اعضای هیات علمی

مجتبی طحانی

مجتبی طحانی

مجتبی طحانی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نازنین احمدی رزدار تحلیل آئروترمودینامیکی و بهینه سازی عملکرد کمپرسور همراه با خنک کاری میانی کارشناسی ارشد
نارک بابایان آقاقانی بهینه سازی چند هدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد
زینب دلدوست فتاحی بررسی سرج در کمپرسور هنگام خنک کاری تراکم مرطوب کارشناسی ارشد
حمیدرضا عیوضی کورعباسلو دکتری
مهسا غلامی پشتکل بررسی اثر سطح بر روی عملکرد آئرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد
غزاله کواری بررسی نوسانات سرعت باد بر روی عملکرد آئرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد
محسن کاظمی مدلسازی عددی و بررسی پارامترهای هندسی برروی یک پرتابه نوعی کنترل شونده توسط کانارد کارشناسی ارشد
محمدحسین نادری مدل سازی عددی توربین باد محور عمود ساونیوس با بکارگیری روش رتبه کاسته کارشناسی ارشد
سیده سحرناز رفائی طراحی، مدلسازی، کنترل و حفاظت سیستم قدرت میکرو نیروگاه برق آبی کارشناسی ارشد
میرحامد صالحی تحلیل عملکرد کمپرسور هنگام خنک کاری تراکم مرطوب دکتری
مسعود تاتار اثرات نوسان اجباری ترکیبی پیچشی - انتقالی در رژیم جریان تراکم ناپذیر بر ناحیه گذر لایه مرزی یک ایرفویل فوق بحرانی دکتری
محمد احیایی Calibration of Test Section and Operating of Supersonic wind Tunnel of Tehran University کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
نازنین احمدی رزدار تحلیل آئروترمودینامیکی و بهینه سازی عملکرد کمپرسور همراه با خنک کاری میانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
فاطمه اسکندری تربقان Development of an unsteady code based on potential flow for an airfoil کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
پوریا اشکبوس افزایش ضریب توان توربین باد با استفاده از به تاخیر انداختن گذار لایه مرزی مقاطع میانی پره کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
جواد آغاز Improvement of Brushless doubly-fed induction generator and its effect on wind farm کارشناسی ارشد دانلود 1397/05/07
زهرا بابائی شبیه‌سازی عددی ارتعاش القایی گردابه یک سیلندر خارج از مرکز در کاربرد برداشت انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/04
زهرا بابائی شبیه‌سازی عددی ارتعاش القایی گردابه یک سیلندر خارج از مرکز در کاربرد برداشت انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/04
زهرا بابائی شبیه‌سازی عددی ارتعاش القایی گردابه یک سیلندر خارج از مرکز در کاربرد برداشت انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/04
فائزه باقری Implementation of wavelet frequency analysis in unsteady aerodynamic data کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/16
وحید بدرخانی توسعه الگوریتم ضمنی برای روش گالرکین گسسته جهت حل جریانهای سیال به کمک روشهای زیر فضای کرایلف کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
وحید بدرخانی توسعه الگوریتم ضمنی برای روش گالرکین گسسته جهت حل جریانهای سیال به کمک روشهای زیر فضای کرایلف کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
مسعود تاتار اثرات نوسان اجباری ترکیبی پیچشی - انتقالی در رژیم جریان تراکم ناپذیر بر ناحیه گذر لایه مرزی یک ایرفویل فوق بحرانی دکتری دانلود 1398/04/31
ارشیا تبریزیان بررسی جدایش جریان روی یک ایرفویل فوق بحرانی تحت نوسان ترکیبی در رژیم تراکم ناپذیر دکتری دانلود 1398/04/29
زینب دلدوست فتاحی بررسی سرج در کمپرسور هنگام خنک کاری تراکم مرطوب کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
علی ربانی مدل سازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی با هدف هدایت جریان خروجی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/20
هادی رضایی سودانی شبیه‌سازی مخازن سوخت دیافراگمی فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
سحرناز رفائی Design, Modeling, Control and Protection of کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
مجتبی علاءالدین مطالعه میدان جریان حاصل از نازل های مسطح به کمک آشکارسازی شلیرین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مهسا غلامی پشتگل Investigation of aerodynamic performance of HAWT by considering ground effect کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/18
سمیه فیضی بررسی تجربی پارامترهای موثر بر ضرایب آیرودینامیکی بال یک ریزپرنده با نسبت منظری کم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
روشنک فهیمی هنزایی Numerical Modeling and Analysis of Soft Pressure Reducer Performance for Power Generation in Urban Water Distribution Network دکتری دانلود 1397/07/09
ساسان قنبری شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
فتا محمدی فرد طراحی بهینه نازل آیرواسپایک به روش شبیه سازی عددی و تست عملکرد در شرایط سرد دکتری دانلود 1397/06/31
سیدمجید مهرنیا Estimation effects of flow turbulence on the unsteady aerodynamic performance of a horizontal wind turbine airfoil کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/06
سیدمجید مهرنیا تخمین اثرات آشفتگی جریان روی عملکرد آیرودینامیک ناپایای پره توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/06
میلاد موسوی مطالعه عددی تاثیر نصب گارنی فلپ بر روی عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل نوسانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/12
محمدحسین نادری Numerical Modeling of Savonius Wind Turbine Using Model Order Reduction Method کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
محمد احیایی کالیبراسیون محفظه آزمون و راه اندازی تونل باد مافوق صوت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
درتومیان آرش شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریانهای تراکم پذیر کارشناسی ارشد
درتومیان آرش شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان های تراکم پذیر کارشناسی ارشد
درتومیان آرش شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه¬های نوک¬پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان¬های تراکم¬پذیر کارشناسی ارشد
نیکزاد آرش بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ا ی به روش مدلسازی انطباقی مقیاسی کارشناسی ارشد
پوریا اشکبوس Improving wind turbine power coefficient via transition delay of the mid span sections کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
نارک بابایان آقاقانی بهینه سازی چندهدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
محمدرضا برزگران کنترل حلقه بسته جدایش جریان از روی بالواره به کمک آرایه محرکهای تخلیه سد دی الکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/20
ثروتی پوریا شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد
مجید پوردیان Numerical Simulation of Shock Wave Compressor کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/01
پوریا ثروتی شبیه سازی CFD اختلاط مکانیکی بر پایه نصب میکسر استاتیکی در هاضم بی-هوازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
عیوضی حمیدرضا بررسی اثرات فرکانس و دامنه ی نوسانات بر مشخصات آئرودینامیکی بالک نوسانی در رژیم گذرصوتی کارشناسی ارشد
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان های تراکم پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه¬های نوک¬پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریان¬های تراکم¬پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393
آرش درتومیان شبیه سازی عددی اثرات تزریق جت از دماغه های نوک پهن بر کاهش پسا و گرمایش آیرودینامیک در جریانهای تراکم پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/19
سیده سحرناز رفایی طراحی، مدلسازی، کنترل و حفاظت سیستم قدرت میکرو نیروگاه برق آبی دانلود 1396/06/25
علیرضا زارع زاده کاهش درگ و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از تکنولوژی آیرو اسپایک کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
قنبری ساسان شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد
محمودی جزه سید وحید ساختار‌شناسی جریان آشفته خنک‌کاری لایه‌ای با استفاده از روش تجزیه متعامد سره کارشناسی ارشد
فیضی سمیه بررسی تجربی پارامترهای موثر بر ضرایب آیرودینامیکی بال یک ریزپرنده با نسبت منظری کم کارشناسی ارشد
محمد صالحی فر بررسی عددی تأثیر تزریق ثانویه جت سیال برساختار میدان جریان و کنترل بردار پیشران در نازل همگرا- واگرا مافوق صوت کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/26
محمد جواد ضیا بخش گنجی بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
عماد ضیائی حلیمه جانی تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیشگرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/13
محمد جواد عبودی بررسی رفتار آئرودینامیکی حرکت نسبی بال تحت اثرسطح موجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
ربانی علی مدل سازی و بهینه سازی توربین باد محور عمودی با هدف هدایت جریان خروجی کارشناسی ارشد
زارع زاده علیرضا کاهش درگ و گرمایش آیرودینامیکی با استفاده از تکنولوژی آیرو اسپایک کارشناسی ارشد
ضیائی حلیمه جانی عماد تحلیل اکسرژی و زیست محیطی نیروگاه زباله سوز با پیشگرمایش بیوگاز تولیدی از هاضم بیهوازی کارشناسی ارشد
حمیدرضا عیوضی بررسی اثرات فرکانس و دامنه ی نوسانات بر مشخصات آئرودینامیکی بالک نوسانی در رژیم گذرصوتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
ایمان غلامی بررسی عددی ضرایب دمپینگ طولی یک بال سه بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محمد فریدون نژاد بهبود کارایی توربین باد محور افقی دارای کانال با اصلاح هندسه پره کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/12
مصطفی کاظمی شمامی Developing a method for measurement of velocity vector using SN Hotwire probe کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/12
غزاله کواری بررسی اثر نوسانات سرعت باد بر عملکرد ائرودینامیکی توربین باد محور افقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
مرادی محسن بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد
احیایی محمد کالیبراسیون محفظه آزمون و راه اندازی تونل باد مافوق صوت آموزشی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد
صالحی فر محمد بررسی عددی تأثیر تزریق ثانویه جت سیال برساختار میدان جریان و کنترل بردار پیشران در نازل همگرا- واگرا مافوق صوت کارشناسی ارشد
ضیا بخش گنجی محمد جواد بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد
برزگران محمدرضا کنترل حلقه بسته جدایش جریان از روی بالواره به کمک آرایه محرکهای تخلیه سد دی الکتریک کارشناسی ارشد
سید وحید محمودی جزه ساختار‌شناسی جریان آشفته خنک‌کاری لایه‌ای با استفاده از روش تجزیه متعامد سره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
محسن مرادی بررسی رفتار آیروالاستیک پره کامپوزیتی توربین باد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
بابایان آقاقانی نارک بهینه سازی چندهدفه و بررسی عددی توربین های محور افق جریان جزر و مد کارشناسی ارشد
آرش نیکزاد بررسی جریان آشفته خنک کاری لایه ا ی به روش مدلسازی انطباقی مقیاسی کارشناسی ارشد دانلود 94/6/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 02 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
دینامیک سیالات عددی 1 8303334 3 02 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تئوری لایه مرزی 8303309 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 06 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
ریاضیات پیشرفته 2 8303303 3 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جریان لزج پیشرفته 1 8303329 3 02 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
جریان لزج پیشرفته 1 8303329 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
دینامیک سیالات عددی 1 8303334 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
توربولانس 8303062 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 03 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ریاضیات پیشرفته 1 8303105 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تئوری لایه مرزی 8303044 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مباحث منتخب در آیرودینامیک 8303426 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2