی کارشناسی ارشد 1395/7/10
طاهر حکمت فر مدلسازی مبتنی بر یادگیری عمیق در سیستم‌های توصیه گر دکتری 1400/10/15
محمد خواجه زاده تحلیل ساختاری شبکه های عصبی زیستی با استفاده از نظریه بازی کارشناسی ارشد 1395/7/5
محمدهادی رهجو ارائه الگوریتم ابتکاری برای همترازی چندگانه در شبکه های تعامل پروتئین - پروتئین کارشناسی ارشد 1398/7/7
سارا زمانی استنتاج درخت فیلوژنی تومور متاستازی سرطان با استفاده از توالی تک سلولی کارشناسی ارشد 1399/7/30
مهتاب شاهسون بغدادی ارائه الگوریتمی برای همتراز سازی شبکه های تعامل پروتئین - پروتئین کارشناسی ارشد 1396/11/30
سیدمحمد شجاعی تحلیل تئوری بازی ها در توسعه پایدار انرژی سیستم حمل و نقل شهری کارشناسی ارشد 1395/6/29
سپیده شمسی زاده ارائه الگوریتم جدید به منظور شناسایی میکرو آر. ان. ای. های مرتبط با سرطان کارشناسی ارشد 1396/6/27
فاطمه صفایی فرد مدل سازی مهاجرت سلول در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1396/6/25
مرتضی عبداللهی معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولی کارشناسی ارشد 1395/12/11
سیده رضیه عبداللهی دمنه ارائه ی روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت بندی ژنهای درگیر در سرطان کارشناسی ارشد 1395/6/29
ابوالفضل عرب تحلیل شبکه فنوتیپ ترمیمDNA با استفاده از پایگاه داده سنجش ژنتیکی با رویکرد نانوبیوممتیک در دقت تک‌سلولی کارشناسی ارشد 1400/6/22
مهنا فرهادی شناسایی جهش های مرتبط با سرطان پستان در ارتباط با نواحی عملکردی پروتئین کارشناسی ارشد 1396/6/25
سامان فرهمند شناسائی نشانگرهای زیستی سرطان با رویکرد نظری? بازی ها کارشناسی ارشد 1394/6/31
محسن فلاحت شناسائی زیرگروههای سرطان با استفاده از جهش های سوماتیک کارشناسی ارشد 1396/6/26
محمد قشور Improvement of recommender system evaluation rules based on human behavior دکتری 1401/6/24
بهزاد محمدصالحی ارائه ی یک الگوریتم برای تشخیص ژنهای سرطانی با استفاده از اطلاعات کدون کارشناسی ارشد 1396/7/12
نگار محمدی کوشکی طراحی و پیاده سازی پروتکل دسترسی به رسانه Heartbeat-Respiration Driven به منظور بکارگیری در فونوکاردیوگرافی بی سیم کارشناسی ارشد 1394/4/6
محمد مرادی ارایه ی الگوریتمی جهت کنترل شبکه های پولی کارشناسی ارشد 1395/6/28
جابر مرادنژاد پیش بینی بیماری سرطان با استفاده از شبکه های بیزی کارشناسی ارشد 1395/7/5
شادی میرزایی هم تراز سازی سراسری چندگانه شبکه های تعامل پروتئین - پروتئین کارشناسی ارشد 1398/7/1
مسعود میرزایی تشنیزی مدلسازی و کنترل ترافیک هوایی پرنده های بدون سرنشین با استفاده از نظریه بازی دکتری 1399/7/23
مجید میرزایی مدام تعیین موقعیت های بهینه مراکز درمانی و اورژانس ها با استفاده از الگوریتم تصمیم گیری چندهدفه فازی کارشناسی ارشد 1393/11/27
غزاله نیکنام شیروان ارائه ی الگوریتمی به منظور شناسایی ژنهای محرک سرطان کارشناسی ارشد 1396/6/26
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوانفورماتیک 8304399 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
بیوانفورماتیک 8304399 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اتوماتوی سلولی و پیچیدگی 8305232 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه بازی 8305051 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نظریه بازی ها 8305065 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار 8305106 2 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
اصول فناوری اطلاعات 8303040 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
علوم شبکه شناختی 8305104 3 05 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2