گروه های دانشکده گروه های دانشکده

مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین مشاور بین الملل دانشکده علوم و فنون نوین

خلیل عالی پور

خلیل عالی پور

خلیل عالی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
حسین اکبری طراحی و ساخت یک بازوی رباتیکی ماژولار و انعطاف پذیر با استفاه از محرکهای آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
ازاده حسنی طراحی ، ساخت و کنترل یک ربات تطبیق پذیر بازرسی لوله ها و مجاری باریک با محرک آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
ازاده حسنی طراحی ، ساخت و کنترل یک ربات تطبیق پذیر بازرسی لوله ها و مجاری باریک با محرک آلیاژ حافظه دار کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمدجواد داوری بازیابی تعادل ربات انسان نما با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
محمدجواد داوری بازیابی تعادل ربات انسان نما با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
محمدجواد داوری بازیابی تعادل ربات انسان نما با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
محمدجواد داوری بازیابی تعادل ربات انسان نما با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
محمدجواد داوری بازیابی تعادل ربات انسان نما با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
محمدجواد داوری بازیابی تعادل ربات انسان نما با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
محمدجواد داوری بازیابی تعادل ربات انسان نما با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
محمدجواد داوری بازیابی تعادل ربات انسان نما با استفاده از الگوریتم های یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/22
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
فرهاد رجایی مصرکانلو طراحی،ساخت و کنترل مچ پای هوشمند فعال با تمرکز بر درک تمایل کاربر کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/24
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
محمدرضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
محمدرضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
محمدرضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
محمدرضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
محمدرضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
محمدرضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
محمدرضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
محمدرضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
مرتضی عبدالهی طراحی و ساخت یک ماژول جانبی بدیع برای افزایش قابلیت حرکت رباتهای متحرک بازرسی در خطوط لوله کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مرتضی عبدالهی طراحی و ساخت یک ماژول جانبی بدیع برای افزایش قابلیت حرکت رباتهای متحرک بازرسی در خطوط لوله کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مرتضی عبدالهی طراحی و ساخت یک ماژول جانبی بدیع برای افزایش قابلیت حرکت رباتهای متحرک بازرسی در خطوط لوله کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مرتضی عبدالهی طراحی و ساخت یک ماژول جانبی بدیع برای افزایش قابلیت حرکت رباتهای متحرک بازرسی در خطوط لوله کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مرتضی عبدالهی طراحی و ساخت یک ماژول جانبی بدیع برای افزایش قابلیت حرکت رباتهای متحرک بازرسی در خطوط لوله کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مرتضی عبدالهی طراحی و ساخت یک ماژول جانبی بدیع برای افزایش قابلیت حرکت رباتهای متحرک بازرسی در خطوط لوله کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مرتضی عبدالهی طراحی و ساخت یک ماژول جانبی بدیع برای افزایش قابلیت حرکت رباتهای متحرک بازرسی در خطوط لوله کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مرتضی عبدالهی طراحی و ساخت یک ماژول جانبی بدیع برای افزایش قابلیت حرکت رباتهای متحرک بازرسی در خطوط لوله کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها دانلود 1396/06/29
ارسلان بابایی رباط کنترل حرکت رباط چرخدار ترکتور تریلر با در نظرگرفتن اثر لغزش در چرخها دانلود 1396/06/29
قاسمی پیام بازیابی تعادل و پایداری دینامیکی رباتهای انسان نما کارشناسی ارشد
پیمان جودزاده طراحی اگزواسکلتون پایین تنه برای کمک به راه رفتن سالمندان دانلود 1396/06/26
اسماعیل زارع Control of Tractor-Trailer Wheeled Mobile Robots Considering Actuator Saturation دانلود 1396/11/01
اسماعیل زارع Control of Tractor-Trailer Wheeled Mobile Robots Considering Actuator Saturation کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
حسین شیروز Control of Tractor-Trailer Wheeled Robots Considering Wheels Slippage دانلود 1396/06/26
محمد رضا ضیا برنامه ریزی حرکت برای پرتاب یک شی توسط یک ربات پایه متحرک دانلود 1396/07/05
پیام قاسمی بازیابی تعادل و پایداری دینامیکی رباتهای انسان نما کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/18
حمید قربانی Modelling of a Flexible Link based on Absolute Nodal Coordinate Formulation and Design a Controller using Input Shaping دانلود 1396/06/29
صابر کاظمی نسب هاشم آباد Design and Development of a soft hand robot for assistance and rehabilitation based on Shape Memory Alloy (SMA) actuators and tendon mechanism (SMART GLOVE) کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
پویا کساییان کنترل ربات ترکتر تریلر با روشی نوین با فرض عدم لغزش جهت حمل محموله های فضایی دانلود 1396/06/26
فرهاد یوسفی طراحی، ساخت و کنترل ربات توانبخش زانو کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/10/23 (08:00 - 12:00) ترم اول 1398
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
رباتیک پیشرفته 8304185 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار 8304250 2 03 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کنترل غیر خطی 8304338 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8304180 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
رباتیک پیشرفته 8304185 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 16 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/21 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
ریاضی مهندسی پیشرفته(مکاترونیک) 8303014 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8303278 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/20 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
رباتیک پیشرفته 8304185 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
رباتیک پیشرفته 8304185 3 04 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
کنترل بهینه 8304200 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
سمینار 8303391 2 19 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
نمایش 16 نتیجه
از 1