اعضای هیات علمی

اشرف السادات حاتمیان زارمی

اشرف السادات حاتمیان زارمی

اشرف السادات حاتمیان زارمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
هاله الوندی بهینه سازی رشد و تولید پلی ساکارید خارج سلولی از قارچ فومس فومنتاریوس بومی ایران به منظور اثر بخشی نانو سامانه لیپیدی جامد حاوی پلی ساکارید بر رده سلولی سرطان معده کارشناسی ارشد
الهام انصاری بررسی رهایش میتومایسین سی از داربست گرادیانی پلی-کاپرولاکتون- شیزوفیلان تهیه شده برای مهندسی بافت مجرای ادراری کارشناسی ارشد
مریم اسماعیلی فر بررسی و بهینه سازی خواص آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضد میکروبی قارچ دارویی شی تا که کارشناسی ارشد
سامان حمزه لو ساخت و ارزیابی عملکرد زخم پوش کامپوزیتی نانوالیاف PVA/شیزوفیلان/نانو ذرات اکسید روی با قابلیت رهایش کنترل شده دارو کارشناسی ارشد
مطهره سادات حیدری یان تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد
سپیده خازنی بررسی و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر از سوبستراهای مختلف در بیراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد
سهیلا مهدیزاده عنوان جدید: تولید نانو ذرات نقره از قارچ فوزاریوم اسپوروتریکودیوس و بررسی استفاده از غشای نانو کامپوزیت PVA/مونت مویلونیت برای حذف باکتریهای پاتوژن آب کارشناسی ارشد
فریماه معظم کارشناسی ارشد
اکرم مرادی تنها بهینه سازی تولید کمپلکس کیتین گلوکان از قارچ گنودرما لوسیدوم به منظور ساخت پوشش زخم نانو ساختار کارشناسی ارشد
فهیمه نوجوکی بررسی و بهینه سازی افزایش تولید تری ترپن ها در قارچ Ganoderma lucidum و ارزیابی رهایش آن ها از سامانه نانو ساختار کارشناسی ارشد
صالحه شاهمرادی ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون(PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد
دانا شکیبا بهینه سازی تولید تری ترپن ها در کشت همزمان هوایی قارچ گنودرما لوسیدوم با سویه های باسیلوس و قارچ آسپرژیلوس نیجر در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
محمدعلی ترابی بررسی رسانش خوراکی نانو سامانه لیپیدی جامد حاوی سلنیوم-پلی ساکارید از قارچ دارویی ترامیتیس ورسیکالر و اثر ضد دیابتی در مدل حیوانی کارشناسی ارشد
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
جمال اشرفی نور حرارت درمانی پلاسمونی سلول‌های سرطانی به کمک نانومیله‌های طلای هدفمند شده با بمبزین دکتری دانلود 1395/08/08
گلناز سادات امامی بهینه‌سازی تولید رنگدانه آنتی‌باکتریال از یک سویه باکتری Janthinobacterium lividum کارشناسی ارشد دانلود 98/06/31
محمدعلی ترابی بررسی رسانش خوراکی نانوسامانه لیپیدی جامد حاوی سلنیوم - پلی ساکارید از قارچ دارویی ترامیتیس ورسیکالر و اثر ضد دیابتی در مدل حیوانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حمزه شجاع ارتکند پاک‌سازی زیستی برای حذف هم‌زمان هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
دانا شکیبا Optimization of triperpene production from Ganoderma lucidium in co- volatile –culture with Bacillus spp. and Aspergillus niger in controlled system. کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
راحیل صالحی Parameters affecting curcumin release from thiolated chitosan nanoparticles and investigation of curcumin loaded nanoparticle gel effects in cervix cancer کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
محمدرضا صفایی اردکانی The effect of microbial volatile compounds on the schizophyllan production from Iranian medicinal mushrooms schizophyllum commune in co-culture and controlled system کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مریم قهرمانی Optimization of polysaccharides production by native medicinal mushroom Trametes versicolor and investigation of Hypoglycemic effect in diabetic rats کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
پوریا معتمدفتح Synthesis and Development of Smart Nano-Polymer System, PMBN, Based on Fungal Metabolite, Ganoderic Acid A for Inhibition of Acute Myeloid Leukemia (AML) دکتری دانلود 1395/07/28
فریماه معظم طراحی و سنتز نانو سامانه پلیمری هدفمند بر پایه MPC حاوی عصاره کندر و بررسی اثر بخشی در مدل حیوانی فراموشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
سهیلا مهدیزاده تولید نانوذره نقره از قارچ فوزاریوم اسپوروتریکویدیس و بررسی غشاء نانوکامپوزیت PVA/ مونت موریلونیت برای حذف باکتری های پاتوژن از آب کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مریم اسماعیلی فر بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392
جمال اشرفی Plasmonic photo thermal therapy of cancerous cells by gold nano rods targeted by Bombesine دکتری دانلود 1395/08/08
کریمی الهام بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
معتمدفتح پوریا سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML)
مژگان پورشیرازی بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
زهرا تشرفی بررسی و بهینه سازی تولید متابولیت های زیست فعال قارچ دارویی شیتاکه(Lentinus edodes) با استفاده از ترکیبات آلی فرار میکروبی در کشت همزمان هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/30
محمدنژادحاجی جابر بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد
نازیلا جعفری فرجام بررسی اثر کرم پالایی بر زیست تجزیه پذیری باکتریایی خاک های آلوده به گازوئیل کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
مولود جلیلی شاه منصوری The impact of Rosa damascena extract encapsulated with lipid-based nanoparticles on mouse models of amnesia and comparing it with the effect of Rivastigmine کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
اشرفی جمال Plasmonic photo thermal therapy of cancerous cells by gold nano rods targeted by Bombesine
مطهره سادات حیدریان تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/24
شجاع ارتکند حمزه پاک‌سازی زیستی برای حذف هم‌زمان هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد
سپیده خازنی بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
نفیسه دباغی بررسی تاثیر سامانه نانوالیاف پلیمر طبیعی ژلاتینی حاوی ماده‌ ضدرگزا بر روی سلول‌های سرطان سینه (MCF-7) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
خازنی سپیده بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد
نفیسه السادات سید حسینی فین تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
عطیه سادات سیدین بررسی و بهینه¬سازی خاصیت ضدمیکروبی قارچ دارویی موناسکوس کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/11
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
صالحه شاهمرادی ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/07
منصوری شفیعه تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد
شاهمرادی صالحه ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد
سیدین عطیه سادات بررسی و بهینه¬سازی خاصیت ضدمیکروبی قارچ دارویی موناسکوس کارشناسی ارشد
معصومه علی پور تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
میتراسادات علی حسینی بررسی تولید رنگدانه ضد باکتریایی در ریز سازواره های جداسازی شده از خاک های ایران کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مهرداد غلامعلی مجدآبادی بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
سلیمانی فریبا بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
ملکپور گلوگاهی فریبا Preparation and evaluation of Rivastigmine sustained release system based on solid lipid nanoparticles کارشناسی ارشد
نوجوکی فهیمه Investigation and Optimization of Increasing Triterpenes Production in Ganoderma lucidum and its Delivery Assessment by Nanostructure System کارشناسی ارشد
الهام کریمی بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
بهاره کریمی دونا شناسایی و بررسی جمعیت میکروبی موثر در نیترات زدایی زیستی از خاک به منظور توسعه کشت سبزیجات ارگانیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
سعید کلانتری دهقی اثر ترکیبات فرار میکروبی بر تولید گنودریک اسید و بررسی بیان ژن‌های شاخص آن در قارچ گنودرما لوسیدوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
راشین محمدی بررسی اثر عصاره‌ی گل محمدی پوشش‌دار شده با نانوذره لیپیدی جامد هدفمند در مدل حیوانی فراموشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
جابر محمدنژادحاجی بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
اکرم مرادی تنها بهینه سازی تولید کمپلکس کیتین گلوکان از قارچ گنودرما لوسیدوم به عنوان ماده فعال زیستی در ساخت پوشش زخم نانوالیاف کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
اسماعیلی فر مریم بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد
پورشیرازی مژگان بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد
حیدریان مطهره سادات تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد
پوریا معتمدفتح سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML) دکتری دانلود 1395/07/28
علی پور معصومه تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد
فریبا ملکپور گلوگاهی Preparation and evaluation of Rivastigmine sustained release system based on solid lipid nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
شفیعه منصوری تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
غلامعلی مجدآبادی مهرداد بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد
هانیه نرگه شناسایی مولکولی چند جدایه باکتریایی بومی ایران و بررسی قابلیت کاربرد آن ها در پاکسازی زیستی ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
دباغی نفیسه بررسی تاثیر سامانه نانوالیاف پلیمر طبیعی ژلاتینی حاوی ماده‌ ضدرگزا بر روی سلول‌های سرطان سینه (MCF-7) کارشناسی ارشد
سید حسینی فین نفیسه السادات تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد
فهیمه نوجوکی بررسی و بهینه سازی افزایش تولید تری ترپن ها در قارچ Ganoderma lucidum و ارزیابی رهایش آنها از سامانه نانوساختار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک سامانه های زیستی 8302381 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
کاربردهای زیست فناوری در صنعت معدن 8302200 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
پدیده های انتقال در سامانه های زیستی 8302384 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
پدیده های انتقال در سامانه های زیستی 8302384 3 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
ترمودینامیک سامانه های زیستی 8302381 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربردهای زیست فناوری در صنعت معدن 8302200 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پدیده های انتقال در سامانه های زیستی 8302384 3 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
ترمودینامیک سامانه های زیستی 8302381 3 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
پدیده های انتقال در سامانه های زیستی 8302384 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
پدیده های انتقال در سامانه های زیستی 8302384 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
پدیده های انتقال 8302158 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ترمودینامیک پیشرفته 8302159 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول مهندسی شیمی 8302191 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک پیشرفته 8302159 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
زیست‌فناوری سوخت و معدن 8302241 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
زیست ‌فناوری محیط ‌زیست 8302238 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
مهندسی بیوشیمی 8302237 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/21 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2