افراد

اعضای هیات علمی

محمد میردریکوند

محمد میردریکوند

محمد میردریکوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: Tel:+98-(0)21-86093256 Fax: +98-(0)21-88497324
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
گلنازسادات امامی بهینه سازی تولید رنگدانه باکتریایی از یک سویه باکتری Janthinobacterium Lividum کارشناسی ارشد
راضیه قاسمی بررسی پاسخ برخی ژن های مسیر متابولیکی زنجیره انتقال الکترون در احیای زیستی اورانیوم در باکتری shewanella RCR17 کارشناسی ارشد
نیلوفر گپل پور بررسی بیان و ساختار آنزیم پیرازین آمیداز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در E.coli کارشناسی ارشد
مجتبی کوهی لیلان ساخت سازه آنتی ژنیک پایه میکروبی برای کاربرد واکسن سرطان کارشناسی ارشد
هانیه نرگه شناسایی مولکولی چند جدایه باکتری بومی و بررسی قابلیت کاربرد آنها در پاکسازی زیستی ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای کارشناسی ارشد
حمزه شجاع اورتکند پاکسازی زیستی برای حذف همزمان هیدروکربن ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد
مهسا زارعی افزایش احیا و پاکسازی اورانیوم با روش سازگارسازی تدریجی باکتری shewanella RCR17 و بررسی پروفایل بیان سه ژن مهم الکترون زایی در مراحل سازگاری کارشناسی ارشد
شجاع ارتکند حمزه Bioremediation for Simultaneous Removal of Hydrocarbons and Heavy Metals using Ganoderma fungus کارشناسی ارشد
فارسی نژاد صدف تشخیص سرطان سینه با استفاده از ردیابی MicroRNA به عنوان نشانگر زیستی کارشناسی ارشد
نوجوکی فهیمه بررسی و بهینه سازی افزایش تولید تری ترپن ها در قارچ Ganoderma lucidum و ارزیابی رهایش آنها از سامانه نانوساختار کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اخلاق و ایمنی زیستی 8302213 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زیست فناوری محیط زیست 8302197 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زیست فناوری محیط زیست 8302197 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
زیست فناوری محیط زیست 8302197 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زیست فناوری محیط زیست 8302197 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی بیولوژی سیستمی 8302370 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست فناوری محیط زیست 8302197 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 1 8302234 1 01 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 1 8302234 1 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
بیولوژی مولکولی 8302223 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 2 8302235 1 02 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 2 8302235 1 01 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست فناوری محیط زیست 8302197 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2