اعضای هیات علمی

فرامرز مهر نژاد

فرامرز مهر نژاد

فرامرز مهر نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: +98 21 86093285
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود