گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر علی سیف الدین اصل

امیر علی سیف الدین اصل

امیر علی سیف الدین اصل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلی امینی پشت تنگ علیا مدلسازی و پیش بینی کمیت و کیفیت جریان در آب های سطحی (مطالعه موردی: رودخانه کارون) دانلود 1396/08/30
لیلی امینی پشت تنگ علیا مدلسازی و پیش بینی کمیت و کیفیت جریان در آب های سطحی (مطالعه موردی: رودخانه کارون) کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/30
محمودی بهروز شناسایی و رتبه بندی شاخص های توسعه منطقه ای در حوزه کشاورزی کارشناسی ارشد
حاتمی پور تقی Identification and Ranking of Regional Development Indicators in the Field of Infrastracture (Transport and communications infrastructure study) کارشناسی ارشد
تقی حاتمی پور Identification and Ranking of Regional Development Indicators in the Field of Infrastracture (Transport and communications infrastructure study) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
مهدی حمیدی ارائه شاخصهای کلیدی معرف توسعه منطقه‌ای در حوزه خدمات، با تأکید بر بخش بهداشت و درمان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مهدی ساریجلو Identification and Ranking of Regional Development Main Indicators in the Field of Socio - Cultural کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
محمدپور نارنجی سید مصطفی Identifying and Ranking The key Indicators of Regional Development in Industry Sector کارشناسی ارشد
میثم کرامتی ارائه شاخص های کلیدی معرف توسعه منطقه ای در حوزه اقتصاد کلان کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
کرامتی میثم ارائه شاخص های کلیدی معرف توسعه منطقه ای در حوزه اقتصاد کلان کارشناسی ارشد
مصطفی محمدپور نارنجی Identifying and Ranking The key Indicators of Regional Development in Industry Sector کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
بهروز محمودی Identification and Ranking of Regional Development Indicators in the Field of Agriculture کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
حمیدی مهدی ارائه شاخصهای کلیدی معرف توسعه منطقه‌ای در حوزه خدمات، با تأکید بر بخش بهداشت و درمان کارشناسی ارشد
عیسی نیازی ارائه مدلی برای سناریو نویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران دکتری دانلود 1397/01/18
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آینده پژوهی انرژی 8301112 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 8301077 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301075 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آینده پژوهی انرژی 8301112 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 8301077 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301099 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
سیاستگذاری انرژی 8301111 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آمایش سرزمین و توسعه پایدار 8301199 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 8301077 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی اقتصاد 8301078 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/20 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
تحلیل روندهای توسعه ایران 8301066 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
مدیریت نوآوری 8304221 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1394/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
تئوریهای نو آوری مدل ها فرایندها و سیاست ها 8304045 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1394/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
مدلهای سیاستگذاری علم و فناوری 8304049 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1394/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
مبانی مدیریت فناوری 8304013 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1392/10/17 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
مدل های توسعه صنعتی در کشورهای تازه صنعتی شده و در حال رشد 8304141 2 01 نامشخص 1392/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نظام ملی نو آوری و رشد 8304127 2 01 نامشخص 1392/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
سیاست علم و فناوری 8302044 2 01 نامشخص 1392/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 18 نتیجه
از 1