اعضای هیات علمی

پرویز محمدزاده

پرویز محمدزاده

پرویز محمدزاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02186093271
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد ابراهیم حکمتی پور یکپارچه سازی و بهینه سازی طراحی سیستمی و زیر سیستمی ماهواره با نگرش چند موضوعی کارشناسی ارشد
مصطفی ساکت پیاده سازی بهینه سازی و طراحی مدرن آزمایش در تست های تونل باد کارشناسی ارشد
محسن صیادی تورانلو بهینه سازی طراحی چند موضوعی پرنده هدایت پذیر سرشی(پهسر) دکتری
عباس الکائی بهجتی طراحی بهینه اجزای یک سامانه کنترلی فضایی با تابع هدف کمینه کردن جرم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مهدی باجلان بهینه¬سازی طراحی مفهومی ماهواره بر مبنای قابلیت¬اطمینان با نگرش چندموضوعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
کامران بنان Design and Development of a Hybrid Quadrotor-Airship کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/17
مرضیه تقی نژاد رودبنه طراحی پیکره¬بندی و جانمایی بهینة اجزاء یک ماهوارة مخابراتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
المیرا جعفری بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
محمدفواد جلایی زاده طراحی و بهینه¬سازی چندسطحی سازه یک بال کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
محمد ابراهیم حکمتی پور یکپارچه¬سازی و بهینه¬سازی طراحی مفهومی سیستمی و زیر سیستم های ماهواره با نگرش چند موضوعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
محمدحسن خلیفه ای طراحی آئرودینامیکی پره ی توربین باد محور افقی جهت مدل‌سازی و بررسی توزیع زاویه پیچش و وتر مناسب پره کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
سپیده رضائی جعفری بهینه¬سازی طراحی سازه بر مبنای قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
سیدمرتضی رفیعی راد بهینه سازی پره ثابت ردیف دوم توربین به منظور ارتقای عملکرد کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
تهمینه سخن صفت بهینه سازی عملکرد نانوسیال پایه روغن در یک سیستم کلکتور خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
محسن صیادی تورانلو Multidisciplinary Design Optimization of Glided Guided Vehicle دکتری دانلود 1397/06/26
سعید عباسی Layout optimization of a space control system to minimize mass center variation range کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
علیرضا غروی مدلسازی محاسباتی و بهینه سازی طراحی پنل های کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
مصطفی محققی بهینه سازی دو سطحی صفحات انحنادار کامپوزیتی با معیار کمانش دکتری دانلود 1398/07/02
هما مومنی اسکندری جانمایی بهینه اجزاء ماهواره نمونه با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی و کنترل وضعیت کارشناسی ارشد دانلود 94/06/07
فهیمه یوسفی مقدم بهینه سازی چند هدفه نیروگاه دودکش خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه سازی پیشرفته 8303548 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
روش اجزاء محدود 1 8303050 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش های بهینه سازی 8303455 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/19 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1399
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
روش های بهینه سازی 8303455 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آیروالاستیسیته 8303007 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های بهینه سازی 8303455 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی پیشرفته سازه های هوافضایی 8303341 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش های بهینه سازی 8303455 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی بهینه چند موضوعی 8303480 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
روش های بهینه سازی 8303455 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1