اعضای هیات علمی

محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: ۸۶۰۹۳۰۸۱
اتاق: طبقه دوم ۳۱۱
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مینو عسکری دکتری
امیر جدی پوراقدم تعیین الگوی یک آرایش مشخص توربین های بادی در یک مزرعه با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد
امیرحسین کریمی تعیین الگوی بهینه‌ مصرف انرژی یک ساختمان مسکونی بر اساس مدل‌سازی اطلاعات ساختمان: یک مطالعه‌ی پارامتری کارشناسی ارشد
علی خطیبی شبیه سازی و بهینه سازی پنجره های هوشمند مبتنی بر پوشش های الکتروکرومیک دکتری
میمنه خوش مشربان پایش و پهنه بندی خشکسالی با استفاده از شاخصspi (مطالعه موردی.استانهای تهران و البرز) کارشناسی ارشد
زهرا خسروی ارزیابی عددی پدیده فرونشست زمین ناشی از افت آبهای زیرزمینی با استفاده از روش المان محدود کارشناسی ارشد
مهران مزینانی مدلسازی امواج ناشی از باد در قسمت میانی سواحل جنوبی خزر به منظور امکان سنجی استفاده از آن کارشناسی ارشد
ضحی مشیدی ارزیابی و پایش کیفی منابع آب سطحی با استفاده از یک روش نوین بر پایة سنجش از دور(مطالعه موردی: سد سیمره) کارشناسی ارشد
محمدحسین صابریان بهینه سازی اقتصادی سیستم های تجدیدپذیر به منظور رسیدن به ساختمان سبز در شهر تهران کارشناسی ارشد
یزدان یاراحمدی Flood Modeling and Control in Urban Management for Sustainable Development کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
آراد اسدی Developing a Model for Underground Water Potential Based on Multi-criteria Decision Making Systems کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/10
مینو اله پرست Qualitative and quantitative investigation of the removal of lead and cadmium heavy metals from industrial effluents by mineral kaolinite کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
شیما بهرامی Hydraulic analysis of the river flow using CCHE2D model (case study: Ghezelozan River in the territory of city of Mianeh) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مریم جهان پناه Investigating of Energy Storage by Phase Change Materials in a Solar Desalination Unit کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/15
میمنه خوش مشربان پایش و پهنه ‏بندی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی: استان تهران و البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
حسن دهقان Locating and evaluating wind energy potential for construction of wind farms in Fars province and its economic and environmental assessment کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
فراز رحیمی مدلسازی اثرات تغییر اقلیم در حوزه آبخیز استان تهران کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/24
محمد سارانی راد ارزیابی کمی و کیفی عوامل هیدرولوژیکی مؤثر بر وقوع زمین ‏لغزش با مدل Sinmap، شبکه عصبی مصنوعی و مدل‏های ترکیبی(مطالعه موردی: حوضه بار نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
زینب سادات سخایی Exergy and Exergoeconomic Analysis of a Photovoltaic/Thermal Organic Rankine Cycle using Nanofluid کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/20
فرهاد سراج Simulation of energy consumption of a Tourist building to replace with renewable resources and optimization of geometric arrangement and structural parameters کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
هادی سلیمی پرمهر بررسی کارایی روش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی حداکثر سیلاب حوزه رودخانه کن تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
حسین علیزاده Numerical modelling of pulsating heat pipe and investigating its thermal performance on solar powergenerator systems کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
حبیب فروتن فرد طراحی و ساخت نرم افزار تحلیل سیستماتیک مدیریت انرژی در صنعت با رویکرد بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
وحید مهاجریامی ارائه یک روش کنترل کننده تطبیقی_فازی ورودی به کنترلر بر اساس تغییرات ریزشبکه در حالت جزیره ای کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/03
صدف نصرالهی Selecting suitable technologies for extracting wave energy: case study of Iran’s seas کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
اقبال نوروزی تحلیل خطر وقوع خشکسالی هواشناسی با رویکرد تغییر اقلیم در حوضه آبریز کرخه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
پارسا حقیقی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب‌ زیرزمینی تجدیدشونده (مطالعه موردی: حوضه ی بختگان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
زهرا خسروی ارزیابی عددی پدیده فرونشست زمین ناشی از افت آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش المان محدود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
میمنه خوش مشربان پایش و پهنه‏بندی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی: استان تهران و البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
هادی سلیمی پرمهر Performance evaluating of ANN method to estimate the maximum flood discharge of Kan basin in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
محمد جواد ضیا بخش گنجی بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
ضیا بخش گنجی محمد جواد بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد
مهران مزینانی مدلسازی امواج ناشی از باد در قسمت میانی سواحل جنوبی خزر به منظور امکان سنجی استفاده از آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
خوش مشربان میمنه پایش و پهنه‏بندی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی: استان تهران و البرز) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری انرژیهای تجدیدپذیر 1 8301208 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
ارزیابی خطرات خشکسالی و سیل 8301200 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
طراحی سیستم های انرژی 8301196 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 1 8301022 3 01 | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر 8301185 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
مکانیک خاک 8301144 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
طراحی سازه های مهندسی حفاظت آب و خاک 8301227 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
فناوری انرژی در ساختمان 8301224 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
مدل سازی اقلیم و آب 8301201 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
طراحی ساختمان های سبز 8301192 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
فناوری انرژیهای تجدیدپذیر 1 8301208 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
ارزیابی خطرات خشکسالی و سیل 8301200 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
طراحی سیستم های انرژی 8301196 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 1 8301022 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر 8301185 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مکانیک خاک 8301144 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
ارزیابی خطرات خشکسالی و سیل 8301200 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تحلیل سیستم ها و ممیزی انرژی 8301025 2 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
طراحی سیستم های انرژی 8301196 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اکوتون های خشکی و آبی 8301171 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3