گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61115762 - 88497212
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
خاطره احمدی تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
محمدابراهیم اینانلوشاهوردی Representina a Numerical Algorithm based on Finite Difference and Haar wavelets to solve an Inverse Problem کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مونا بشیری انتخاب مدل معماری فناوری اطلاعات برای شبکه های بهداشت و درمان با استفاده از تصمیم گیری چندمعیارهگروهی کارشناسی ارشد دانلود 94/11/21
رضا بکتاش بهبود سامانه پیش‌بینی موقعیت به کمک کاوش دنباله های حرکتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
رضا حبیبی Fuzzy node ranking in urban networks, case study: Zone 4 of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
حسینی حسین بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد
حسین حسینی بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
احمدی خاطره تحلیل شدت آسیب ناشی از بیماری ها با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی و نفوذ اطلاعات کارشناسی ارشد
مصطفی رحمانی A Hybrid Approach To Discover Fuzzy- کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
عبدالهی رضیه ارائه روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت‌بندی ژن های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد
دنیا رویین ارائه روش تحلیلی برای کمینه کردن بار بیماری دیابت بر اساس مدل مارکوف کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
سحر ساریخانی کاربرد الگوریتمهای مبتنی بر نقشه شناخت فازی برای پیشبینی بلند مدت سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
ساریخانی سحر کاربرد الگوریتمهای مبتنی بر نقشه شناخت فازی برای پیشبینی بلند مدت سرطان کارشناسی ارشد
فاطمه سفیدموی آذر کاربرد الگوریتم تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر GRA در پیشنهاد الگوی معماری فناوری اطلاعات برای سازمان های مرتبط باآلودگی هوا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
رضیه عبدالهی ارائه روش تلفیقی مبتنی بر شبکه جهت اولویت‌بندی ژن های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سجاد کردانی مقدم Design and development of dynamic balancing system for video games based on multi-criteria decision-making and game metadata کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
میرزایی مدام مجید تعیین موقعیتهای بهینه مراکز درمانی و اورژانسها با استفاده از الگوریتم تصمیمگیری چند هدفه فازی کارشناسی ارشد
اینانلوشاهوردی محمدابراهیم Representina a Numerical Algorithm based on Finite Difference and Haar wavelets to solve an Inverse Problem کارشناسی ارشد
مجید میرزایی مدام تعیین موقعیتهای بهینه مراکز درمانی و اورژانسها با استفاده از الگوریتم تصمیمگیری چند هدفه فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
رحمانی مصطفی A Hybrid Approach To Discover Fuzzy- کارشناسی ارشد
بشیری مونا انتخاب مدل معماری فناوری اطلاعات برای شبکه های بهداشت و درمان با استفاده از تصمیم گیری چندمعیارهگروهی کارشناسی ارشد
نیکناز نخعی خونیکی طراحی و ساخت سامانه تصمیم یار جهت پیش بینی خرابی در شبکه های پیچیده مبتنی بر عوامل موثر در خرابی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نیکناز نخعی خونیکی طراحی و ساخت سامانه تصمیم یار جهت پیش بینی خرابی در شبکه های پیچیده مبتنی بر عوامل موثر در خرابی دانلود 1396/06/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های تصمیم یار هوشمند 8305082 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سمینار 8305106 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1397
سمینار 8305106 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص ترم دوم 1397
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 8305042 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
سیستمهای تصمیم گیری فازی 8305026 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 8305042 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار نحو 8305133 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شبیه سازی و مدلسازی 8305090 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
محاسبات عددی پیشرفته 8305054 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سیستمهای تصمیم گیری فازی 8305026 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه 8305042 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
شبیه سازی و مدلسازی 8305090 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301099 3 01 هرهفته شنبه (16:30 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (16:30 - 19:00) 1394/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301075 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
سیستمهای تصمیم گیری فازی 8305026 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
سیستم های تصمیم یار هوشمند 8305082 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1394/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
سمینار 8305106 2 02 نامشخص 1394/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
نظریه بازیها و کاربرد آن در آینده پژوهی 8304027 2 01 نامشخص 1392/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2