افراد

اعضای هیات علمی

فرامرز مهرنژاد

فرامرز مهرنژاد

فرامرز مهرنژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: +98 21 86093285
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • مقالات و کتب

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی