اعضای هیات علمی

حسن جلیلی

حسن جلیلی

حسن جلیلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093268
اتاق: 326
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شهین انصاری بهینه سازی تولید لواستاتین توسط آسپرژیلوس ترئوس، در بیوراکتور ستونی حبابدار کارشناسی ارشد
سمیه ابراهیمی بررسی امکان تولید و خواص بیوسورفکتانت استحصالی از میکروارگانیسم های ایزوله شده از چشمه ی آب گرم اسیدی بوشهر کارشناسی ارشد
فاطمه رضائی آشتیانی بررسی کشت همزمان ریز جلبک کلرلا ولگاریس و مخمر ردوترلاگلوتینیس به منظور افزایش تولید چربی کارشناسی ارشد
عبداله صابری رصد زیست توده و مورفولوژی قارچ های رشته ای در محیط مایع به روش امپدانس متری کارشناسی ارشد
سمیه صادقی بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیست فعال حاصل از ریز جلبک ها اسپیرولینا کارشناسی ارشد
شیما ابرقویی اندازه گیری بیومارکرهای سرطان پروستات ) miR-21 و سیترات( با استفاده از نانوخوشه های فلزی نقره-پلاتین و طلا کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/11
مرجان اقانوری The effect of different light intensities and colour on wastewater treatment by Spirulina in a semi-continuous lab scale open pond کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/12
نفیسه جعفری فارسانی Comparison of the genome of Piezophile to identify effective genes in pressure tolerance کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
فاطمه رضایی اشتیانی بررسی کشت همزمان ریز جلبک کلرلا ولگاریس و مخمر ردوترلاگلوتینیس به منظور افزایش تولید چربی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/26
عبداله صابری Monitoring of biomass and morphology of filamentous fungi in broth media using impedance methods کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/11
سمیه صادقی بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیست فعال حاصل از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک اسپیرولینا پلاتسیس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
منصوره صداقت کلونینگ ژن هیالورونان سنتاز A در باکتری باسیلوس سوبتیلیس به منظور تولید هیالورونیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
سپیده عابدی System Design and Process Optimization for Phycoremediation and Bioenergy Production using Cyanobacteria دکتری دانلود 1397/11/14
سعید کارگر Design and manufacture of laboratory scale bioreactor suitable for secondary metaboLe production by filamentous fungi کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
شیوا محمدی Detection of mutation by metal nanoclusters کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
نگین واحدی Fabrication and investigaion of polyether sulfone composite substrates containing alumina nanofibers for terreus aspergillius fungi cells growth کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
سمیه ابراهیمی بررسی امکان تولید و خواص بیوسورفکتانت استحلالی از میکرو ارگانیسم های ایزوله شده از چشمه آب گرم اسیدی بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
فرشته آزاده شناسایی و جداسازی برخی از ریزسازواره های مولد آنزیم در دستگاه گوارش و مدفوع کرم خاکی Eisenia fetida و بررسی اثر رژیم های غذایی کرم بر آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/07
شهین انصاری بهینه سازی تولید لواستاتین توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس در بیوراکتور ستونی حباب دار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
فاطمه تزری بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
فرشید جابری انصاری بهینه سازی محیط کشت مرکب جهت افزایش تولید لواستاتین توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
زنگنه جمشید مسئله عضویت چین در سازمان ملل متحد با توجه به سیاست خارجی امریکا و شوروی کارشناسی ارشد
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
نیلوفر حسینخانی بررسی امکان تولید امگا-3 توسط ریزجلبک کریپتکودینیوم کوهنی در بیوراکتور ستونی حبابدار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
زهرا خلیلی بررسی ‌اثر ‌لینولئیک ‌اسید ‌بر ‌تولید ‌کاروتنوئید ‌در ‌میکروجلبک کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
ملیحه درویش بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
جمشید زنگنه مسئله عضویت چین در سازمان ملل متحد با توجه به سیاست خارجی امریکا و شوروی کارشناسی ارشد 1348
ابراهیمی سمیه بررسی امکان تولید و خواص بیوسورفکتانت استحلالی از میکرو ارگانیسم های ایزوله شده از چشمه آب گرم اسیدی بوشهر کارشناسی ارشد
سمیه صادقی بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیستفعال حاصل از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک اسپیرولینا پلاتسیس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
مهسا صدیقی بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از هیدرولیز پروتئین‌های میکروجلبک‌ کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
جمشیدنژاد توسرامندانی طاهره کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد
لیلا علی اصغر زاده رومیانی بهینه سازی رشد و تولید امگا-3 توسط ریزجلبک با استفاده از شیره‌‌ی خرما کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
تزری فاطمه بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
آزاده فرشته شناسایی و جداسازی برخی از ریزسازواره های مولد آنزیم در دستگاه گوارش و مدفوع کرم خاکی Eisenia fetida و بررسی اثر رژیم های غذایی کرم بر آنها کارشناسی ارشد
جابری انصاری فرشید بهینه سازی محیط کشت مرکب جهت افزایش تولید لواستاتین توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس کارشناسی ارشد
علی اصغر زاده رومیانی لیلا بهینه سازی رشد و تولید امگا-3 توسط ریزجلبک با استفاده از شیره‌‌ی خرما کارشناسی ارشد
شیوا محمدی شناسایی جهش ژنی به وسیله نانوخوشه‌های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
درویش ملیحه بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد
صدیقی مهسا بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از هیدرولیز پروتئین‌های میکروجلبک‌ کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست ‌مواد 8302198 1 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
زیست فناوری غذایی 8302202 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست ‌مواد 8302198 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
زیست فناوری غذایی 8302202 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست ‌مواد 8302198 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زیست فناوری غذایی 8302202 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست ‌مواد 8302198 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زیست فناوری غذایی 8302202 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست ‌مواد 8302198 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست فناوری غذایی 8302202 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2