اعضای هیات علمی

مهدی مهرپویا

مهدی مهرپویا

مهدی مهرپویا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 86093166
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نیلوفر آهنگر طراحی سیستم یکپارچه تولید هیدروژن بر اساس روش های ترمو شیمیایی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
محمدحسین احمدی طراحی بهینه نیروگاه ترکیبی تولید توان بر اساس سیکل رنکین(ORC) با هدف حداکثر نمودن بازیافت سرمای گاز طبیعی مایع دکتری
محمدمهدی اخلاقی ساخت و بهینه سازی MEA در حضور نانو مواد برای پیل سوختی پلیمری(PEM) در مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد
مجید اسدنیا طراحی مفهومی یک سیکل نوین مایع سازی هیدروژن با هدف بهینه سازی اگزرژواگونومیکی دکتری
آراز بلالی اسکوئی طراحی و بهینه سازی فیلتر های الکتروستاتیکی نانویی کارشناسی ارشد
علی دادک طراحی و بهینه‌سازی یک سیستم یکپارچه‌ی تولید و ذخیره‌سازی انرژی و هیدروژن با استفاده از انرژی خورشیدی دکتری
معین داداللهی ساراب طراحی بهینه سیستم های ذخیره سازی انرژی حرارتی با استفاده از گرمای نهان(مواد تغییر فاز دهنده) در نیروگاه های دما بالای پیل سوختی کارشناسی ارشد
سیدسینا حسینی دکتری
مسعود جلالی زنوز طراحی بهینه و تحلیل اکسرژواکونومیک پیشرفته برای فرآیند جداسازی هوا(به روش تقطیر دما پایین) کارشناسی ارشد
مهسا رجبی توسعه فرآیند و طراحی بهینه یک نیروگاه ترکیبی سوخت زیستی با استفاده از هیبریداسیون چرخه های شیمیایی تولید هیدروژن و انرژی حرارتی خورشیدی کارشناسی ارشد
سیدحسام الدین طباطبائی طراحی سیستم های دما بالای تولید هیدروژن(واپاشی آب) به وسیله ی راکتورهای خورشیدی و واسط های فلزی و خنک کننده های نانوسیال کارشناسی ارشد
فرزاد ولی زاده ساخت نانو کاتالیست های آلیاژی پلاتین و استفاده از آنها در تک سل پیل سوختی الکلی کارشناسی ارشد
راحله دانش پور طراحی بهینه سیستم ترکیبی نیروگاه ترمو فوتوولتاییک خورشیدی و پیل الکترولیز اکسید جامد برای تولید هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
محمدمهدی اخلاقی ساخت و بهینه سازی MEA در حضور نانومواد برای پیل سوختی پلیمری(PEM) در مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
بلالی اسکویی آراز طراحی و بهینه سازی فیلتر الکتروستاتیکی نانویی کارشناسی ارشد
شفائی آرش طراحی و بهینه‌سازی فرآیند جداسازی هلیوم از گاز طبیعی باهدف کاهش مصرف انرژی موردنیاز کارشناسی ارشد
نائیجی اسفندیار مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند حذف ترکیبات گوگردی از جریان گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد
مهسا آقایی طراحی و شبیه‌سازی سیستم ترکیبی چرخه شیمیایی تولید هیدروژن با جداسازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/04
سپیده اکبرپور ترکی مدلسازی و بهینه سازی نیروگاه های ترکیبی پیل سوختی اکسید جامدSOFC کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
مهدی امیدی نوبیجاری ارائه یک فرایند جدید برای تولید LNGبا استفاده از سامانه‌های سرمایش جذبی با هدف کاهش انرژی مورد نیاز کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
علی اینانلو Optimization and analyses of solar collector's operation using nanofluid as heat transfer fluid کارشناسی ارشد دانلود 1393
آراز بلالی اسکویی طراحی و بهینه سازی فیلتر الکتروستاتیکی نانویی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/01
پریماه بهرامیان Design of integrated mixed refrigerant liquefied natural gas and fuel cell power plants کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
پریماه بهرامیان طراحی فرآیند یکپارچه مایع سازی گاز طبیعی مبرد آمیخته و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
علی پالیزدار تحلیل اکسرژی پیشرفته و بهینه سازی فرآیند مایع سازی در تولید LNG با سیکل مبرّد آمیخته کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
بهرامیان پریماه Design of integrated mixed refrigerant liquefied natural gas and fuel cell power plants کارشناسی ارشد
بهرامیان پریماه طراحی فرآیند یکپارچه مایع سازی گاز طبیعی مبرد آمیخته و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد
عباسی پرویز Numerical simulation and optimization of the centrifugal pumps efficiency that used in hydroelectric power plants to reduce the economic and environmental costs کارشناسی ارشد
مسعود جلالی زنوز Optimum design and advanced exergoeconomic analysis for air separation process by cryogenic distillation method دانلود 1395/11/10
مجتبی جمشیدلو طراحی و بهینه‌سازی فرآیند ترکیبی دماپایین برای بازیافت سرمای LNG کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
یزدانفر جواد طراحی بهینه و تحلیل اکسرژی فرآیند حذف دی اکسید کربن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد
کاظم پور حامد مدل سازی و شبیه سازی واحد بازیافت گوگرد (فرآیند کلاوس مبتنی بر نانوکاتالیست) به منظور بررسی راندمان تولید گوگرد و تولید انرژی گرمایی کارشناسی ارشد
سیما حجازی کنترل غیر‌خطی برج تقطیر با استفاده از ترکیب منطق فازی و الگوریتم‌های تکاملی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/04
دهقانی حسین طراحی و بهینه سازی سامانه های ترکیبی تبرید جذبی و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد
قاسم زاده حسین Simulation and optimal design of dehydration process of natural gas with adsorption method کارشناسی ارشد
محمد حسینی طراحی و بهینه¬سازی فرآیند یکپارچه تولید NGL و LNG کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
سید امیر حسینی پور کرمانشاهی Desinging biogas refinery based on severeal feedstocks کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مهدی خیرروز طراحی و ساخت کانال های توزیع جریان در میکروپیل های سوختی پلیمری برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/20
مریم خلیلی مدل‌سازی و طراحی بهینه فرآیند تولید هیدروژن از زیست‌توده کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
رامین دلال مقدم مدل سازی مبدل های حرارتی صفحه پره ای چند جریانی دما پایین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
حسین دهقانی طراحی و بهینه سازی سامانه های ترکیبی تبرید جذبی و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
دلال مقدم رامین مدل سازی مبدل های حرارتی صفحه پره ای چند جریانی دما پایین کارشناسی ارشد
طلیعه رمضانی طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های کنترلی چرخه‌های تبرید فرآیند مبرد آمیخته چند مرحله‌ای در تولید گاز طبیعی مایع (LNG) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
سیروس رهبری طراحی بهینه فرآیند ترکیبی گازسازی زغال سنگ، تسخیر دی اکسید کربن، تولید هیدروژن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/01
جواد یزدانفر طراحی بهینه و تحلیل اکسرژی فرآیند حذف دی اکسید کربن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
نرگسی زهرا طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های کنترلی چرخه مبرد آمیخته تک مرحله‌ای در فرآیندهای LNG کارشناسی ارشد
اکبرپور ترکی سپیده مدلسازی و بهینه سازی نیروگاه های ترکیبی پیل سوختی اکسید جامدSOFC کارشناسی ارشد
میرهادی سید صدقیانی طراحی فرآیند جدید برای مایع‌سازی همزمان هیدروژن و گاز طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/25
رهبری سیروس طراحی بهینه فرآیند ترکیبی گازسازی زغال سنگ، تسخیر دی اکسید کربن، تولید هیدروژن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد
حجازی سیما کنترل غیر‌خطی برج تقطیر با استفاده از ترکیب منطق فازی و الگوریتم‌های تکاملی کارشناسی ارشد
آرش شفائی طراحی و بهینه‌سازی فرآیند جداسازی هلیوم از گاز طبیعی باهدف کاهش مصرف انرژی موردنیاز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
فرید صادقیان جهرمی طراحی و بهینه سازی واحدهای یکپارچه تولید اتان و پروپان با سامانه خود تبرید کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
رمضانی طلیعه طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های کنترلی چرخه‌های تبرید فرآیند مبرد آمیخته چند مرحله‌ای در تولید گاز طبیعی مایع (LNG) کارشناسی ارشد
نبی عبدالمحمدی طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید هیدروژن با روش کراکینگ خورشیدی متان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/03
وحید عبودی طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید هیدروژن با روش بازآرایی متان با بخار آب توسط انرژی خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/25
اینانلو علی Optimization and analyses of solar collector's operation using nanofluid as heat transfer fluid کارشناسی ارشد
پالیزدار علی تحلیل اکسرژی پیشرفته و بهینه سازی فرآیند مایع سازی در تولید LNG با سیکل مبرّد آمیخته کارشناسی ارشد
کریمیان فاطمه طراحی و تحلیل اکسرژی فرآیندهای ترکیبی تولید هیدروژن بر پایه پیل الکترولایزر اکسید جامد (پیل سوختی اکسید جامد-پیل الکترولایزر اکسید جامد) کارشناسی ارشد
صادقیان جهرمی فرید طراحی و بهینه سازی واحدهای یکپارچه تولید اتان و پروپان با سامانه خود تبرید کارشناسی ارشد
حسین قاسم زاده Simulation and optimal design of dehydration process of natural gas with adsorption method کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
فاطمه کریمیان بهنمیری Design and exergy analysis of integrated solid oxide fuel cell-solid oxide electrolyzer for pure hydrogen production کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
نوری گیتی ساخت یک نمونه MEA پیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن کارشناسی ارشد
جمشیدلو مجتبی طراحی و بهینه‌سازی فرآیند ترکیبی دماپایین برای بازیافت سرمای LNG کارشناسی ارشد
حسینی محمد طراحی و بهینه¬سازی فرآیند یکپارچه تولید NGL و LNG کارشناسی ارشد
اخلاقی محمدمهدی ساخت و بهینه سازی MEA در حضور نانومواد برای پیل سوختی پلیمری(PEM) در مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد
خلیلی مریم مدل‌سازی و طراحی بهینه فرآیند تولید هیدروژن از زیست‌توده کارشناسی ارشد
سید صدقیانی میرهادی طراحی فرآیند جدید برای مایع‌سازی همزمان هیدروژن و گاز طبیعی کارشناسی ارشد
امیدی نوبیجاری مهدی ارائه یک فرایند جدید برای تولید LNGبا استفاده از سامانه‌های سرمایش جذبی با هدف کاهش انرژی مورد نیاز کارشناسی ارشد
خیرروز مهدی طراحی و ساخت کانال های توزیع جریان در میکروپیل های سوختی پلیمری برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد
آقایی مهسا طراحی و شبیه‌سازی سیستم ترکیبی چرخه شیمیایی تولید هیدروژن با جداسازی کارشناسی ارشد
عبدالمحمدی نبی طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید هیدروژن با روش کراکینگ خورشیدی متان کارشناسی ارشد
زهرا نرگسی طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های کنترلی چرخه مبرد آمیخته تک مرحله‌ای در فرآیندهای LNG کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
گیتی نوری ساخت یک نمونه MEA پیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
عبودی وحید طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید هیدروژن با روش بازآرایی متان با بخار آب توسط انرژی خورشیدی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ممیزی انرژی در صنایع 8301217 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
تبدیل انرژی پیشرفته 8301118 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (17:30 - 19:30) - ترم دوم 1400
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301099 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مهندسی فرایند در سیستم‌های انرژی 8301225 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
فناوری انرژیهای تجدیدپذیر 1 8301208 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
فناوری تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301114 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 02 هرهفته (17:00 - 19:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
ممیزی انرژی در صنایع 8301217 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
فناوری پینچ 8301213 3 01 | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تبدیل انرژی پیشرفته 8301118 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مهندسی فرایند در سیستم‌های انرژی 8301225 3 02 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فناوری تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301114 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مدل سازی انرژی 8301088 3 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
صنایع انرژی بر 8301082 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تکنولوژی نیروگاه های بادی،آبی،بیوماس و امواج 8301079 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 8301099 3 02 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
تکنولوژی های تبدیل و ذخیره انرژی 8301086 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تکنولوژی های تبدیل و ذخیره انرژی 8301086 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مدل سازی انرژی 8301088 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3