اعضای هیات علمی

مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 88497144
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسام عبدی طراحی زیرسیستم کنترل حرارت یک ماهواره نمونه با ملاحظات قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
محمد امیری طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مکانیزم گسترش پنل خورشیدی برای یک ماهواره نمونه کارشناسی ارشد
فاطمه آموزگاری طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت نسبی ماهواره ها در منظومه با الزامات لینک بین ماهواره ای کارشناسی ارشد
محمدمهدی اربابی طراحی، ساخت و مدل سازی دینامیکی مکانیزم غیر فعال و شش درجه آزادی شبیه ساز بی وزنی و طراحی کنترلر جهت شبیه سازی حرکت ماهواره کارشناسی ارشد
سوگند اصغری ماهفروجکی بهینه سازی مکانیزم باز کننده پنل های خورشیدی بر مبنای قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
رامتین بخشایش طلبی بررسی شکست مواد اورتوتروپیک حاوی ترک در دو حالت درامتداد و عمود بر الیاف کارشناسی ارشد
حکیمه برقی زنجانی تحلیل و کنترل هاورینگ نسبی ماهواره در پرواز آرایش یافته کارشناسی ارشد
فاطمه ابراهیمیان تخمین قابلیت اطمینان زیرسیستم پیشرانش یک سامانه فضایی و تحلیل اثرات خرابی اجزاء بر کارایی آن کارشناسی ارشد
علی فرهناک درآبادی بررسی کارآیی معیار سای-هیل در ارزیابی شکست مواد اورتوتروپیک ترک‌دار تحت بارگذاری مود ترکیبی II/I کارشناسی ارشد
محدثه قربانی طراحی منظومه ماهواره ای با هدف ایجاد پوشش حداکثری در منطقه هدف کارشناسی ارشد
سیدمحمدنوید قریشی توسعه معیار تخریب پیش رونده به منظور بهینه سازی چند هدفه سازه های کامپوزیتی دکتری
فرهاد حبیبی بررسی شکست مواد ارتوتروپیک ترک‌دار با رفتار غیرخطی تحت بارگذاری مود ترکیبی کارشناسی ارشد
محسن جعفرزاده مسیریابی ربات های انسان نما مبتنی بر بینایی کارشناسی ارشد
زهرا خاجی ارائه معیار شکست مود ترکیبی I/II برای مواد به شدت اورتوتروپیک براساس تئوری حداکثر نرخ آزادسازی انرژی کرنشی با در نظر گرفتن اثرات ناحیه آسیب دکتری
حنانه منافی فرید بررسی شکست مواد ارتوتروپیک در حضور پدیده ی چرخش ترک کارشناسی ارشد
نبی مهری خوانساری مدل میکرو - مکانیکی ناحیه آسیب با لحاظ عدم قطعیت به منظور دستیابی به معیار شکست مود ترکیبی I/II در مواداورتوتروپیک دکتری
نبی مهری خوانساری بررسی خواص مکانیکی ناحیه فرآوری شکست در مواد کامپوزیتی با کاربرد هوافضایی کارشناسی ارشد
فرشاد میری طراحی رانشگر الکتریکی برای تامین نیروهای انتقال مداری سامانه های فضایی کارشناسی ارشد
مصطفی محققی بهینه سازی دو سطحی صفحات انحنادار کامپوزیتی با معیار کمانش دکتری
هما مومنی اسکندری جانمائی بهینه? اجزاء ماهواره نمونه با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی و کنترل وضعیت کارشناسی ارشد
سیدمهدی مصلائی نرم افزار طراحی جانمایی بهینه اجزاء و زیر سیستم های داخلی ماهواره کارشناسی ارشد
نگار موتمن طراحی مکانیزم پنل خورشیدی یک ماهواره زمین آهنگ با رویکرد قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
زهرا نصیری دکتری
شایسته نیک پی صومعه سرائی طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره بادر نظر گرفتن بهبود در مانورهای وضعیتی کارشناسی ارشد
هادی پرویز نوروزانی تحلیل عدم قطعیت در پاسخ ورق مستطیلی نامعین کامپوزیتی تحت بارگذاری تصادفی حرارتی و مکانیکی دکتری
ابراهیم پیرهادی تحلیل شکست ترد در قطعات گرافیتی دارای شیار U شکل تحت بارگذاری مرکب (I/II) کارشناسی ارشد
حسین صالح غفاری طراحی فیلتربرای ماهواره زمین آهنگ در فاز انتقالی کارشناسی ارشد
رؤیا ثنائی تاثیر شکست و خرابی اجزاء زیرسیستم توان الکتریکی بر عملکرد سامانه فضایی با هدف بهبود قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
مسعود شیخ انصاری مطالعه ی تجربی و عددی چقرمگی شکست در مورد I بارگذاری برای مواد کامپوزیت کارشناسی ارشد
فرزاد شیرمحمدلی بررسی آسیب وارده بر بوردهای الکترونیکی با کاربرد فضایی در حضور بارهای تصادفی کارشناسی ارشد
سینا ستوده شادباد محاسبه پارامترهای شکست اجسام الاستیک با درنظرگرفتن اثرات میدان حرارتی غیرکلاسیک کارشناسی ارشد
مرضیه تقی نژاد رود بنه طراحی پیکربندی و جانمایی بهینه اجزاء یک ماهواره مخابراتی کارشناسی ارشد
علیرضا وزیری نژاد توسعه معیار تخریب هاشین برای مواد اورتوتروپیک ترک دار کارشناسی ارشد
فاطمه ذبیحی بررسی اثرات ناحیه فرآیند شکست در مواد اورتوتروپیک و تخمین پارامترهای نوک ترک کارشناسی ارشد
شهاب زارع حسین آبادی توسعه معیارهای شکست قطعات ترک دار کامپوزیتی تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II کارشناسی ارشد
فاطمه ابراهیمیان تخمین قابلیت اطمینان زیرسیستم پیشرانش یک سامانه فضایی و تحلیل اثرات خرابی اجزاء بر کارایی آن کارشناسی ارشد 1401/11/30
سیدحامد ابراهیم نژادشیروانی بررسی عددی سیستم های خنک کننده وسایل پروازی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده ی تقویت شده با نانوذرات کارشناسی ارشد 1392/11/12
اشکان احمدی هدایت یک جسم پرنده به وسیله نقاط گذر کارشناسی ارشد 1392/12/19
سارا احمدی بررسی، طراحی و شبیه سازی عملکرد آنتن هلیکال بهینه برای لینک های بین ماهواره ای کارشناسی ارشد 1396/7/10
محمدحسین احمدی بهبود عملکرد زیر سیستم کنترل حرارت ماهواره با استفاده از پوشش های هوشمند کارشناسی ارشد 1393/6/30
سیدروح اله احمدی هنزایی طراحی نرم افزار در حلقه ماهواره(GEO) در سطح الزامات و سناریوی سیستمی کارشناسی ارشد 1393/6/22
محمدمهدی اربابی طراحی، ساخت و مدل سازی دینامیکی مکانیزم غیر فعال و شش درجه آزادی شبیه ساز بی وزنی و طراحی کنترلر جهت شبیه سازی حرکت ماهواره کارشناسی ارشد 1395/7/13
محمد مهدی اربابی طراحی، ساخت و مدل سازی دینامیکی مکانیزم غیرفعال و شش درجه آزادی شبیه ساز بی وزنی و طراحی کنترلر جهت شبیه سازی حرکت ماهواره کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
صادق آشوری فلاح طراحی زیر سیستم توان الکتریکی با بکارگیری ابرخازن در بخش ذخیره ساز انرژی برای محموله های توان بالا کارشناسی ارشد 1398/11/27
سوگند اصغری ماهفروجکی بهینه سازی مکانیزم باز کننده پنل های خورشیدی بر مبنای قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد 1394/6/30
محمد امیری طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مکانیزم گسترش پنل خورشیدی برای یک ماهواره نمونه کارشناسی ارشد 1400/7/11
مجید امین افشار طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر (با استفاده از روش LQG/LTR) کارشناسی ارشد 1393/6/29
فاطمه آموزگاری طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت نسبی ماهواره ها در منظومه با الزامات لینک بین ماهواره ای کارشناسی ارشد 1395/6/29
مهدی باجلان بهینه سازی طراحی مفهومی ماهواره بر مبنای قابلیت اطمینان با نگرش چند موضوعی کارشناسی ارشد 1391/11/15
رامتین بخشایش طلبی بررسی شکست مواد اورتوتروپیک حاوی ترک در دو حالت درامتداد و عمود بر الیاف کارشناسی ارشد 1399/12/13
حکیمه برقی زنجانی تحلیل و کنترل هاورینگ نسبی ماهواره در پرواز آرایش یافته کارشناسی ارشد 1395/11/27
حکیمه برقی زنجانی تحلیل و کنترل هاورینگ نسبی ماهواره در پرواز آرایش یافته کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
جواد بهرمندجوی کنترل ماژول فضایی در مرحله داکینگ با استفاده از کنترل ایمپدانس کارشناسی ارشد 1393/10/10
وحید بهلوری قاینی طراحی سیستمی یک ماهواره مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی کارشناسی ارشد 1392/6/10
ابراهیم پیرهادی تحلیل شکست ترد در قطعات گرافیتی دارای شیار U شکل تحت بارگذاری مرکب (I/II) کارشناسی ارشد 1392/6/9
مهدی پیروانی طراحی کنترل کننده LTR/LQG برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ کارشناسی ارشد 1392/6/17
هادی پرویز نوروزانی تحلیل عدم قطعیت در پاسخ ورق مستطیلی نامعین کامپوزیتی تحت بارگذاری تصادفی حرارتی و مکانیکی دکتری 1398/11/29
حامد پوربافرانی بهینه سازی طراحی سازه محفظه موتور سوخت مایع ماهواره بر با استفاده از الگوریتم های تکاملی کارشناسی ارشد 1392/6/12
مرضیه تقی نژادرودبنه طراحی پیکربندی و جانمایی بهینه اجزاء یک ماهواره مخابراتی کارشناسی ارشد 1391/11/8
سیدمصطفی ثباتیان طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل فازی و کنترل مدل پیش بین کارشناسی ارشد 1393/6/25
رویا ثنایی تاثیر شکست و خرابی اجزاء زیرسیستم توان الکتریکی بر عملکرد سامانه فضایی با هدف بهبود قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد 1401/11/11
المیرا جعفری بهینه سازی پوسته استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن جرم کارشناسی ارشد 1393/6/22
محسن جعفرزاده مسیریابی ربات های انسان نما مبتنی بر بینایی کارشناسی ارشد 1392/11/16
مریم جلال پور تعیین چیدمان مناسب زیر سیستمهای یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد 1393/6/30
محمد حاجی جعفری به سازی فرآیند طراحی سامانه های هوافضایی با مدلسازی در فضای حالت دکتری 1396/11/29
فرهاد حبیبی بررسی شکست مواد ارتوتروپیک ترک‌دار با رفتار غیرخطی تحت بارگذاری مود ترکیبی کارشناسی ارشد 1400/6/28
مونا حبیبی رویکرد عدم قطعیت در طراحی جانمایی زیر سیستم های ماهواره با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی کارشناسی ارشد 1397/6/31
مائده حبیب وند توسعه معیار شکست انرژی مبنای مود ترکیبی I/II برای مواد کامپوزیتی با رویکرد تنش غیر محلی کارشناسی ارشد 1402/6/5
ایمان یحیی پور تحلیل دینامیکی معکوس در ربات های موازی با آرایش سینماتیکی یکسان کارشناسی ارشد 1392/6/4
حمیدرضا حیدری استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات سنسوری در تعیین وضعیت ماهواره زمین آهنگ کارشناسی ارشد 1391/10/14
سیدهادی حسام سادات شناسایی پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر خواص مکانیکی مخازن تولیدشده به روش پیچش الیاف کارشناسی ارشد 1392/11/14
جمیله حمزه ای طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره با ملاحظات قابلیت اطمینان در حضور عملگرهای بدون سابقه کاربرد فضایی کارشناسی ارشد 1402/5/29
زهرا خاجی ارائه معیار شکست مود ترکیبی I/II برای مواد به شدت اورتوتروپیک براساس تئوری حداکثر نرخ آزادسازی انرژی کرنشی با در نظر گرفتن اثرات ناحیه آسیب دکتری 1400/11/12
مینا السادات خضری مدل میکرومکانیک شکست مود ترکیبی I/II برای مواد کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1398/11/30
محمدعلی دربانی تحلیل شکست نمونه های گرافیتی دارای شیار U شکل، تحت بارگذاری مدII خالص کارشناسی ارشد 1392/11/13
مرضیه دولت آبادی فراهانی بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای ایرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره ای نمونه کارشناسی ارشد 1392/6/13
فاطمه ذبیحی بررسی اثرات ناحیه فرآیند شکست در مواد اورتوتروپیک و تخمین پارامترهای نوک ترک کارشناسی ارشد 1396/7/11
کیانا رحمانی طراحی سیستمی توربین باد ملی با روش ماتریس ساختار طراحی (DMS) کارشناسی ارشد 1392/11/15
حمیدرضا رحیمی کندلجی طراحی سیستم کنترل فرود سامانه مخابراتی جمع آوری اطلاعات جوی کارشناسی ارشد 1393/12/5
اسماعیل رستمی جامه بزرگی سنتز یک گروه از مکانیزمهای 4 و 5 درجه آزادی با استفاده از تئوری تبدیل خطی کارشناسی ارشد 1393/6/31
سپیده رضایی جعفری بهینه سازی طراحی سازه ها بر مبنای قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد 1392/11/12
محمدرضا زارع بررسی شکست دیسک دوار ترک دار کارشناسی ارشد 1398/6/25
یاسر زارعی طراحی مانور بهینه جهت امحای ماهواره های غیر مستعمل در فضا به کمک سامانه تدر کارشناسی ارشد 1393/3/27
شهاب زارع حسین ابادی به کارگیری هوش مصنوعی برای پیش بینی جهت رشد ترک و بررسی شکست مواد اورتوتروپیک دکتری 1402/9/7
مجتبی زارع زیرک طراحی مسیرWIG با استفاده از استراتژی Way Point و با در نظرگرفتن اثرات آئروالاستیک کارشناسی ارشد 1392/11/13
علی زارع میرک آباد ارائه روشی برای ایجاد سناریو مبتنی بر دیدگاه ها (مطالعه موردی صنعت هوایی ایران در افق 1404) دکتری 1395/3/19
مصطفی ساکت پیاده سازی بهینه سازی و طراحی مدرن آزمایش در تست های تونل باد کارشناسی ارشد 1392/11/12
سینا ستوده شادباد محاسبه پارامترهای شکست اجسام الاستیک با درنظرگرفتن اثرات میدان حرارتی غیرکلاسیک کارشناسی ارشد 1395/6/29
مسعود شیخ انصاری مطالعه ی تجربی و عددی چقرمگی شکست در مورد I بارگذاری برای مواد کامپوزیت کارشناسی ارشد 1393/6/30
زهرا شیرزاده دولق توسعه مدل پیدایش و رشد ترک در مواد کامپوزیتی تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II کارشناسی ارشد 1402/6/18
مریم السادات شکراللهی پیش بینی شکست مواد اورتوتروپیک تحت بارگذاری مود ترکیبی I.II کارشناسی ارشد 1395/6/31
خلیل شمسی طراحی بدنه هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از روش منطق فازی کارشناسی ارشد 1392/11/15
صدرا شهسوار ارائه معیار جامع شکست مود ترکیبی I/II برای مواد کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1398/11/26
علی صالحی طراحی فرآیند شکست و یکپارچه سازی پروژه فضایی نمونه با رویکرد مهندسی هوافضا کارشناسی ارشد 1394/11/27
حسین صالح غفاری طراحی فیلتربرای ماهواره زمین آهنگ در فاز انتقالی کارشناسی ارشد 1391/4/14
سیدمحمدجواد طباطبائی بررسی فرآیند شکست در مواد متخلخل تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II کارشناسی ارشد 1402/6/5
حسام عبدی طراحی زیرسیستم کنترل حرارت یک ماهواره نمونه با ملاحظات قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد 1400/6/23
علیرضا عزیزی پورفینی بررسی و تحلیل تورق بال کامپوزیتی در اثر کمانش کارشناسی ارشد 1402/6/29
علیرضا غروی مدلسازی محاسباتی و بهینه سازی طراحی پنل های کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1393/6/25
محمدهادی فرزانه کلورزی یافتن فضای کاری عاری از تکنیکی ربات های موازی توسط الگوریتم های بهینه سازی کارشناسی ارشد 1392/11/13
علی فرهناک درآبادی بررسی کارآیی معیار سای-هیل در ارزیابی شکست مواد اورتوتروپیک ترک‌دار تحت بارگذاری مود ترکیبی II/I کارشناسی ارشد 1401/6/20
نسیم فلاحی ارزودار کنترل تحمل پذیر خطای سیستمهای فضایی با در نظر گرفتن عدم عملکرد صحیح اجزا کارشناسی ارشد 1402/6/4
فرنوش قایدندومی بررسی پارامترهای شکست اجسام الاستیک ترک دار تحت بارگذاری دینامیکی هارمونیک کارشناسی ارشد 1396/6/29
سعید قدسی ممان محاسبه تئوری و تجربی ضریب شدت تنش مود I در قطعات آسیب دیده کارشناسی ارشد 1399/12/25
محدثه قربانی طراحی منظومه ماهواره ای با هدف ایجاد پوشش حداکثری در منطقه هدف کارشناسی ارشد 1395/6/17
محمدنوید قریشی توسعه معیار تخریب پیش رونده به منظور بهینه سازی چند هدفه سازه های کامپوزیتی دکتری 1397/7/7
امیرحسین کریمی بهینه سازی سینماتیکی و سنتز ابعادی ربات های موازی کارشناسی ارشد 1393/3/31
الهه کوهستانی دهقی قابلیت معیار وان مایزز در تخمین شکست مواد اورتوتروپیک ترک دار تحت بارگذاری مود ترکیبی کشش و برش درون صفحه ای کارشناسی ارشد 1401/11/23
مصطفی محققی بهینه سازی دو سطحی صفحات انحنادار کامپوزیتی با معیار کمانش دکتری 1398/7/2
فرشاد میری طراحی رانشگر الکتریکی برای تامین نیروهای انتقال مداری سامانه های فضایی کارشناسی ارشد 1392/11/14
مهرداد میرزایی طراحی مسیر برای دو پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقبی در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد 1393/12/20
سیدمهدی مصلایی نرم افزار طراحی جانمایی بهینه اجزاء و زیر سیستم های داخلی ماهواره کارشناسی ارشد 1399/7/16
حسین مقصودی دهاقانی طراحی مسیرهای مرجع پروازی جهت عبور از موانع کارشناسی ارشد 1392/10/17
حسین مقصودی دهاقانی حفظ بهینه مدار زمین آهنگ در حضور اغتشاشات محیطی با استفاده از منطق فازی دکتری 1398/11/27
محمدرضا مکتوبیان بهارانچی بررسی خستگی و تحمل خرابی برای نقاط بحرانی ساز? دُم عمودی یک هواپیما کارشناسی ارشد 1394/6/25
نبی مهری خوانساری بررسی خواص مکانیکی ناحیه فرآوری شکست در مواد کامپوزیتی با کاربرد هوافضایی کارشناسی ارشد 1393/6/25
نبی مهری خوانساری مدل میکرو - مکانیکی ناحیه آسیب با لحاظ عدم قطعیت به منظور دستیابی به معیار شکست مود ترکیبی I/II در مواداورتوتروپیک دکتری 1397/11/8
نگار موتمن طراحی مکانیزم پنل خورشیدی یک ماهواره زمین آهنگ با رویکرد قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد 1392/10/25
صادق نعمتیان بادی فرایند سیستمی طراحی ربات های هوافضایی.یکپارچه سازی طراحی و ارائه روند کارشناسی ارشد 1401/1/27
شایسته نیک پی صومعه سرایی طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره بادر نظر گرفتن بهبود در مانورهای وضعیتی کارشناسی ارشد 1397/4/5
محمد همایون پور متعادلسازی ایستائی و دینامیکی مکانیزمهای موازی کارشناسی ارشد 1393/6/30
حسین وحید طراحی و شبیه سازی یک المان پهن باند برای آنتن های آرایه بازتابی با کاربرد در ارتباطات بین ماهواره ای کارشناسی ارشد 1395/11/5
علیرضا وزیری نژاد توسعه معیار تخریب هاشین برای مواد اورتوتروپیک ترک دار کارشناسی ارشد 1400/11/30
خدیجه وکیلی طراحی جانمایی بهینه اجزاء ماهواره با لحاظ قیود بنیادی کنترلی و الزامات سازگاری الکترومغناطیسی کارشناسی ارشد 1402/6/11
jb bj njk دانلود 1395/06/08
sxdfb ds fb کارشناسی ارشد
bj jb njk
ds sxdfb fb کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
محمد مهدی اربابی Design, Manufacturing and Dynamic Modeling of Passive and Six DOF Weightlessness Simulator Mechanism and Controller Design for Simulation of Satellite Motion کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
جعفری المیرا بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد
فاطمه آموزگاری طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره ها در منظومه با الزام لینک بین ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حکیمه برقی زنجانی Analysis and Control of Relative Hovering in Satellite Formation Flying کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
میثم پوربافرانی تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/06
سید مصطفی ثباتیان طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل مدل پیش‎بین و فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
المیرا جعفری بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
مریم جلال پور تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
گازرپور حمید تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد
پاشا درزه کنانی تحلیل و بررسی و مدلسازی قابلیت اطمینان ماهواره های کوچک با استفاده از رویکرد فازی کارشناسی ارشد 1395/11/12
مهراد دمیرچلی طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره با ملاحظات افزایش قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد 1397/2/5
شهاب زارع حسین آبادی توسعه معیارهای شکست قطعات ترک دار کامپوزیتی تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II کارشناسی ارشد 1395/6/31
شهاب زارع حسین آبادی Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
علیرضا ستارزاده طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت یک ماهواره مکعبی کارشناسی ارشد 1394/11/11
سینا ستوده بررسی پارامترهای شکست اجسام ترک‌دار تحت بارهای حرارتی غیرفوریه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
صادقی کردخیلی سحر Optimization of satellite trajectory Considering low thrust کارشناسی ارشد
ثباتیان سید مصطفی طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل مدل پیش‎بین و فازی کارشناسی ارشد
مهشید سلیمانی طراحی بهینه ی مانورهای مداری در فاز تغییر آرایش منظومه ی ماهواره ای کارشناسی ارشد 1394/11/10
فرزاد شیرمحمدلی بررسی آسیب وارده بر بوردهای الکترونیکی با کاربرد فضایی در حضور بارهای تصادفی کارشناسی ارشد 1396/7/2
زارع حسین آبادی شهاب Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد
سحر صادقی کردخیلی بهینه سازی مسیر انتقال ماهواره با تراست پائین کارشناسی ارشد 1394/12/24
علی صالحی Process design for decomposition and integration of a space project considering system engineering کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
صالحی علی Process design for decomposition and integration of a space project considering system engineering کارشناسی ارشد
ستارزاده علیرضا طراحی کنترل کننده نوروفازی در پایدارسازی سه محوره ماهواره با تراستر جبران ساز در مدارهای بیضوی کارشناسی ارشد
آموزگاری فاطمه طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره ها در منظومه با الزام لینک بین ماهواره ای کارشناسی ارشد
حمید گازرپور تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
پوربافرانی میثم تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد
مهرداد میرزایی طراحی مسیر برای دو پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقیبی در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
جلال پور مریم تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد
حنانه منافی فرید بررسی شکست مواد ارتوتروپیک در حضور پدیده ی چرخش ترک کارشناسی ارشد 1396/6/6
میرزایی مهرداد طراحی مسیر برای دو پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقیبی در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
سلیمانی مهشید طراحی بهینه‌ی مانورهای مداری در فاز تغییر آرایش منظومه‌ی ماهواره‌ای کارشناسی ارشد
هما مومنی اسکندری جانمائی بهینه? اجزاء ماهواره نمونه با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی و کنترل وضعیت کارشناسی ارشد 1394/6/7
نعیمه نجفی زاده ساری طراحی کنترلرهای مود لغزشی و فازی بهینه آنالیز آماری شده برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ کارشناسی ارشد 1396/11/28
مومنی اسکندری هما جانمایی بهینه اجزاء ماهواره نمونه با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی و کنترل وضعیت کارشناسی ارشد
حسین وحید Design and Simulation of a Wideband Element for Reflectarray Antennas Applied to Inter Satellite Communication کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
ایمان ویسی خانقاهی طراحی جانمایی بهینه اجزای یک ماهواره با در نظر گرفتن الزامات حرارتی کارشناسی ارشد 1396/7/3
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
طراحی سیستمی فضاپیما 8303554 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1402
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1401
طراحی سیستمی فضاپیما 8303554 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی سیستمی ماهواره 8303110 3 02 | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3