اعضای هیات علمی

مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 88497144
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسام عبدی طراحی زیرسیستم کنترل حرارت یک ماهواره نمونه با ملاحظات قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
فاطمه آموزگاری طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت نسبی ماهواره ها در منظومه با الزامات لینک بین ماهواره ای کارشناسی ارشد
محمدمهدی اربابی طراحی، ساخت و مدل سازی دینامیکی مکانیزم غیر فعال و شش درجه آزادی شبیه ساز بی وزنی و طراحی کنترلر جهت شبیه سازی حرکت ماهواره کارشناسی ارشد
حکیمه برقی زنجانی تحلیل و کنترل هاورینگ نسبی ماهواره در پرواز آرایش یافته کارشناسی ارشد
مهراد دمیرچلی طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره با ملاحظات افزایش قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد
سیدمحمدنوید قریشی توسعه معیار تخریب پیش رونده به منظور بهینه سازی چند هدفه سازه های کامپوزیتی دکتری
نبی مهری خوانساری مدل میکرو - مکانیکی ناحیه آسیب با لحاظ عدم قطعیت به منظور دستیابی به معیار شکست مود ترکیبی I/II در مواداورتوتروپیک دکتری
فرشاد میری طراحی رانشگر الکتریکی برای تامین نیروهای انتقال مداری سامانه های فضایی کارشناسی ارشد
مصطفی محققی بهینه سازی دو سطحی صفحات انحنادار کامپوزیتی با معیار کمانش دکتری
سیدمهدی مصلائی نرم افزار طراحی جانمایی بهینه اجزاء و زیر سیستم های داخلی ماهواره کارشناسی ارشد
زهرا نصیری دکتری
شایسته نیک پی صومعه سرائی طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره بادر نظر گرفتن بهبود در مانورهای وضعیتی کارشناسی ارشد
هادی پرویز نوروزانی تحلیل عدم قطعیت در پاسخ ورق مستطیلی نامعین کامپوزیتی تحت بارگذاری تصادفی حرارتی و مکانیکی دکتری
صادق آشوری فلاح طراحی زیر سیستم توان الکتریکی با بکارگیری ابرخازن در بخش ذخیره ساز انرژی برای محموله های توان بالا کارشناسی ارشد
حسین صالح غفاری طراحی فیلتربرای ماهواره زمین آهنگ در فاز انتقالی کارشناسی ارشد
فرزاد شیرمحمدلی بررسی آسیب وارده بر بوردهای الکترونیکی با کاربرد فضایی در حضور بارهای تصادفی کارشناسی ارشد
مرضیه تقی نژاد رود بنه طراحی پیکربندی و جانمایی بهینه اجزاء یک ماهواره مخابراتی کارشناسی ارشد
فاطمه ذبیحی بررسی اثرات ناحیه فرآیند شکست در مواد اورتوتروپیک و تخمین پارامترهای نوک ترک کارشناسی ارشد
محمد مهدی اربابی طراحی، ساخت و مدل سازی دینامیکی مکانیزم غیرفعال و شش درجه آزادی شبیه ساز بی وزنی و طراحی کنترلر جهت شبیه سازی حرکت ماهواره کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
صادق آشوری فلاح طراحی زیرسیستم توان الکتریکی با بکارگیری ابرخازن در بخش ذخیره¬ ساز انرژی برای محموله¬های توان بالا کارشناسی ارشد دانلود 99/11/27
سوگند اصغری ماهفروجکی بهینه سازی مکانیزم باز کننده پنل های خورشیدی بر مبنای قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
فاطمه آموزگاری Design of Attitude Control Subsystem of Satellites in Constellation with ISL Requirement کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حکیمه برقی زنجانی تحلیل و کنترل هاورینگ نسبی ماهواره در پرواز آرایش یافته کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمد حاجی جعفری به سازی فرآیند طراحی سامانه های هوافضایی با مدلسازی در فضای حالت دکتری دانلود 1396/11/29
مونا حبیبی رویکرد عدم قطعیت در طراحی جانمایی زیرسیستم های ماهواره با درنظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 97/6/31
مینا السادات خضری مدل میکرو مکانیک شکست مود ترکیبی I/II برای مواد کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
فاطمه ذبیحی بررسی اثرات ناحیه فرآیند شکست در مواد اورتوتروپیک و تخمین پارامترهای نوک ترک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
مریم السادات شکراللهی بررسی معیارهای شکست مواد اورتوتروپیک تحت بارگذاری مواد ترکیبی I/II کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
صدرا شهسوار ارائه معیار جامع شکست مود ترکیبی I /II برای مواد کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
محمدنوید قریشی توسعه معیار تخریب پیش رونده به منظور بهینه سازی چند هدفه سازه های کامپوزیتی دکتری دانلود 1397/07/07
مصطفی محققی بهینه سازی دو سطحی صفحات انحنادار کامپوزیتی با معیار کمانش دکتری دانلود 1398/07/02
حسین وحید طراحی و شبیه‌سازی المانی پهن باند از آنتن آرایه بازتابی با کاربرد در لینک‌های بین ماهواره‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
jb bj njk دانلود 1395/06/08
sxdfb ds fb کارشناسی ارشد
bj jb njk
ds sxdfb fb کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
محمد مهدی اربابی Design, Manufacturing and Dynamic Modeling of Passive and Six DOF Weightlessness Simulator Mechanism and Controller Design for Simulation of Satellite Motion کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
جعفری المیرا بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد
فاطمه آموزگاری طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره ها در منظومه با الزام لینک بین ماهواره ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
حکیمه برقی زنجانی Analysis and Control of Relative Hovering in Satellite Formation Flying کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
میثم پوربافرانی تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/06
سید مصطفی ثباتیان طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل مدل پیش‎بین و فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
المیرا جعفری بهینه سازی پوسته استوانهای کامپوزیتی تقویت شده با هدف کمینه کردن وزن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
مریم جلال پور تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
گازرپور حمید تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد
پاشا درزه کنانی مدل سازی قابلیت اطمینان ماهواره های کوچک با استفاده از رویکرد فازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
مهراد دمیرچلی طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره با ملاحظات افزایش قابلیت اطمینان کارشناسی ارشد دانلود 1397/02/05
شهاب زارع حسین آبادی Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
شهاب زارع حسین آبادی Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
علیرضا ستارزاده طراحی کنترل کننده نوروفازی در پایدارسازی سه محوره ماهواره با تراستر جبران ساز در مدارهای بیضوی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
سینا ستوده بررسی پارامترهای شکست اجسام ترک‌دار تحت بارهای حرارتی غیرفوریه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
صادقی کردخیلی سحر Optimization of satellite trajectory Considering low thrust کارشناسی ارشد
ثباتیان سید مصطفی طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل مدل پیش‎بین و فازی کارشناسی ارشد
مهشید سلیمانی طراحی بهینه‌ی مانورهای مداری در فاز تغییر آرایش منظومه‌ی ماهواره‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
فرزاد شیرمحمدلی Investigation of Electronic Board Failure Under Random Vibration in Space Application کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
زارع حسین آبادی شهاب Development of fracture criterias of composite material under mixed mode I/II کارشناسی ارشد
سحر صادقی کردخیلی Optimization of satellite trajectory Considering low thrust کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
علی صالحی Process design for decomposition and integration of a space project considering system engineering کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
صالحی علی Process design for decomposition and integration of a space project considering system engineering کارشناسی ارشد
ستارزاده علیرضا طراحی کنترل کننده نوروفازی در پایدارسازی سه محوره ماهواره با تراستر جبران ساز در مدارهای بیضوی کارشناسی ارشد
آموزگاری فاطمه طراحی زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره ها در منظومه با الزام لینک بین ماهواره ای کارشناسی ارشد
حمید گازرپور تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
پوربافرانی میثم تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد
مهرداد میرزایی طراحی مسیر برای دو پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقیبی در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
جلال پور مریم تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد
حنانه منافی فرید Investigating fracture of orthotropic materials in crack kinking phenomena کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/06
میرزایی مهرداد طراحی مسیر برای دو پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقیبی در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
سلیمانی مهشید طراحی بهینه‌ی مانورهای مداری در فاز تغییر آرایش منظومه‌ی ماهواره‌ای کارشناسی ارشد
هما مومنی اسکندری جانمایی بهینه اجزاء ماهواره نمونه با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی و کنترل وضعیت کارشناسی ارشد دانلود 94/06/07
نعیمه نجفی زاده ساری Optimal Robust Fuzzy and Sliding Mode Controllers Design for Attitude Control of Geostationary Satellite with Statistical Optimization Analysis کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
مومنی اسکندری هما جانمایی بهینه اجزاء ماهواره نمونه با در نظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی و کنترل وضعیت کارشناسی ارشد
حسین وحید Design and Simulation of a Wideband Element for Reflectarray Antennas Applied to Inter Satellite Communication کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
ایمان ویسی خانقاهی Optimal Layout Design of a Satellite Considering Thermal Constraints کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/25 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طراحی سیستمی ماهواره 8303110 3 02 | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مکانیک آسیب در سازه های کامپوزیتی 8303347 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مکانیک محیط های پیوسته 1 8303043 3 01 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اصول استاندارد طراحی ماهواره 8303540 3 01 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 01 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
طراحی سیستمی فضا پیما 8303554 3 02 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2