گروه های دانشکده گروه های دانشکده

مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین

محمد برشان تشنیزی

محمد برشان تشنیزی

محمد برشان تشنیزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093275-021
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
مهشید یوسفیان شهاب الدینی کلونینگ ژن هیالورونان سنتاز A در باکتری کورینه باکتریوم گلوتامیکوم به منظور تولید هیالورونیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
محمد مهدی ابوالحسنی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
فرهنگیان آتنا رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز دانلود 1395/11/13
سلیمانی فر امین تولید آنتی‌بادی مونوکلونال بر علیه ریسین کارشناسی ارشد
صابری جواد سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد
کاظم حسینی بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
مائده رحیم نژاد بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
لعل رضا بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد
سجاد یزدان پناه Cloning and extracellular expression of recombinant GM-CSF in کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/14
نفیسه السادات سید حسینی فین تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سادات سیده مهدیه تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد
امین سلیمانی فر تولید آنتی‌بادی مونوکلونال بر علیه ریسین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
جواد صابری سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سمیه صادقی بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیستفعال حاصل از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک اسپیرولینا پلاتسیس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
جمشیدنژاد توسرامندانی طاهره کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد
آتنا فرهنگیان رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
حسینی کاظم بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد
مهسا کلانتر بررسی عملکرد نانوذره لیپوزومی حاوی کارکامین بر روی رده سلول سرطانی ریه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
رضا لعل بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
رحیم نژاد مائده بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد
ابوالحسنی محمد مهدی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
کلانتر مهسا بررسی عملکرد نانوذره لیپوزومی حاوی کارکامین بر روی رده سلول سرطانی ریه کارشناسی ارشد
سید حسینی فین نفیسه السادات تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کاربردهای زیست فناوری در صنعت معدن 8302200 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ماشینهای مولکولی سلولی 8302360 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فناوری آنزیم 8302206 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ماشینهای مولکولی سلولی 8302360 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
حسگرهای شیمیایی و زیستی 8302364 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینار 2 8302235 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربردهای زیست فناوری در صنعت معدن 8302200 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فناوری آنزیم 8302206 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
بیوشیمی عمومی 8302155 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست‌فناوری قارچ‌ها 8302242 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1395/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
فناوری آنزیم 8302206 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) 1395/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
آنزیم‌شناسی 8302243 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1395/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
بیوشیمی پایه 8302189 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/15 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
زیست‌فناوری پروتئین 8302227 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/12 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2