اعضای هیات علمی

جواد محمدی

جواد محمدی

جواد محمدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093182
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عفت فاضل نجف آبادی امکان سنجی تمایز سلولهای بنیادی چربی به سلولهای شبه کراتینوسیت برروی داربست کلاژن-غشای آمنیوتیک کارشناسی ارشد
محدثه هاشمی دهقی تهیه و تعیین خصوصیات لیپوزوم های هوشمند حساس به حرارت کنژوگه شده با لیگاندهای اختصاصی رده های سلولی سرطان پستان دکتری
حسن کریمی اصلاح شیمیایی پلی ساکارید آلجینات به منظور کاهش پاسخ سیستم ایمنی و تشکیل بافت فیبروز کارشناسی ارشد
پریسا معدنی بررسی میزان تمایز کندروژنیک و بیان ژنهای التهابی در شرایط کشت دو بعدی و سه بعدی کارشناسی ارشد
حسین میراضی ساخت داربست مهندسی بافت استخوان بر پایه آلبومین جدا شده از سفیده تخم مرغ و هیدروکسی آپاتایت کارشناسی ارشد
محمدامین مبرهن بناب بررسی رشد سلول های بنیادی و پیکری بر داربست های طبیعی گیاهی اصلاح سطح شده کارشناسی ارشد
علی صالحی بررسی تاثیر ساختار فیزیکی داربست های مختلف گیاهی و القای تمایز استخوانی سلولهای بنیادی انسانی کارشناسی ارشد
عبداله ذاکری سیاوشانی بررسی مدل التهابی در داربست ابریشمی حاوی نیکوتینیک اسید دکتری
ابراهیم زرکش تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به رده استخوانی، در توده سلولی با استفاده از میکرو ذرات بیو سرامیکی کارشناسی ارشد
افسانه ادیب فر Smart Bone Scaffold based on Nanosystem Containing Growth Factor دکتری دانلود 1397/06/27
شروین ایلانلو اصلاح سطح داربست های بیولوژیکی به منظور مهندسی بافت رگ کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
سعید جعفرخانی Separable co-culture systems as tool of choice to study the interaction between sympathetic neurons and vascular smooth muscles cells کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
فریبا خاجویی Investigation of Smooth Muscle Cell Culture on Decelllarized Scaffold under Stimulation of Pulsatile Flow Bioreactor and Molecular Signal of NO کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/13
عبداله ذاکری سیاوشانی بررسی مدل التهابی در داربست ابریشمی حاوی نیکوتینیک اسید دکتری دانلود 1398/10/14
راضیه زرگر ساخت وبررسی داربست کلاژن - غشای آمنیوتیک برای مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
محمد نبی سیاسی نژاد اثر رهایش فاکتورهای رشد PDGF و VEGF از داربست نانو کامپوزیتی حاوی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) و ابریشم بر القای استخوانی سلولهای بنیادی مزانشیمال انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
سیدمرتضی صابری تهیه و مشخصه یابی هیدروژل حساس به دما کیتوسان- کلاژن حاوی کوچک مولکول PKF118-310با کاربرد مهندسی بافت غضروف کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
نشاط عسگرزاده Designing of PCL/covalently cross-linked sodium alginate nerve conduit for sciatic nerve regeneration. کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حسن کریمی اصلاح شیمیایی پلی ساکارید آلجینات به منظور کاهش پاسخ سیستم ایمنی و تشکیل بافت فیبروز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
محمدامین مبرهن بناب Investigation of Proliferation of Stem cells and Somatic cells on Natural surface-modified plants Scaffolds کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
محمد نوری فعله کری Effect of Apatitic Fibers and Gelatin Microspheres on Structure and Mechanical Properties of Calcium Phosphate Cement Composite دکتری دانلود 1397/12/05
محدثه هاشمی دهقی Preparation and characterization of coupled smart thermosensitive liposomes against breast cancer cell lines دکتری دانلود 1396/10/02
خدیجه وحدت بررسی اثر سلول‌های بنیادی مزانشیمی بر رد پیوند آلوگرافت پوستی در موش آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
زرکش ابراهیم ارزیابی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی، به رده استخوانی در توده سلولی با استفاده از میکروذرات بیوسرامیکی کارشناسی ارشد
معدنی پریسا بررسی میزان تمایز کندروژنیک و بیان ژنهای التهابی در شرایط کشت دوبعدی و سه بعدی کارشناسی ارشد
ژینا حدیثی ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مریم زارع گاچی Tuning hemolysis and antibacterial properties of supramolecular polyurethanes wound dressing surface modified by alginate derivatives کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
ابراهیم زرکش ارزیابی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی، به رده استخوانی در توده سلولی با استفاده از میکروذرات بیوسرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
راضیه زرگر Preparation and characterization of collagen – amniotic membrane scaffold for skin tissue engineering کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
لطفی باکلانی زهرا ساخت و مشخصه یابی داربست کلاژن-غشا آمنیوتیک به روش الکتروریسی جهت مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
حدیثی ژینا ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
محمد نبی سیاسی نژاد Evaluation effect of release of PDGF and VEGF from nano-composite PRP-Silk scaffold on hMSCs کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
علی صالحی بررسی تاثیر ساختار فیزیکی داربست های مختلف گیاهی بر القای تمایز استخوانی سلول های بنیادی انسانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
عفت فاضل نجف آبادی امکان سنجی تمایز سلول های بنیادی چربی به سلول های شبه کراتینوسیت برروی داربست کلاژن - غشای آمنیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
زهرا لطفی باکلانی ساخت و مشخصه یابی داربست کلاژن-غشا آمنیوتیک به روش الکتروریسی جهت مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/22
مریم مجاهدیان امکانسنجی تشکیل لایه کلسیم فسفات بر روی بستر کیتوسان سولفونه و بررسی رشد سلول های استئوبلاست بر روی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
سیاسی نژاد محمد نبی Evaluation effect of release of PDGF and VEGF from nano-composite PRP-Silk scaffold on hMSCs کارشناسی ارشد
حسین میراضی Bone tissue engineering scaffolds by albumin isolated from egg white and hydroxyapatite کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
مجاهدیان مریم امکانسنجی تشکیل لایه کلسیم فسفات بر روی بستر کیتوسان سولفونه و بررسی رشد سلول های استئوبلاست بر روی آن کارشناسی ارشد
پریسا معدنی Evaluation of Chondrogenic Differentiation and Inflammatory Gene Expression in Two-dimensional and Three-dimensional Cell Culture Conditions کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
نازنین موذنی اثر پارامترهای pH و کربن دی اکسید در رشد سلول-های استخوانی بر روی داربست ابریشم در داخل بیوراکتور اختصاصی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
موذنی نازنین Effect of pH and carbon dioxide on osteoblast proliferation in a silk scaffold inside a specific bioreactor کارشناسی ارشد
شیرین نورایین Investigation of cellular and cytokine changes following treatment with the use of mesenchymal stem cells in patients with knee osteoarthritis کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
خدیجه وحدت The Effect of Mesenchymal Stem Cells On Skin Allograft Rejection in Mice کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی سیستم های کشت سلولی و آزمایشگاه 8302083 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مهندسی سلول های بنیادی 8302130 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مهندسی بافت 8302050 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
رفتار سلولی 8302406 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
اصطلاحات پزشکی 8304382 2 01 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
مباحث ویژه در مهندسی بافت 8302022 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
مهندسی سیستم های کشت سلولی و آزمایشگاه 8302083 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مهندسی سلول های بنیادی 8302130 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مهندسی بافت 8302050 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
رفتار سلولی 8302406 3 01 | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اصطلاحات پزشکی 8304382 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مهندسی سیستم های کشت سلولی و آزمایشگاه 8302083 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مباحث ویژه در مهندسی بافت 8302022 3 01 | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مهندسی سلول های بنیادی 8302130 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مهندسی بافت 8302050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آناتومی 8302143 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کاربرد هیستو پاتولوژی در مهندسی بافت 8302023 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی سیستم های کشت سلولی و آزمایشگاه 8302083 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مهندسی بافت 8302050 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
کاربرد هیستو پاتولوژی در مهندسی بافت 8302023 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 15:30) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2