افراد

اعضای هیات علمی

رهام رفیعی

رهام رفیعی

رهام رفیعی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: Fax: 009821 8977 41 88
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تحصیلاتفعالیت های اجراییداوری های انجام شدهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
وحید فیروزبخت توسعه رابطه به فرم مایکرومکانیک برای پیشبینی مدول یانگ کامپوزیت حاوی نانولوله کربن کارشناسی ارشد
محمدرضا حبیب آگهی بررسی پدیده تورق در سازه های کامپوزیتی استوانه ای تحت بار عرضی کارشناسی ارشد
سیدهادی حسام سادات شناسایی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر خواص مکانیکی مخازن تولیدشده به روش پیچش الیاف کارشناسی ارشد
رضا پورعزیزی بررسی تاثیر فاز واسط بر روی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های حاوی نانولوله کربن کارشناسی ارشد
امیرعلی اسکندریون Estimating Mechanical Properties of Graphene/Polymer Nanocomposites using Multiscale Modeling کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
شیوا رضایی اکبریه بررسی خرابی ناشی از ضربه سرعت پایین در مخازن کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
شیوا رضایی اکبریه بررسی خرابی ناشی از ضربه سرعت پایین در مخازن کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
شهاب زارع حسین آبادی Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
پارسا شریفی تحلیل تصادفی ارتعاشات اتفاقی لوله های کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/17
پارسا شریفی تحلیل تصادفی ارتعاشات اتفاقی لوله های کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/17
فرشته اسلامی سامانی مدلسازی تئوری پدیده ی خستگی در مخازن/لوله ی کامپوزیتی تحت فشار داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
جعفری المیرا بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد
قربان حسینی امین بررسی خواص مکانیکی فاز واسط بین نانولوله ورزین اطرف با استفاده از مدلهای تحلیلی کارشناسی ارشد
مظهری بهزاد بررسی خزش در کامپوزیت پایه پلیمری کارشناسی ارشد
رضا پور عزیزی تاثیر فاز واسط بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت¬های حاوی نانولوله کربن کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/04
محمدعلی ترابی Progressive Damage Modeling in Composite Pressure Vessels کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/30
المیرا جعفری بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
محمدرضا حبیب اگهی Investigation of Delamination in Cylindrical Composite Structures Subjected to Transverse Loading کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
سید هادی حسام سادات شناسایی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر خواص مکانیکی مخازن تولید شده به روش پیچش الیاف کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
مطهره خان پور The influence of material’s mechanical properties on the structural behavior of a composite wind turbine blade کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
فاطمه ذبیحی بررسی اثرات ناحیه فرآیند شکست در مواد اورتوتروپیک و تخمین پارامترهای نوک ترک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
پور عزیزی رضا تاثیر فاز واسط بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت¬های حاوی نانولوله کربن کارشناسی ارشد
شهاب زارع حسین آبادی Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
حسام سادات سید هادی شناسایی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر خواص مکانیکی مخازن تولید شده به روش پیچش الیاف کارشناسی ارشد
مسعود شیخ انصاری مطالعه تجربی و عددی پارامترهای بحرانی نوک ترک در مواد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
زارع حسین آبادی شهاب Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد
رضا شهزادی Prediction of Mechanical properties of Polymer/ Clay nanocomposites کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/18
غروی علیرضا مدلسازی محاسباتی و بهینه سازی طراحی پنل های کامپوزیتی کارشناسی ارشد
علیرضا غروی مدلسازی محاسباتی و بهینه سازی طراحی پنل های کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
وحید فیروزبخت توسعه رابطه به فرم مایکرومکانیک برای پیش‌بینی مدول یانگ کامپوزیت حاوی نانولوله کربن کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
امین قربان حسینی بررسی خواص مکانیکی فاز واسط بین نانولوله ورزین اطرف با استفاده از مدلهای تحلیلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
مرادی محسن بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد
مهدوی محمد شبیه سازی فاز واسط بین نانولوله و رزین اطراف با مدلسازی کارشناسی ارشد
محسن مرادی بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
شیخ انصاری مسعود مطالعه تجربی و عددی پارامترهای بحرانی نوک ترک در مواد کارشناسی ارشد
خان پور مطهره مطالعه تاثیر خواص مکانیکی مواد کامپوزیت بر روی رفتار سازه‌ای پره توربین بادی کارشناسی ارشد
بهزاد مظهری بررسی خزش در کامپوزیت پایه پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
محمد مهدوی شبیه سازی فاز واسط بین نانولوله و رزین اطراف با مدلسازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/16
فیروزبخت وحید توسعه رابطه به فرم مایکرومکانیک برای پیش‌بینی مدول یانگ کامپوزیت حاوی نانولوله کربن کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات پیشرفته (سیستم های ممتد) 8303201 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تئوری الاستیسیته 1 8303452 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/10/30 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مکانیک مواد مرکب 8303065 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضیات پیشرفته 2 8303303 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تئوری الاستیسیته 1 8303452 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک مواد مرکب 8303065 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 2 8303303 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 2 8303303 3 03 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 2 8303303 3 02 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
دینامیک سازه 8303046 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ارتعاشات سازه های فضایی 8303504 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مواد مرکب پیشرفته 8303459 3 01 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مکانیک مواد مرکب 8303065 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 09 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 05 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
ارتعاشات پیشرفته 8303352 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
دینامیک سازه 8303046 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مکانیک مواد مرکب 8303065 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1395/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 07 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2