گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
افشین استقضا ساخت آلیاژ Mg_5.5Zn_1.5Si و اصلاح سطح آن با روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسما(PEO) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
مهسا حسنی انزابی بررسی خواص مکانیکی و زیست سازگاری آلیاژ منیزیوم نانو ساختار تولید شده با روش عملیات مکانیکی-سایشی سطح کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
علیرضا رجب نژاد کلشتری سنتز و شاخصه یابی نانوپودرهای استرانسیوم-فلوئورو هیدروکسی اپاتیت به منظور کاربردهای دندانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
امین رحیمی نژادگلوسالاری زاده Surface Modification of Magnesium-Zinc-Calcium Alloy by PEO Method and its Surface Properties Characterization کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
وحیده ساداتی ساخت و بررسی خواص نانوبایو کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سلگی سام بررسی اثر افزایش استرانسیوم موجود در ترکیب شیمیایی شیشه زیست فعال (با سیستم SiO2-CaO-P2O5-SrO) بر روی فرآیند رمینرالیزاسیون در شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شده محیط بزاق دهان (SOF) کارشناسی ارشد
سام سلگی بررسی اثر افزایش استرانسیوم موجود در ترکیب شیمیایی شیشه زیست فعال (با سیستم SiO2-CaO-P2O5-SrO) بر روی فرآیند رمینرالیزاسیون در شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شده محیط بزاق دهان (SOF) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/09
رجب نژاد کلشتری علیرضا سنتز و شاخصه یابی نانوپودرهای استرانسیوم-فلوئورو هیدروکسی اپاتیت به منظور کاربردهای دندانی کارشناسی ارشد
آرمین کامیار سنتز هیدروکسید لایه مضاعف و لایه نشانی آن روی تیتانیم اصلاح سطح شده با اهداف دارورسانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
ساداتی وحیده ساخت و بررسی خواص نانوبایو کامپوزیت زمینه پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8302157 3 02 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نانو بیو متریال ها وکاربرد های زیستی 8302096 3 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8302157 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نانو بیو متریال ها وکاربرد های زیستی 8302096 3 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302312 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نانو بیو متریال ها وکاربرد های زیستی 8302096 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 8302039 2 01 نامشخص 1395/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8302039 2 02 نامشخص 1395/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
کامپوزیتها و کاربردآنها در مهندسی پزشکی 8302078 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
فلزات و کاربرد آن در پزشکی 8302051 3 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مباحث منتخب در بیومکانیک 8302295 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
روشهای نوین برای آنالیز سطوح مواد زیست سازگار 8302088 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
مقدمه ای بر ریاضیات مهندسی و روشهای محاسبات عددی 8302145 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1392/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 13 نتیجه
از 1