گروه های دانشکده گروه های دانشکده

مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین

ناصر انصاری پور

ناصر انصاری پور

ناصر انصاری پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: +98-21-86093101
اتاق: 349
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
فرشته خاکی بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/02
نغمه شاکر A multi-omics approach to reconstructing gene network for GWAS gene prioritisation کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
سعیده مهماندوست Design and fabrication of porous silicon double layer nanostructure for detection of BRCA1 gene کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
اصغری خنکداری آروند بازسازی شبکه متابولیک اسپرم انسان : کنکاشی پیرامون مکانیسم نازایی مردان به منظور درک آن کارشناسی ارشد
آروند اصغری خنکداری بازسازی شبکه متابولیک اسپرم انسان : کنکاشی پیرامون مکانیسم نازایی مردان به منظور درک آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
نفیسه جعفری فارسانی Comparison of the genome of Piezophile to identify effective genes in pressure tolerance کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
زهرا حیدری تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
نیلوفر خیرخواه کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA انسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان e. coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
حیدری زهرا تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد
محمد حسین ساعدی شناسایی زیر شبکه‌های نشانگر به منظور ساخت مدل پیش‌بینی سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
قبادی نصر سمانه Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد
مکیان فریده استفاده از نانوساختار سیلیکون متخلخل مبتنی بر DNA برای ردیابی یک جهش الصاقی در یک ژن موثر در سرطان سینه کارشناسی ارشد
خاکی فرشته بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد
سمانه قبادی نصر Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
نرجس سادات کاظمی اونجی بررسی فارماکوژنتیکی گوناگونی هپلوتایپ های ژن CYP2D6 در نمونه ای از افراد با ریشه ایرانی در مقایسه با جمعیت های جهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
نیلوفر مکاری اصل شناسایی ژن های موثر در مقاومت به تشعشعات رادیواکتیو به کمک بررسی تمام ژنومی باکتری های رادیورزیستانت کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
نیلوفر مکاری اصل شناسایی ژن های موثر در مقاومت به تشعشعات رادیواکتیو به کمک بررسی تمام ژنومی باکتری های رادیورزیستانت دانلود 1396/11/14
فریده مکیان Porous silicon-based DNA nanostructure for the detection of an insertion in a breast cancer susceptibility gene کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
آمنه نوروزیان قهفرخی Analasis of genetic changes involve in magnetism in magnetotactic bacteria کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8302074 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
بیوانفورماتیک 8302018 2 03 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1392/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8302074 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
زبان تخصصی و نگارش متون فنی 8302074 2 02 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 4 نتیجه