گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدجواد ساداتی‌نژاد

سیدجواد ساداتی‌نژاد

سیدجواد ساداتی‌نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدرولوژی تکمیلی 8301165 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
رابطه آب، خاک، گیاه و اتمسفر 8301170 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مدیریت منابع آب 8301177 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی تکمیلی 8301165 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
اکوهیدرولوژی 8301166 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
هیدرولوژی تکمیلی 8301165 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
تغییرات اقلیم و مدلهای پیش بینی 8301168 2 01 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
سمینار 8301012 2 07 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
اکوهیدرولوژی 8301166 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/19 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
تغییرات اقلیم و مدلهای پیش بینی 8301168 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/19 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1393
نمایش 10 نتیجه
از 1