گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی رهایی جهرمی (مشاور بین الملل)

مهدی رهایی جهرمی (مشاور بین الملل)

مهدی رهایی جهرمی (مشاور بین الملل)    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093408
اتاق: 348
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جعفری پیرلر یاسر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد
جان فدا بهدخت بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
فاطمه تزری بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
فرشته سادات ثابت تشخیص و اندازه گیری مایکوتوکسین ها بر مبنای انتقال انرژی رزونانس فلورسانس (FRET) بین کوانتوم دات های عامل دار شده با اپتامر و نانوذرات طلا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/29
یاسر جعفری پیرلر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
زهرا حیدری تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سمن خیاطنوروزی طراحی و ساخت نانوبیوسنسور مبتنی بر اکسید گرافن و رنگ های آکریدین برای تشخیص microRNA های درگیر در بیماری آلزایمر دانلود 1396/06/27
سمن خیاطنوروزی طراحی و ساخت نانوبیوسنسور مبتنی بر اکسید گرافن و رنگ های آکریدین برای تشخیص microRNA های درگیر در بیماری آلزایمر دانلود 1396/06/27
سمن خیاط نوروزی طراحی و ساخت نانوبیوسنسور مبتنی بر اکسید گرافن و رنگ های آکریدین برای تشخیص microRNA های درگیر در بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
محبوبه زندیان قهفرخی Detection of Cholera Disease Agent)Vibrio cholera( Using Optical Gold Nanoparticle Biosensor کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
حیدری زهرا تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد
معافی سمانه تشخیص ویروس هپاتیت B با استفاده از تکنیک FRET کارشناسی ارشد
فارسی نژاد صدف تشخیص سرطان سینه با استفاده از ردیابی MicroRNA به عنوان نشانگر زیستی کارشناسی ارشد
مصطفی عظیم زاده تفت طراحی و ساخت نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی تعیین کمّی miRNA دخیل در تشخیص زودهنگام سرطان سینه دکتری دانلود 1394/11/12
صدف فارسی نژاد تشخیص سرطان سینه با استفاده از ردیابی MicroRNA به عنوان نشانگر زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
تزری فاطمه بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
زندیان قهفرخی محبوبه Detection of Cholera Disease Agent)Vibrio cholera( Using Optical Gold Nanoparticle Biosensor کارشناسی ارشد
عظیم زاده تفت مصطفی طراحی و ساخت نانوبیوسنسور الکتروشیمیایی تعیین کمّی miRNA دخیل در تشخیص زودهنگام سرطان سینه
سمانه معافی تشخیص ویروس هپاتیت B با استفاده از تکنیک FRET کارشناسی ارشد دانلود 1393
سیدمرتضی هاشمیان رهقی طراحی و ساخت نانو ساختار مبتنی بر گرافن اکساید و نانو ساختار طلا به‌منظور تشخیص microRNA درگیر در بیماری آلزایمر دانلود 1395/06/31
سیدمرتضی هاشمیان رهقی طراحی و ساخت نانو ساختار مبتنی بر گرافن اکساید و نانو ساختار طلا به‌منظور تشخیص microRNA درگیر در بیماری آلزایمر دانلود 1395/06/31
سید مرتضی هاشمیان رهقی طراحی و ساخت نانو ساختار مبتنی بر گرافن اکساید و نانو ساختار طلا به‌منظور تشخیص microRNA درگیر در بیماری آلزایمر کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست حسگرها 8302138 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
بیولوژی مولکولی و کشت سلولی 8302332 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فناوری اطلاعات در ریززیست فناوری 8302115 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیولوژی مولکولی و کشت سلولی 8302332 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اصول کشت سلول و بافت 8302106 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست فناوری مولکولی 8302107 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار 8302055 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
طراحی آزمایش ها 8302260 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1395/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00) 1395/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
زیست فناوری مولکولی 8302107 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
زیست حسگرها 8302138 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
زیست فناوری مولکولی 8302107 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1394/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
مهندسی زیستی 8302048 2 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
فناوری اطلاعات در ریززیست فناوری 8302115 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
بیوانفورماتیک 8302018 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1392/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
زیست حسگرها 8302138 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1392
آزمایشگاه نانوزیست فناوری 8302133 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) نامشخص ترم اول 1392
نمایش 20 نتیجه
از 1