گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی ضرابی

مهدی ضرابی

مهدی ضرابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روناسیان احسان ارزیابی میزان خسارت موریانه Amitermes vilisبه چسبهای ترمیمی مصرفی در مرمت ابنیه تاریخی با تاکید بر ارزیابیهای آزمایشگاهی و میدانی در ابنیه تاریخی شهرستان یزد کارشناسی ارشد
زهرا احمدی الموتی بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
زهرا احمدی الموتی بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
زهرا احمدی الموتی بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
زهرا احمدی الموتی بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
سمیه آراسته بررسی تأثیر غلظت های مختلف قارچ (Balsamo)Vuillemin bassiana Beauveria بر روی میزان مرگ و میر سنین پورگی سفید بالک برگ نقره ای، Bemisia tabaci Biotype B (=Bemisia argentifolii Belows and Perring)(Hemiptera: Aleyrodidae) پرورشی روی خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای. کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/03
نجارپور آرزو مطالعه اثر جلب کننده های گیاهی (kairomones) در رفتار جستجوگری میزبان توسط کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
وحید یاورپور کردستانی بررسی اثر ضد‌‌باکتریایی انواع مختلف عسل بر مهار رشد سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
ریحانه براتی بررسی اثر چند عصاره گیاهی و حشره‌کش پی متروزین روی برخی شاخص های زیستی سفیدبالک برگ نقره-ای Bemisia argentifolii Bellows and Perring (= Bemisia tabaci Biotype B) (Hemiptera: Aleyrodidae) در شرایط گلخانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/03
پور شهید بهاره السادات بررسی خصوصیات مرفومتریک وابسته به میزبان جمعیت سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci بر روی چهار میزبان بادمجان، خیار، گوجه فرنگی و پنبه در منطقه ورامین با مطالعه برخی شاخص های زیستی آن کارشناسی ارشد
بهاره السادات پور شهید بررسی خصوصیات مرفومتریک وابسته به میزبان جمعیت سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci بر روی چهار میزبان بادمجان، خیار، گوجه فرنگی و پنبه در منطقه ورامین با مطالعه برخی شاخص های زیستی آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/16
صالح جامه در بررسی خاصیت ضد باکتریایی آویشن شیرازی، مرزن جوش، برگ درخت گردو و برگ درخت سنجد بر روی سویه استاندارد باکتری سودوموناس آئروژینوزا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
سیده نازیلا جعفری فرجام The influence of vermiremediation on the microbial biodegradation of gas oil contaminated soils دانلود 1395/11/27
محمود جوکار تاثیر پنج رژیم غذایی مختلف روی برخی شاخص های زیستی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Steph.) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/08
نیلوفر حسینخانی بررسی امکان تولید امگا-3 توسط ریزجلبک کریپتکودینیوم کوهنی در بیوراکتور ستونی حبابدار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
رسول حقدادی بررسی کیفیت وکمیت منابع آب منطقه نمونه سرخس به منظور ارزیابی پتانسیل تولید محصولات طبیعی و ارگانیک با استفاده از GIS کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
هژبر دشتی بررسی اثر چند شته کش روی واکنش تابعی زنبور Diaeretiella rapae (M´Intosh) (Hym.: Braconidae) روی شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
براتی ریحانه بررسی اثر چند عصاره گیاهی و حشره‌کش پی متروزین روی برخی شاخص های زیستی سفیدبالک برگ نقره-ای Bemisia argentifolii Bellows and Perring (= Bemisia tabaci Biotype B) (Hemiptera: Aleyrodidae) در شرایط گلخانه کارشناسی ارشد
منصوری رضیه بررسی نرخ مرگ ومیر حشرات کامل سفید بالک برگ نقره ای Bemisia argentifolii Bellows and Perring (= Bemisia tabaci Biotype B) (Hemiptera: Aleyrodidae) تیمار شده با چند عصاره ی گیاهی و ارزیابی اثرات غیر کشندگی آن ها کارشناسی ارشد
احسان روناسیان ارزیابی میزان خسارت موریانه Amitermes vilisبه چسبهای ترمیمی مصرفی در مرمت ابنیه تاریخی با تاکید بر ارزیابیهای آزمایشگاهی و میدانی در ابنیه تاریخی شهرستان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/08
احمدی الموتی زهرا بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
احمدی الموتی زهرا بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
احمدی الموتی زهرا بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
احمدی الموتی زهرا بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
احمدی الموتی زهرا بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
احمدی الموتی زهرا بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
احمدی الموتی زهرا بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی تراکم جمعیت و برخی شاخص های زیستی سفید بالک برگ نقره ای Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پرورشی بر روی گوجه فرنگی گلخانه ای کارشناسی ارشد
آراسته سمیه بررسی تأثیر غلظت های مختلف قارچ (Balsamo)Vuillemin bassiana Beauveria بر روی میزان مرگ و میر سنین پورگی سفید بالک برگ نقره ای، Bemisia tabaci Biotype B (=Bemisia argentifolii Belows and Perring)(Hemiptera: Aleyrodidae) پرورشی روی خیار و گوجه فرنگی گلخانه ای. کارشناسی ارشد
موثقی شادی بررسی شاخص های رشد انبوهی سفیدبالک گلخانه(Hemiptera:Aleyrodidae) (Westwood) Trialeurodes vaporariorum بر روی گوجه فرنگی و خیار در شرایط گلخانه ای کارشناسی ارشد
جامه در صالح بررسی خاصیت ضد باکتریایی آویشن شیرازی، مرزن جوش، برگ درخت گردو و برگ درخت سنجد بر روی سویه استاندارد باکتری سودوموناس آئروژینوزا کارشناسی ارشد
منصوره کارگر محمدآبادی بررسی توالی فلور باکتریایی سطح ریشه گیاه Vetiveria zizanioides (L.) Nash و خاک ناحیه ریشه در حضور آلاینده گازوئیل کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
بهاره کریمی دونا Identification and Investigation of microbial population in biological denitrification in soil to develop the cultivation of organic vegetables دانلود 1396/11/29
جوکار محمود تاثیر پنج رژیم غذایی مختلف روی برخی شاخص های زیستی بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Steph.) (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
صدرا محمودی Study of water resources, vegetation and ecological potential of Sen-Sen region in Kashan with emphasis on ghanat کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
مریم مرادی تعیین دوز عقیم سازی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hem.:Aleyrodidae) توسط پرتو گاما کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/16
مرادی مریم تعیین دوز عقیم سازی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hem.:Aleyrodidae) توسط پرتو گاما کارشناسی ارشد
رضیه منصوری بررسی نرخ مرگ ومیر حشرات کامل سفید بالک برگ نقره ای Bemisia argentifolii Bellows and Perring (= Bemisia tabaci Biotype B) (Hemiptera: Aleyrodidae) تیمار شده با چند عصاره ی گیاهی و ارزیابی اثرات غیر کشندگی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/03
کارگر محمدآبادی منصوره بررسی توالی فلور باکتریایی سطح ریشه گیاه Vetiveria zizanioides (L.) Nash و خاک ناحیه ریشه در حضور آلاینده گازوئیل کارشناسی ارشد
شادی موثقی بررسی شاخص های رشد انبوهی سفیدبالک گلخانه(Hemiptera:Aleyrodidae) (Westwood) Trialeurodes vaporariorum بر روی گوجه فرنگی و خیار در شرایط گلخانه ای کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/31
آرزو نجارپور مطالعه اثر جلب کننده های گیاهی (kairomones) در رفتار جستجوگری میزبان توسط کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
دشتی هژبر بررسی اثر چند شته کش روی واکنش تابعی زنبور Diaeretiella rapae (M´Intosh) (Hym.: Braconidae) روی شته معمولی گندم Schizaphis graminum (Rondani) (Hem.: Aphididae) کارشناسی ارشد
یاورپور کردستانی وحید بررسی اثر ضد‌‌باکتریایی انواع مختلف عسل بر مهار رشد سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمانی در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی نانو زیست تقلید 8302339 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مبانی مدیریت در زیست فناوری 8302214 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اخلاق و ایمنی زیستی 8302213 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی نانو زیست تقلید 8302339 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اخلاق زیستی در زیست‌فناوری 8302245 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/23 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مبانی مدیریت در زیست فناوری 8302214 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
روش پژوهش و طراحی آزمایشات 8302232 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
رابطه آب، خاک، گیاه و اتمسفر 8301170 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/26 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 10 نتیجه
از 1