گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فتح الله پورفیاض

فتح الله پورفیاض

فتح الله پورفیاض    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد حسین احمدی طراحی بهینه نیروگاههای ترکیبی تولید براساس سیکل رانکین (ORC) با هدف حداکثر نمودن بازیافت سرمای گاز طبیعی مایع دکتری دانلود 1395/11/11
خنجری یاسمین سادات Modeling of Using Nanofluid in a Water Photovoltaic Thermal System کارشناسی ارشد
عزیزی زیارانی آسیه طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد
مهسا آقایی طراحی و شبیه‌سازی سیستم ترکیبی چرخه شیمیایی تولید هیدروژن با جداسازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/04
محمد ایمانی طراحی و بهینه سازی سیستم هیبریدی تبرید جذبی پیل‌ سوختی پلیمری و استفاده از نانوسیال در سیکل تبریدی دانلود 1395/08/26
محمد ایمانی طراحی و بهینه سازی سیستم هیبریدی تبرید جذبی پیل‌ سوختی پلیمری و استفاده از نانوسیال در سیکل تبریدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/26
طوقی عشقی امین بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد
علی اینانلو بهینه سازی وآنالیزعملکردحرارتی کلکتورخورشیدی باکاربردنانوسیال بعنوان سیال عامل کارشناسی ارشد دانلود 1393
پدرام بیگدلو مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/24
پریماه بهرامیان طراحی فرآیند یکپارچه مایع سازی گاز طبیعی مبرد آمیخته و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
بیگدلو پدرام مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد
بهرامیان پریماه طراحی فرآیند یکپارچه مایع سازی گاز طبیعی مبرد آمیخته و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد
کاظم پور حامد Modeling and simulation of sulfur recovery unit (Claus process based on nano catalyst) to investigate the efficiency of sulfur and production heat energy کارشناسی ارشد
قاسم زاده حسین شبیه سازی و طراحی بهینه فرآیند نم زدایی گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد
مهدی حقیر مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
یاسمین سادات خنجری Modeling of Using Nanofluid in a Water Photovoltaic Thermal System کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/26
نرجس سنجریان بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حسام الدین طباطبایی Design of high temperature hydrogen production (water dissociation) by solar reactors and intermediate metal and Nano cooling fluid کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
امین طوقی عشقی بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/01
آسیه عزیزی زیارانی طراحی سیستم های تبرید جذبی خورشیدی و بهینه سازی آن از طریق فناوری نانو کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
اینانلو علی بهینه سازی وآنالیزعملکردحرارتی کلکتورخورشیدی باکاربردنانوسیال بعنوان سیال عامل کارشناسی ارشد
حسینی ازغندی فرزانه Removal of environmental pollution using ZnO nano particles on carbonaceous materials کارشناسی ارشد
حسین قاسم زاده شبیه سازی و طراحی بهینه فرآیند نم زدایی گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
مهیار قزوینی Numerical Simulation and Parametric Study of Wind Turbine by INVELOX Technology کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مهیار قزوینی Numerical Simulation and Parametric Study of Wind Turbine by INVELOX Technology دانلود 1396/06/29
حامد کاظم پور Modeling and simulation of sulfur recovery unit (Claus process based on nano catalyst) to investigate the efficiency of sulfur and production heat energy کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
آرامش محمد مدل سازی انتقال حرارت نانوسیال در استخر خورشیدی گرادیان نمک کارشناسی ارشد
اکبر ملکی A novel framework for design and optimization of a stand-alone hybrid systems-based renewable energy دکتری دانلود 1396/10/10
اکبر ملکی A novel framework for design and optimization of a stand-alone hybrid systems-based renewable energy دانلود 1396/10/10
حقیر مهدی مدل سازی و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی خورشیدی مبتنی بر نانوسیال کارشناسی ارشد
آقایی مهسا طراحی و شبیه‌سازی سیستم ترکیبی چرخه شیمیایی تولید هیدروژن با جداسازی کارشناسی ارشد
سنجریان نرجس بررسی انتقال حرارت نانوسیال آب- SiO2 برای کانالهای انتقال حرارت با شکلهای هندسی مختلف کارشناسی ارشد
میثم هاشمی Simulation and exergoeconomic analysis of claus process (based on nanocatalyst) in a gas refinery sulfur recovery unit دانلود 1396/06/26
میثم هاشمی Simulation and exergoeconomic analysis of claus process (based on nanocatalyst) in a gas refinery sulfur recovery unit کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سیستمهای انرژی 8301074 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تحلیل سیستمهای انرژی 8301098 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی سیستم های حرارتی 8301087 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تکنولوژی نیروگاه های بادی،آبی،بیوماس و امواج 8301079 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تحلیل سیستمهای انرژی 8301074 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
فناوری نیروگاه های باد 8301117 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحلیل سیستمهای انرژی 8301098 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
بهینه سازی جریان اگزرژی 8301091 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 8301012 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1394
تحلیل سیستمها و ممیزی انرژی 8301025 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
بهینه سازی جریان انرژی 8301104 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
دینامیک سیالات محاسباتی 8301044 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1392
دینامیک سیالات محاسباتی 8301044 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1392
دینامیک سیالات محاسباتی 8301044 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1392
دینامیک سیالات محاسباتی 8301034 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1392/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
دینامیک سیالات محاسباتی 8301034 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
دینامیک سیالات محاسباتی 8301034 2 03 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1392/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 17 نتیجه
از 1