گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن جلیلی

حسن جلیلی

حسن جلیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093268
اتاق: 326
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیه ابراهیمی بررسی امکان تولید و خواص بیوسورفکتانت استحلالی از میکرو ارگانیسم های ایزوله شده از چشمه آب گرم اسیدی بوشهر کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
فرشته آزاده شناسایی و جداسازی برخی از ریزسازواره های مولد آنزیم در دستگاه گوارش و مدفوع کرم خاکی Eisenia fetida و بررسی اثر رژیم های غذایی کرم بر آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/07
شهین انصاری بهینه سازی تولید لواستاتین توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس در بیوراکتور ستونی حباب دار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
فاطمه تزری بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
فرشید جابری انصاری بهینه سازی محیط کشت مرکب جهت افزایش تولید لواستاتین توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
نفیسه جعفری فارسانی Comparison of the genome of Piezophile to identify effective genes in pressure tolerance دانلود 1396/06/25
زنگنه جمشید مسئله عضویت چین در سازمان ملل متحد با توجه به سیاست خارجی امریکا و شوروی کارشناسی ارشد
طاهره جمشیدنژاد توسرامندانی کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
نیلوفر حسینخانی بررسی امکان تولید امگا-3 توسط ریزجلبک کریپتکودینیوم کوهنی در بیوراکتور ستونی حبابدار کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
زهرا خلیلی بررسی ‌اثر ‌لینولئیک ‌اسید ‌بر ‌تولید ‌کاروتنوئید ‌در ‌میکروجلبک کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
ملیحه درویش بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
جمشید زنگنه مسئله عضویت چین در سازمان ملل متحد با توجه به سیاست خارجی امریکا و شوروی کارشناسی ارشد 1348
ابراهیمی سمیه بررسی امکان تولید و خواص بیوسورفکتانت استحلالی از میکرو ارگانیسم های ایزوله شده از چشمه آب گرم اسیدی بوشهر کارشناسی ارشد
سمیه صادقی بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیستفعال حاصل از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک اسپیرولینا پلاتسیس کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
مهسا صدیقی بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از هیدرولیز پروتئین‌های میکروجلبک‌ کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
جمشیدنژاد توسرامندانی طاهره کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد
لیلا علی اصغر زاده رومیانی بهینه سازی رشد و تولید امگا-3 توسط ریزجلبک با استفاده از شیره‌‌ی خرما کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
تزری فاطمه بررسی تاثیر بیوسورفکتانت بر ساختار سطح سلولی سویه باکتریایی قابل کاربرد در پاکسازی زیستی کارشناسی ارشد
آزاده فرشته شناسایی و جداسازی برخی از ریزسازواره های مولد آنزیم در دستگاه گوارش و مدفوع کرم خاکی Eisenia fetida و بررسی اثر رژیم های غذایی کرم بر آنها کارشناسی ارشد
جابری انصاری فرشید بهینه سازی محیط کشت مرکب جهت افزایش تولید لواستاتین توسط قارچ آسپرژیلوس ترئوس کارشناسی ارشد
علی اصغر زاده رومیانی لیلا بهینه سازی رشد و تولید امگا-3 توسط ریزجلبک با استفاده از شیره‌‌ی خرما کارشناسی ارشد
شیوا محمدی شناسایی جهش ژنی به وسیله نانوخوشه‌های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
درویش ملیحه بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد
صدیقی مهسا بررسی اثرات دارویی پپتیدهای زیست‌فعال حاصل از هیدرولیز پروتئین‌های میکروجلبک‌ کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست‌مواد 8302198 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زیست فناوری غذایی 8302202 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست‌مواد 8302198 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست فناوری غذایی 8302202 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست فناوری غذایی 8302202 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) 1395/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1395/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
فناوری تخمیر 8302230 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست‌مواد 8302198 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/21 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
زیست‌فناوری غذایی 8302239 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1394/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
زیست فناوری دریا 8302212 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
زیست‌فناوری دارویی 8302240 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 1 8302234 1 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1393
سمینار 8302020 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
بیوتکنولوژی فرایندهای تخمیری 8302019 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
بیوتکنولوژی غذایی 8302132 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1392/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
نمایش 20 نتیجه
از 1