اعضای هیات علمی

سما گلیائی

سما گلیائی

سما گلیائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوانفورماتیک 8304399 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
بیوانفورماتیک 8304399 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
اتوماتوی سلولی و پیچیدگی 8305232 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نظریه بازی 8305051 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نظریه بازی ها 8305065 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار 8305106 2 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
اصول فناوری اطلاعات 8303040 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
طراحی واسط کاربر 8305141 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
الگوریتم های گراف 8305092 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
علوم شبکه شناختی 8305104 3 05 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
نظریه بازی ها 8305065 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2