افراد

اعضای هیات علمی

جواد محمد نژاد آروق

جواد محمد نژاد آروق

جواد محمد نژاد آروق    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ساره ابوالحسنی جداسازی سلول های بنیادی از بند ناف انسان، نشاندارسازی با 99mTC , و تمایز آن ها به سلول های پوستی بر روی داربست سلولزی کارشناسی ارشد
هادی داودی برسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن برای بهینه سازی اندازه گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد
آتنا فتحی نیا بررسی پارامترهای مهندسی در بهبود تولید سلولز با منشا زیستی به عنوان پوشش زخم کارشناسی ارشد
راضیه مقدسی ریسه طراحی ایمونوسنسور بر پایه ی SPR و LSPR برای اندازه گیری آمفتامین کارشناسی ارشد
هادی محمدی نشاندار سازی سلول های بنیادی هماتوپوئیتک جدا شده از خون محیطی انسان، با رادیو داروی تکنسیم 99m ، تمایزشان به سلول های قلبی و کاشت آن بر روی داربست سلولزی به منظور مهندسی بافت عضله قلبی کارشناسی ارشد
اصغر نرمانی کردلر طراحی و سنتز و مطالعه نانوسامانه دندریمریPAMAM G4 متصل به تکنسیوم و داروی شیمی درمانی 5- فلوئورویوراسیل اصلاح شده با پلی اتیلن گلیکول و هدف دار شده با اسید فولیک به منظور مهار سلولهای سرطانی و بررسی های درون تنی بر روی موش های توموری کارشناسی ارشد
امین سلیمانی فر تولید آنتی بادی مونوکلونال بر علیه توکسین ریسین کارشناسی ارشد
شهرزاد زیرک حسن کیاده ساخت غشای کامپوزیتی نانو ساختار Chitosan-TEOS/PCL برای ترمیم زخم کارشناسی ارشد
صفورا سالار مطالعه ی اثر نانوژل ها بر ساختار و عملکرد پروتئین مدل کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/13
سجاد سنجری نانو بیوحسگر الکتروشیمیایی بر پایه نانووایرهای اکسیدروی برای تشخیص گلوکز با استفاده از آنزیم گلوکز اکسیدایز کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
زهرا محمودی تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمال به رده غضروفی با استفاده از نانو ذرات تولیدی در سیستم دینامیک میکروفلوییدیک دکتری دانلود 1398/03/19
فاطمه ابرقویی کهکی کلون و بیان باکتریورودوپسین نوترکیب در باکتری اشریشیا کلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
ساره ابوالحسنی جداسازی سلول¬های بنیادی از خون بند ناف، نشاندار سازی آنها با 99mTC،تمایز این سلول¬ها به سلول¬های پوستی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/28
فتحی نیا آتنا بررسی پارامترهای مهندسی در بهبود تولید سلولز با منشا زیستی به عنوان پوشش زخم کارشناسی ارشد
فرزانه جباری استخراج سلول های بنیادین مزا نشیمال از بافت پالپ دندان شیری انسان , نشان دار سازی با تکنسیم 99m و تمایز به سلول های قلبی روی شیت سلولزی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
شهرزاد زیرک حسن کیاده ساخت غشای کامپوزیتی نانوساختار Chitosan-TEOS/PCL برای ترمیم زخم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
ابوالحسنی ساره جداسازی سلول¬های بنیادی از خون بند ناف، نشاندار سازی آنها با 99mTC،تمایز این سلول¬ها به سلول¬های پوستی کارشناسی ارشد
فاطمه سپهری Study of the effective Factors on the binding of Anti-Osteocalcin on nanostructure porous silicon for efficient detection of osteocalcin کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
زیرک حسن کیاده شهرزاد ساخت غشای کامپوزیتی نانوساختار Chitosan-TEOS/PCL برای ترمیم زخم کارشناسی ارشد
سالار صفورا مطالعه ی اثر نانوژل ها بر ساختار و عملکرد پروتئین مدل کارشناسی ارشد
ابرقویی کهکی فاطمه کلون و بیان باکتریورودوپسین نوترکیب در باکتری اشریشیا کلی کارشناسی ارشد
سپهری فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر اتصال آنتی بادی استئوکلسین به سطح نانوساختارسیلیکن متخلخل در جهت بهینه سازی تشخیص استئوکلسین کارشناسی ارشد
آتنا فتحی نیا بررسی پارامترهای مهندسی در بهبود تولید سلولز با منشا زیستی به عنوان پوشش زخم کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
جباری فرزانه استخراج سلول های بنیادین مزا نشیمال از بافت پالپ دندان شیری انسان , نشان دار سازی با تکنسیم 99m و تمایز به سلول های قلبی روی شیت سلولزی کارشناسی ارشد
نگار فیروزی طراحی و سنتز داربست پلی یورتانی زیست تخریب پذیر و متخلخل بر پایه بلاک کوپلیمرهای ستاره¬ای کاپرولاکتون-ایزوسیانات به منظور ترمیم بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/14
فیروزی نگار طراحی و سنتز داربست پلی یورتانی زیست تخریب پذیر و متخلخل بر پایه بلاک کوپلیمرهای ستاره¬ای کاپرولاکتون-ایزوسیانات به منظور ترمیم بافت پوست کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
امتحان جامع 8302082 0 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اصول کشت سلول و بافت 8302106 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
اصول نانو طراحی در بیولوژی 8302345 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول کشت سلول و بافت 8302106 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
اصول کشت سلول و بافت 8302106 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مهندسی سیستم های کشت سلولی و آزمایشگاه 8302083 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ایمونوشیمی 8302218 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول کشت سلول و بافت 8302106 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/13 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
فناوری آنزیم 8302180 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
آزمایشگاه کشت بافت 8302163 1 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مبانی بیولوژی مولکولی و کشت سلولی 8302033 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) 1394/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
کاربرد هیستو پاتولوژی در مهندسی بافت 8302023 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
مهندسی بیوشیمی 8302012 2 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1392/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
بیوشیمی 8302167 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 10:30) 1392/10/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
زیست سازگاری 8302002 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1392
بیولوژی سلولی و مولکولی 8302073 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1392/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
آنزیم شناسی 8302010 2 01 نامشخص 1392/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
فیزیولوژی 8302142 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1392/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
مهندسی سلول های بنیادی 8302130 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1392/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 19 نتیجه
از 1