گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم

رضا عسکری مقدم    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیک الکترونیک 8303205 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینار 8303387 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30) نامشخص ترم اول 1397
مباحث ویژه در سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 8303216 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303387 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادیها 8303206 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
الکترونیک 1 8304340 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تئوری و تکنولوژی ساخت نیمه هادی ها 8304193 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1395/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
الکترونیک(1) 8303031 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/12 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
مکاترونیک 2 8304182 3 01 ( - ) 1394/10/18 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
شبکه عصبی 8304186 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
سیستم های میکرو الکترومکانیک در فرکانس های رادیویی 8303211 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
الکترونیک(1) 8303031 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 15 نتیجه
از 1