اعضای هیات علمی

حسین صباحی

حسین صباحی

حسین صباحی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 
وب سایت:  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hsabahi
فایل رزومه :   دانلود

کارشناسی: مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات-دانشگاه فردوسی مشهد- 1372

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نلباتات- 1375

دکتری: زراعت- فیزیولوزی  گیاهان زراعتی- 1385

1- تولید کودها ی نیترونه آهسته رهش و کنترل رهش به تقلید از طبیعت؛

2- تولید اوره آهسته رهش به عنوان مکمل های غذایی دام به کمک نانوذرات برگرفته از طبیعت؛

2- تولید آفت کش های آهسته رهش و کنترل رهش به تقلید از طبیعت؛

4- استخراج و خالص سازی پلی فنل ها ی گیاهی (آنتی اکسیدانت ها) از ضایعات کشاورزی به وسیله روشهای طبیعی و زیست محیط  دوست؛

5-آنکپسوله کردن آنتی اکسیدانت های گیاهی درون میکرو و یا نانو ذرات طبیعی بعنوان سامانه دارو رسانی کنترل رهش و یا سامانه غذایی کنترل رهش.

6- استخراج فیبرهای گیاهی شامل سبلولز و لیگنین از ضایعات کشاورزی با کمک گرفتن از روشهای بیوممتیک میکروبی

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم امینی ساخت نانوکامپوزیت اوره/مونت/پلی فنل با مقاومت مکانیکی بالا و رهایش کنترل شده به تقلید از پوسته صدف کارشناسی ارشد
علیرضا قنادسبزواری بارگذاری متابولیت های گیاهی ضد سرطان در نانو ذرات مونت موریلونیت به منظور ارتقای کارایی و تقلیل عوارض جانبی در درمان HCC از طریق درمان ترکیبی دکتری
زهرا کاظمی بررسی اثر تغییر اندازه پودر کارکامین-میکرو جلبک به مقیاس نانو متر بر بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و درمانی آن کارشناسی ارشد
افروز تارخ شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در نمونه های غذایی با استفاده از نانو زیست حسگر نوری بر پایه ی اپتامر و نانو کامپوزیت g-C3N4@Cu2O کارشناسی ارشد
سحر احمدی بررسی تاثیر کاربرد نانو کامپوزیت اوره _ رس بر روی رشد و عملکرد ذرت در سطح تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
الناز احمدی سنگاچین سنتز و استفاده از نانوخوشه های فلزی در تشخیص MicroRNA های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
مهدی امیری گوشکی Loading of Brown seaweed extract in montmorillonite and the study of its effect on stem cells کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
نیما فدایی تغییر اندازه پودر پوست انار به مقیاس نانومتر در بهبود خواص ضد سرطانی آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/06
زهرا کاظمی بررسی اثر تغییر اندازه پودر کارکامین- میکرو جلبک به مقیاس نانو متر بر بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و درمانی آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
بهاره کریمی دونا شناسایی و بررسی جمعیت میکروبی موثر در نیترات زدایی زیستی از خاک به منظور توسعه کشت سبزیجات ارگانیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
محمد گلباشی Preparation of NanoBioComposite System for slow release of Urea دکتری دانلود 1394/12/12
الناز احمدی سنگاچین Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
جعفری پیرلر یاسر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد
احمدی سنگاچین الناز Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد
محمدرضا بلوچ effects of some plant polyphenols encapsulated and encapsulated within the natural nano-system on apple blue and gray moulds کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
زهرا توکلی زاده Study of some effects of four herbal compositions walnuts, pomegranate, lemon and cumin on Spodoptera littoralis and Galleria mellonella کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/20
یاسر جعفری پیرلر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
محمود خرمی اصیل آنکپسوله کردن پلی‌فنل‌های گیاهی درون کائولین به عنوان سامانه دارو‌ رسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
مرتضی ربیعی سنتز نانوکامپوزیت مونت موریولنیت-پلی فنل به عنوان سامانه دارورسان کارشناسی ارشد دانلود 94/06/25
عابد روتخلی مطالعه بارگذاری و رهایش مواد مؤثره‌ی گیاه گزنه در مو نت موریلونیت و بررسی اثر آنتی دیابتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/26
زهرا سرچاهی تاثیر مقادیرکود میکروکامپوزیت اوره پلی فنول بر رشد ذرت دانه ای تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
زهرا سرچاهی تاثیر مقادیرکود میکروکامپوزیت اوره پلی¬فنول بر رشد ذرت دانه ای تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
محمد گلباشی تهیه سامانه نانوبیوکامپوزیتی جهت رهایش آهسته اوره دکتری دانلود 1394/12/12
بلوچ محمدرضا effects of some plant polyphenols encapsulated and encapsulated within the natural nano-system on apple blue and gray moulds کارشناسی ارشد
خرمی اصیل محمود آنکپسوله کردن پلی‌فنل‌های گیاهی درون کائولین به عنوان سامانه دارو‌ رسان کارشناسی ارشد
ربیعی مرتضی سنتز نانوکامپوزیت مونت موریولنیت-پلی فنل به عنوان سامانه دارورسان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رسانش و هدفمند سازی دارو 8302401 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
نانو‌زیست فناوری در صنعت و محیط زیست 8302405 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
نانوساختارها و سطوح خود سازمان ده زیست تقلیدی 8302349 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 02 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
مهندسی نانو‌زیست‌ساختار 8302397 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
نانو ساخت زیست تقلیدی 8302342 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نانو ساخت زیست تقلیدی 8302342 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
توسعه نانو مواد زیست تقلیدی 8302341 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
خودبازیابی در سامانه های زیستی 8302047 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربردهای نانوزیست فناوری 8302105 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مهندسی زیستی 8302048 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نانو ساخت زیست تقلیدی 8302342 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
روش های نوین در زیست فناوری گیاهی 8302333 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 

تلفن: 196 93 860

فاکس: 324 49 884

Email: hsabahi@ut.ac.ir