افراد

اعضای هیات علمی

محمد برشان تشنیزی

محمد برشان تشنیزی

محمد برشان تشنیزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 88497302-61115774
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدمهدی ابوالحسنی تهیه مشخصه یابی و ارزیابی زیستی داربست های نانوفیبری (بستر نانوساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
فاطمه اسدی اثر ترکیبات فرار میکروبی بر تولید پلی ساکاریدهای قارچ دارویی گنودرما لوسیدوم بومی ایران در کشت همزمان هوایی قابل استفاده در ساخت پوشش زخم نانو الیاف کارشناسی ارشد
طاهره جمشیدنژادتوسرامندانی کلونینک بیان خارج سلولی و بررسی خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر کارشناسی ارشد
منصوره صداقت کلونینگ ژن هیالورونان سنتازA در باکتری باسیلوس سوبتیلیس به منظور تولید هیالورونیک اسید کارشناسی ارشد
نفیسه السادات سیدحسینی فین بررسی بیان پروتئین ضد انعقادی دسیرودین در حضور بیان همزمان چپرون های مختلف در باکتری اشرشیا کلی کارشناسی ارشد
رقیه شیروانی بررسی بیان و بهینه سازی تولید پروتئین نوترکیب GM-CSF در مخمر پیکیا پاستوریس کارشناسی ارشد
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد
سجاد یزدان پناه کلونینگ و بیان خارج سلولی فاکتور تحریک کننده رشد گرانولوسیت-ماکروفاژ در مخمر کارشناسی ارشد
مهشید یوسفیان شهاب الدینی کلونینگ ژن هیالورونان سنتاز A در باکتری کورینه باکتریوم گلوتامیکوم به منظور تولید هیالورونیک اسید کارشناسی ارشد
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
حنانه اکبرنژاد مطالعه‌ی اثرات نانوذرات طلا بر آنزیم استیل‌کولین‌استراز کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
بهاره توسلی Encapsulation of Human Insulin in Modified Chitosan Nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/14
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
سجاد یزدان پناه کلونینگ و بیان خارج سلولی فاکتور تحریک‌کننده رشد گرانولوسیت-ماکروفاژ در مخمر کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
رقیه شیروانی بررسی بیان و بهینه سازی تولید پروتئین GM-CSF انسانی نوترکیب در مخمر Pichia pastoris Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/24
عطیه شیروانی سعادت آبادی تهیه و ارزیابی سامانه نیوزومی رسانش دارو حاوی سفازولین و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
سمیه صادقی بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیست فعال حاصل از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک اسپیرولینا پلاتسیس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
منصوره صداقت کلونینگ ژن هیالورونان سنتاز A در باکتری باسیلوس سوبتیلیس به منظور تولید هیالورونیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
زهرا کربلایی Study of STxB Antibody-Antigen interaction for sensitive detection of Shiga Toxin by surface plasmon resonance Biosensor کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
مهشید یوسفیان شهاب الدینی کلونینگ ژن هیالورونان سنتاز A در باکتری کورینه باکتریوم گلوتامیکوم به منظور تولید هیالورونیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
محمد مهدی ابوالحسنی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
فرهنگیان آتنا رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد
سلیمانی فر امین تولید آنتی‌بادی مونوکلونال بر علیه ریسین کارشناسی ارشد
صابری جواد سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد
کاظم حسینی بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
مائده رحیم نژاد بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
لعل رضا بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد
سجاد یزدان پناه Cloning and extracellular expression of recombinant GM-CSF in کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/14
نفیسه السادات سید حسینی فین تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سادات سیده مهدیه تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد
امین سلیمانی فر تولید آنتی‌بادی مونوکلونال بر علیه ریسین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
جواد صابری سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سمیه صادقی بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیستفعال حاصل از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک اسپیرولینا پلاتسیس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
جمشیدنژاد توسرامندانی طاهره کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد
آتنا فرهنگیان رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
حسینی کاظم بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد
مهسا کلانتر بررسی عملکرد نانوذره لیپوزومی حاوی کارکامین بر روی رده سلول سرطانی ریه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
رضا لعل بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
رحیم نژاد مائده بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد
ابوالحسنی محمد مهدی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
کلانتر مهسا بررسی عملکرد نانوذره لیپوزومی حاوی کارکامین بر روی رده سلول سرطانی ریه کارشناسی ارشد
سید حسینی فین نفیسه السادات تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربردهای زیست فناوری در صنعت معدن 8302200 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
فناوری آنزیم 8302206 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
بیوانفورماتیک 8302208 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بیوشیمی عمومی 8302155 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
ماشین های مولکولی سلولی 8302360 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فناوری آنزیم 8302206 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بیوفیزیک مولکولی و سلولی 8302124 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کاربردهای زیست فناوری در صنعت معدن 8302200 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ماشین های مولکولی سلولی 8302360 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فناوری آنزیم 8302206 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ماشین های مولکولی سلولی 8302360 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
حسگرهای شیمیایی و زیستی 8302364 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینار 2 8302235 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
کاربردهای زیست فناوری در صنعت معدن 8302200 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2