گروه های دانشکده گروه های دانشکده

مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین

مهدی تیموری

مهدی تیموری

مهدی تیموری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 88497212 - 61115762
اتاق: 125
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مونا بختیاری داویجانی Classification of Multimedia Data in Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مونا بختیاری داویجانی Classification of Multimedia Data in Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مونا بختیاری داویجانی Classification of Multimedia Data in Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مونا بختیاری داویجانی Classification of Multimedia Data in Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مونا بختیاری داویجانی Classification of Multimedia Data in Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مونا بختیاری داویجانی Classification of Multimedia Data in Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مونا بختیاری داویجانی Classification of Multimedia Data in Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مونا بختیاری داویجانی Classification of Multimedia Data in Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مونا بختیاری داویجانی Classification of Multimedia Data in Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
نفیسه بیکی حسن بررسی پایداری شبکه های LTF در برابر اختلال هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نفیسه بیکی حسن بررسی پایداری شبکه های LTF در برابر اختلال هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نفیسه بیکی حسن بررسی پایداری شبکه های LTF در برابر اختلال هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نفیسه بیکی حسن بررسی پایداری شبکه های LTF در برابر اختلال هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نفیسه بیکی حسن بررسی پایداری شبکه های LTF در برابر اختلال هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نفیسه بیکی حسن بررسی پایداری شبکه های LTF در برابر اختلال هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نفیسه بیکی حسن بررسی پایداری شبکه های LTF در برابر اختلال هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نفیسه بیکی حسن بررسی پایداری شبکه های LTF در برابر اختلال هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
نفیسه بیکی حسن بررسی پایداری شبکه های LTF در برابر اختلال هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
فاطمه تقویان آسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فاطمه تقویان آسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فاطمه تقویان آسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فاطمه تقویان آسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فاطمه تقویان آسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فاطمه تقویان اسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فاطمه تقویان اسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فاطمه تقویان اسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
فاطمه تقویان اسیابی کنترل شیوع بیماری‌های واگیردار در شبکه‌هایی با ساختار خوشه‌ای همپوشان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
محمدمعین توحیدیان تشخیص همزامان مدولاسیون و تعداد آنتن در سیستم های چند آنتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمدمعین توحیدیان تشخیص همزامان مدولاسیون و تعداد آنتن در سیستم های چند آنتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمدمعین توحیدیان تشخیص همزامان مدولاسیون و تعداد آنتن در سیستم های چند آنتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمدمعین توحیدیان تشخیص همزامان مدولاسیون و تعداد آنتن در سیستم های چند آنتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمدمعین توحیدیان تشخیص همزامان مدولاسیون و تعداد آنتن در سیستم های چند آنتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمدمعین توحیدیان تشخیص همزامان مدولاسیون و تعداد آنتن در سیستم های چند آنتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمدمعین توحیدیان تشخیص همزامان مدولاسیون و تعداد آنتن در سیستم های چند آنتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمدمعین توحیدیان تشخیص همزامان مدولاسیون و تعداد آنتن در سیستم های چند آنتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمدمعین توحیدیان تشخیص همزامان مدولاسیون و تعداد آنتن در سیستم های چند آنتنی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهشته خسروی بررسی و ارزیابی روش های شناسایی کور کد های کانولوشنی با طول قید بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهشته خسروی بررسی و ارزیابی روش های شناسایی کور کد های کانولوشنی با طول قید بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهشته خسروی بررسی و ارزیابی روش های شناسایی کور کد های کانولوشنی با طول قید بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهشته خسروی بررسی و ارزیابی روش های شناسایی کور کد های کانولوشنی با طول قید بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهشته خسروی بررسی و ارزیابی روش های شناسایی کور کد های کانولوشنی با طول قید بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهشته خسروی بررسی و ارزیابی روش های شناسایی کور کد های کانولوشنی با طول قید بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهشته خسروی بررسی و ارزیابی روش های شناسایی کور کد های کانولوشنی با طول قید بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهشته خسروی بررسی و ارزیابی روش های شناسایی کور کد های کانولوشنی با طول قید بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
بهشته خسروی بررسی و ارزیابی روش های شناسایی کور کد های کانولوشنی با طول قید بزرگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
رسول عباسی Elastic Resource Allocation in Private Cloud Environments with respect of Infrastructure Capacity کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
رسول عباسی Elastic Resource Allocation in Private Cloud Environments with respect of Infrastructure Capacity کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
رسول عباسی Elastic Resource Allocation in Private Cloud Environments with respect of Infrastructure Capacity کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
رسول عباسی Elastic Resource Allocation in Private Cloud Environments with respect of Infrastructure Capacity کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
رسول عباسی Elastic Resource Allocation in Private Cloud Environments with respect of Infrastructure Capacity کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
رسول عباسی Elastic Resource Allocation in Private Cloud Environments with respect of Infrastructure Capacity کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
رسول عباسی Elastic Resource Allocation in Private Cloud Environments with respect of Infrastructure Capacity کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
رسول عباسی Elastic Resource Allocation in Private Cloud Environments with respect of Infrastructure Capacity کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
رسول عباسی Elastic Resource Allocation in Private Cloud Environments with respect of Infrastructure Capacity کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
یاسمن عبدالهیان Retinal Blood Vessel Characterization for Diabetic Retinopathy کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/13
فرزان فروغی فر Blind Presence Detection of Direct-Sequence Spread Spectrum Signals کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فرزان فروغی فر Blind Presence Detection of Direct-Sequence Spread Spectrum Signals کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فرزان فروغی فر Blind Presence Detection of Direct-Sequence Spread Spectrum Signals کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فرزان فروغی فر Blind Presence Detection of Direct-Sequence Spread Spectrum Signals کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فرزان فروغی فر Blind Presence Detection of Direct-Sequence Spread Spectrum Signals کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فرزان فروغی فر Blind Presence Detection of Direct-Sequence Spread Spectrum Signals کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فرزان فروغی فر Blind Presence Detection of Direct-Sequence Spread Spectrum Signals کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فرزان فروغی فر Blind Presence Detection of Direct-Sequence Spread Spectrum Signals کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فرزان فروغی فر Blind Presence Detection of Direct-Sequence Spread Spectrum Signals کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محدثه فهیمی نیا دسته بندی فرمت های ویدئو در بستر شبکه های ارتباط بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محدثه فهیمی نیا دسته بندی فرمت های ویدئو در بستر شبکه های ارتباط بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محدثه فهیمی نیا دسته بندی فرمت های ویدئو در بستر شبکه های ارتباط بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محدثه فهیمی نیا دسته بندی فرمت های ویدئو در بستر شبکه های ارتباط بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محدثه فهیمی نیا دسته بندی فرمت های ویدئو در بستر شبکه های ارتباط بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محدثه فهیمی نیا دسته بندی فرمت های ویدئو در بستر شبکه های ارتباط بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محدثه فهیمی نیا دسته بندی فرمت های ویدئو در بستر شبکه های ارتباط بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محدثه فهیمی نیا دسته بندی فرمت های ویدئو در بستر شبکه های ارتباط بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
محدثه فهیمی نیا دسته بندی فرمت های ویدئو در بستر شبکه های ارتباط بی سیم کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
نوشین نافعی یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نوشین نافعی یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نوشین نافعی یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نوشین نافعی یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نوشین نافعی یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نوشین نافعی یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نوشین نافعی یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نوشین نافعی یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
نوشین نافعی یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
الهام ابراهیمی پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
مرتضی احمدیان Blind Recognition of Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
ابراهیمی الهام پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد
محمدپور پیمان بهینه سازی بودجه بندی بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از مدل بار بیماری کارشناسی ارشد
فرزانه جعفری شناسایی کدگذارهای صوت در بستر شبکه‌های ارتباطی مخابراتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
محمود حیدری پیش‌بینی ریسک ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
نفیسه سادات حسینی تهرانی شناسایی کدگذارهای تصویر در بستر شبکه‌های مخابراتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
مسعود رضائی شناسایی کور کدهای فضا-زمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
دنیا روئین ارائه روش تحلیلی برای کمینه کردن بار بیماری دیابت بر اساس مدل مارکوف کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
مریم زبرجدی کوزه کنانی شناسایی کور مدولاسیون در لینک های ماهواره ای مبتنی بر TDMA کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
مهدی زرکش زاده ارائه روش بهینه به منظور اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
حمزه سلطانیان Energy Efficiency Evaluation of HARQ Types II and III in Wireless Body Sensor Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
حمزه سلطانیان Energy Efficiency Evaluation of HARQ Types II and III in Wireless Body Sensor Networks دانلود 1396/11/25
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods دانلود 1396/06/26
مژگان شعبانی Analysis of Epidemic Outbreaks in Dynamic Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/19
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods دانلود 1396/06/26
مهسا صعودی علمداری تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه های بیماران سرپایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/24
کیارش ظهیرنیا پیش بینی ریسک ابتلا به دیابت با رویکرد حداقل سازی مجموع هزینه تشخیص و تست کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مجید عبدالشاه Type Detection of Objects in Truck’s Cargo Compartment with X-Ray Images کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
ظهیرنیا کیارش پیش بینی ریسک ابتلا به دیابت با رویکرد حداقل سازی مجموع هزینه تشخیص و تست کارشناسی ارشد
عبدالشاه مجید Type Detection of Objects in Truck’s Cargo Compartment with X-Ray Images کارشناسی ارشد
پیمان محمدپور بهینه سازی بودجه بندی بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از مدل بار بیماری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
حیدری محمود پیش‌بینی ریسک ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 کارشناسی ارشد
زرکش زاده مهدی ارائه روش بهینه به منظور اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد
صعودی علمداری مهسا تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه های بیماران سرپایی کارشناسی ارشد
نافعی نوشین یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش تصاویر دیجیتال 8305147 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فرایندهای تصادفی 8305053 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
نظریه اطلاعات و کدینگ 8305178 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پردازش تصاویر دیجیتال 8305147 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فرایندهای تصادفی 8305053 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای دسته بندی، فشرده سازی و ذخیره سازی اطلاعات پزشکی - بهداشتی 8304333 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
فرایندهای تصادفی 8305053 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش های پیش بینی 8305062 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریه اطلاعات و کدینگ 8305178 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربردسیستمهای هوشمند در پزشکی 8303051 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
پردازش تصاویر دیجیتال 8305147 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پردازش سیگنالها و تصاویرپزشکی 8303071 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1395/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
پردازش سیگنالها و تصاویرپزشکی 8303071 3 01 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1394/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
تئوری اطلاعات و کدینگ 8303296 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8305106 2 12 نامشخص 1394/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
فرایندهای تصادفی 8305053 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
سمینار 8303391 2 20 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
کاربردسیستمهای هوشمند در پزشکی 8303051 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2