اعضای هیات علمی

رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبکه های عصبی مصنوعی 8304260 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه در سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 8303216 3 01 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
شبکه های عصبی مصنوعی 8304260 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
شبکه های عصبی 8303069 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
مباحث ویژه در سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 8303216 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
شبکه های عصبی مصنوعی 8304260 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مباحث ویژه در سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 8303216 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیک الکترونیک 8303205 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینار 8303387 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم اول 1397
مباحث ویژه در سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 8303216 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303387 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها 8303206 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
الکترونیک 1 8304340 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها 8304193 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1395/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
الکترونیک 1 8303031 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/12 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
مکاترونیک 2 8304182 3 01 ( - ) 1394/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2