گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093052
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
jb bj njk دانلود 1395/06/08
sxdfb ds fb کارشناسی ارشد
bj jb njk
ds sxdfb fb کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
محمد مهدی اربابی Design, Manufacturing and Dynamic Modeling of Passive and Six DOF Weightlessness Simulator Mechanism and Controller Design for Simulation of Satellite Motion کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
جعفری المیرا بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد
فاطمه آموزگاری طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره ها در منظومه با الزام لینک بین ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حکیمه برقی زنجانی Analysis and Control of Relative Hovering in Satellite Formation Flying کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
میثم پوربافرانی تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/06
سید مصطفی ثباتیان طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل مدل پیش‎بین و فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
المیرا جعفری بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
مریم جلال پور تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
گازرپور حمید تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد
پاشا درزه کنانی Reliability modelling of small satellites by using fuzzy approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
مهراد دمیرچلی طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره با ملاحظات افزایش قابلیت اطمینان دانلود 1397/02/05
مهراد دمیرچلی طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره با ملاحظات افزایش قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/05
فاطمه ذبیحی بررسی اثرات ناحیه فرآیند شکست در مواد اورتوتروپیک و تخمین پارامترهای نوک ترک دانلود 1396/07/11
شهاب زارع حسین آبادی توسعه‌ی معیارهای شکست قطعات ترک‌دارکامپوزیتی تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
شهاب زارع حسین آبادی Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
علیرضا ستارزاده طراحی کنترل کننده نوروفازی در پایدارسازی سه محوره ماهواره با تراستر جبران ساز در مدارهای بیضوی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
سینا ستوده بررسی پارامترهای شکست اجسام ترک‌دار تحت بارهای حرارتی غیرفوریه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
صادقی کردخیلی سحر Optimization of satellite trajectory Considering low thrust کارشناسی ارشد
ثباتیان سید مصطفی طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل مدل پیش‎بین و فازی کارشناسی ارشد
مهشید سلیمانی طراحی بهینه‌ی مانورهای مداری در فاز تغییر آرایش منظومه‌ی ماهواره‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
فرزاد شیرمحمدلی بررسی آسیب وارده بر بوردهای الکترونیکی با کاربرد فضایی در حضور بارهای تصادفی دانلود 1396/07/02
فرزاد شیرمحمدلی بررسی آسیب وارده بر بوردهای الکترونیکی با کاربرد فضایی در حضور بارهای تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
زارع حسین آبادی شهاب Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد
سحر صادقی کردخیلی Optimization of satellite trajectory Considering low thrust کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
علی صالحی Process design for decomposition and integration of a space project considering system engineering کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
صالحی علی Process design for decomposition and integration of a space project considering system engineering کارشناسی ارشد
ستارزاده علیرضا طراحی کنترل کننده نوروفازی در پایدارسازی سه محوره ماهواره با تراستر جبران ساز در مدارهای بیضوی کارشناسی ارشد
آموزگاری فاطمه طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره ها در منظومه با الزام لینک بین ماهواره ای کارشناسی ارشد
حمید گازرپور تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
پوربافرانی میثم تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد
مهرداد میرزایی طراحی مسیر برای دو پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقیبی در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
جلال پور مریم تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد
حنانه منافی فرید Investigating fracture of orthotropic materials in crack kinking phenomena کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
میرزایی مهرداد طراحی مسیر برای دو پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقیبی در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
سلیمانی مهشید طراحی بهینه‌ی مانورهای مداری در فاز تغییر آرایش منظومه‌ی ماهواره‌ای کارشناسی ارشد
هما مومنی اسکندری جانمایی بهینه اجزاء ماهواره نمونه با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی و کنترل وضعیت کارشناسی ارشد دانلود 94/06/07
نعیمه نجفی زاده ساری Optimal Robust Fuzzy and Sliding Mode Controllers Design for Attitude Control of Geostationary Satellite with Statistical Optimization Analysis کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
نعیمه نجفی زاده ساری Optimal Robust Fuzzy and Sliding Mode Controllers Design for Attitude Control of Geostationary Satellite with Statistical Optimization Analysis دانلود 1396/11/28
مومنی اسکندری هما جانمایی بهینه اجزاء ماهواره نمونه با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی و کنترل وضعیت کارشناسی ارشد
حسین وحید Design and Simulation of a Wideband Element for Reflectarray Antennas Applied to Inter Satellite Communication کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
ایمان ویسی خانقاهی Optimal Layout Design of a Satellite Considering Thermal Constraints دانلود 1396/07/03
ایمان ویسی خانقاهی Optimal Layout Design of a Satellite Considering Thermal Constraints کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 02 | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303553 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول طراحی و تحلیل سازه ماهواره 8303279 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
اصول طراحی ماهواره 8303275 3 01 نامشخص 1395/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
طراحی سیستمی فضاپیما 2 8303509 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
خستگی و شکست و خزش 8303345 3 01 نامشخص 1394/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
خستگی و شکست و خزش 8303012 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2