افراد

اعضای هیات علمی

ناصر انصاری پور

ناصر انصاری پور

ناصر انصاری پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: +98-21-86093101
اتاق: 349
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نیلوفر مکاری اصل شناسایی ژن های موثر در مقاومت به تشعشعات رادیواکتیو به کمک بررسی تمام ژنومی باکتری های رادیورزیستانت کارشناسی ارشد
سمانه قبادی نصر کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد بتا-NGF انسانی کارشناسی ارشد
نغمه شاکر رویکرد چند اومیکسی برای بازسازی شبکه ژنی اختصاصی سرطان پستان به منظور اولویت بندی داده های GWAS کارشناسی ارشد
فاطمه ارمغان کلون سازی و بیان پروتئین گیرنده اینترلوکین 17 (IL17RA) با تمایل اتصال افزایش‌یافته به پروتئین IL17A در E. coli کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
نسا پسران افشاریان کلون و بیان پروتئین CD80 مهندسی شده با افینیتی اتصال افزایش یافته به گیرنده ی CTLA-4 در E.coli به منظور ایمنی درمانی سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
نیلوفر خیرخواه Cloning and Secretory Expression of the Human Activin A Growth Factor by Using a New Signal Peptide In E. coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
نغمه شاکر A multi-omics approach to reconstructing gene network for GWAS gene prioritisation کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
فریده مکیان استفاده از نانوساختار سیلیکون متخلخل مبتنی بر DNA برای ردیابی یک جهش الصاقی در یک ژن موثر در سرطان سینه کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
سعیده مهماندوست Design and fabrication of porous silicon double layer nanostructure for detection of BRCA1 gene کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
اصغری خنکداری آروند بازسازی شبکه متابولیک اسپرم انسان : کنکاشی پیرامون مکانیسم نازایی مردان به منظور درک آن کارشناسی ارشد
آروند اصغری خنکداری بازسازی شبکه متابولیک اسپرم انسان : کنکاشی پیرامون مکانیسم نازایی مردان به منظور درک آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
نفیسه جعفری فارسانی Comparison of the genome of Piezophile to identify effective genes in pressure tolerance کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
زهرا حیدری تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
نیلوفر خیرخواه کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA انسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان e. coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
حیدری زهرا تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد
محمد حسین ساعدی شناسایی زیر شبکه‌های نشانگر به منظور ساخت مدل پیش‌بینی سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
قبادی نصر سمانه Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد
مکیان فریده استفاده از نانوساختار سیلیکون متخلخل مبتنی بر DNA برای ردیابی یک جهش الصاقی در یک ژن موثر در سرطان سینه کارشناسی ارشد
خاکی فرشته بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد
سمانه قبادی نصر Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
نرجس سادات کاظمی اونجی بررسی فارماکوژنتیکی گوناگونی هپلوتایپ های ژن CYP2D6 در نمونه ای از افراد با ریشه ایرانی در مقایسه با جمعیت های جهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
نیلوفر مکاری اصل Genome-wide analysis of radioresistant bacteria for the identification of genes implicated in radioactive tolerance کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
فریده مکیان Porous silicon-based DNA nanostructure for the detection of an insertion in a breast cancer susceptibility gene کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
آمنه نوروزیان قهفرخی بررسی تغییرات ژنی مرتبط با خاصیت مغناطیسی در باکتری های مگنتوتاکتیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8302074 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
بیوانفورماتیک 8302018 2 03 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1392/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8302074 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8302074 2 02 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 4 نتیجه