افراد

اعضای هیات علمی

زهرا رزاقی مقدم کاشانی

زهرا رزاقی مقدم کاشانی

زهرا رزاقی مقدم کاشانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
لیلا شفقتی مدل سازی مسیرهای سیگنالینگ در بیماری کبد الکلی کارشناسی ارشد
عبدالهی رضیه ارائه روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت‌بندی ژن های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد
فرهمند سامان شناسایی نشانگرهای زیستی سرطان با رویکرد نظریه بازی ها کارشناسی ارشد
هاشمی رنجبر سیرانا تعیین نقش دومین پروتئین‌ها در سرطان‌ها بعد از بهینه کردن خصیصه‌ها کارشناسی ارشد
شفقتی لیلا مدل‌سازی مسیر‌های سیگنالینگ در بیماری کبد الکلی کارشناسی ارشد
شریفی مرجان مدل‏سازی مسیر متابولیکی در بیماری هپاتیت اتوایمن کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوانفورماتیک 8302018 2 01 هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1395/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
بیوانفورماتیک 8302231 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1395/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
بیوانفورماتیک 8302208 2 01 هفته اول دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
بیوانفورماتیک 8302231 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
نمایش 4 نتیجه