اعضای هیات علمی

زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093294
اتاق: 332
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهری عبدی بیان، جداسازی، تخلیص و آنالیز ساختاری فاکتور رشد نو ترکیب تمایز دهنده سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی کارشناسی ارشد
فاطمه ارمغان کلون سازی و بیان پروتئین گیرنده اینترلوکین 17(IL17RA)با افینیتی افزایش یافته به پروتئین IL17A در E.coli کارشناسی ارشد
ناهید بیرون رو بهینه سازی پارامترهای موثر بر بیان پروتئین نوترکیب اکتیوینA کارشناسی ارشد
ارد قویمی کلون سازی و بیان سیتوپلاسمی فاکتور رشد اکتیوین A انسانی در میزبان E.coli کارشناسی ارشد
نیلوفر خیرخواه "کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوین A انسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان E.coli کارشناسی ارشد
احترام السادات خاتمی نژاد بررسی عملکرد نانو ساختارهای کربنی مغناطیسی در تخلیص پروتئین های نوترکیب دارای دنباله ی پلی هیستیتدینی کارشناسی ارشد
نیلوفر مدبیگی بررسی اتصال پروتئین های نوترکیب دارای دنباله هیستیدینی به نانو ذرات نشاسته پوشیده شده با Ni2 کارشناسی ارشد
مینا مالکی طراحی و بررسی عملکرد سیگنال پپتید مناسب برای افزایش ترشح پروتئین Neurturin به فضای پری پلاسمی در باکتری E.coli کارشناسی ارشد
مهران محمدپورسرای طراحی و بیان پروتئین شبه لیگاند نوترکیب به منظور مسدودسازی گیرنده مهاری TIM-3 لنفوسیت های T با هدف ایمنی درمانی سرطان کارشناسی ارشد
نوید نظری بهینه سازی بیان و تولید نوترکیب فاکتور رشد اکتیوین A انسانی در میزبان E.coli با استفاده از فرمانتور کارشناسی ارشد
نساء پسران افشاریان کلون و بیان پروتئین CD80 مهندسی شده با افینیتی اتصال افزایش یافته به گیرنده ی CTLA-4 در E.coli به منظور ایمنی درمانی سرطان کارشناسی ارشد
فائزه سرایلو بیان و تولید فاکتور رشد ? NGF انسانی بصورت نو ترکیب در میزبان اشریشیا کولی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
مونا سهرابی بهینه سازی بیان و تولید فاکتور رشد بتا- NEF انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
آیسان یاسری بهینه سازی بیان و تولید پروتئین نئورتورین انسانی نوترکیب در میزبان E. coli کارشناسی ارشد
فرشید زندسلیمی بیان ترشحی فاکتور رشد انسانی اکتیوین A با استفاده از مسیر ترشحی آرژینین دوتایی(Tat) کارشناسی ارشد
فاطمه ارمغان کلون سازی و بیان پروتئین گیرنده اینترلوکین 17(IL17RA)با افینیتی افزایش یافته به پروتئین IL17A در E.coli کارشناسی ارشد 1398/6/31
ایسان یاسری بهینه سازی بیان و تولید پروتئین نئورتورین انسانی نوترکیب در میزبان E. coli کارشناسی ارشد 1402/1/19
نوشین اکبرسمنانی طراحی از نو سیگنال پپتید مناسب به منظور ترشح پروتئین های نوترکیب ازمسیر Sec درباکتری E. coli. کارشناسی ارشد 1400/6/29
ناهید بیرون رو بهینه سازی پارامترهای موثر بر بیان پروتئین نوترکیب اکتیوینA کارشناسی ارشد 1395/11/26
ناهید بیرون رو بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر بیان پروتئین نوترکیب اکتیوین A کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
نسا پسران افشاریان کلون و بیان پروتئین CD80 مهندسی شده با افینیتی اتصال افزایش یافته به گیرنده ی CTLA-4 در E.coli به منظور ایمنی درمانی سرطان کارشناسی ارشد 1397/7/10
سیدکاظم حسینی بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوین A با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد 1393/12/3
احترام السادات خاتمی نژاد بررسی عملکرد نانو ساختارهای کربنی مغناطیسی در تخلیص پروتئین های نوترکیب دارای دنباله ی پلی هیستیتدینی کارشناسی ارشد 1398/6/31
نیلوفر خیرخواه Cloning and Secretory Expression of the Human Activin A Growth Factor by Using a New Signal Peptide In E. coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
نیلوفر خیرخواه "کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوین A انسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان E.coli کارشناسی ارشد 1395/11/26
ملیحه درویش بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتید های تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریز جلبک ها دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد 1392/11/14
منیژه دستجانی فراهانی تولید فیوژن پروتئین نوترکیب Bovicin HC5 و CPP به منظور درمان سرطان کبد کارشناسی ارشد 1401/6/23
فرشید زندسلیمی بیان ترشحی فاکتور رشد انسانی اکتیوین A با استفاده از مسیر ترشحی آرژینین دوتایی(Tat) کارشناسی ارشد 1397/7/9
فائزه سرایلو بیان و تولید فاکتور رشد ? NGF انسانی بصورت نو ترکیب در میزبان اشریشیا کولی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/6/4
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد 1392/11/12
الهه سلمانی شهریور استفاده از یک غشای کیتوزان به منظور پایدارسازی و تخلیص پروتئین های دارای دنباله ی پلی هیستیدینی کارشناسی ارشد 1400/12/18
مونا سهرابی بهینه سازی بیان و تولید فاکتور رشد بتا- NEF انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/11/15
فریده صادقخانی کشف لیگاند شیمیایی جدید برای گیرنده TOLL-Like Receptor 8 به منظور ایمنی درمانی سرطان، با استفاده از روش های غربالگری مجازی کارشناسی ارشد 1398/11/21
پوریا غلامی تیلکو بهینه سازی تولید فاکتور رشد عصبی بتا (بتاNGF) نوترکیب در Escherichia coli کارشناسی ارشد 1395/9/24
عطیه فدایی طراحی از نوی یک سیگنال پپتید مناسب به منظور ترشح پری پلاسمی پروتئین Neurturin از طریق مسیر ترشحی آرژنین دوتایی (tat) در باکتری اشریشیاکلی کارشناسی ارشد 1400/6/30
سمانه قبادی نصر کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد بتا-NGF انسانی کارشناسی ارشد 1394/12/3
ارد قویمی کلون سازی و بیان سیتوپلاسمی فاکتور رشد اکتیوین A انسانی در میزبان E.coli کارشناسی ارشد 1396/7/12
مینا مالکی طراحی و بررسی عملکرد سیگنال پپتید مناسب برای افزایش ترشح پروتئین Neurturin به فضای پری پلاسمی در باکتری E.coli کارشناسی ارشد 1397/6/31
مهران محمدپورسرای طراحی و بیان پروتئین شبه لیگاند نوترکیب به منظور مسدودسازی گیرنده مهاری TIM-3 لنفوسیت های T با هدف ایمنی درمانی سرطان کارشناسی ارشد 1399/7/30
امیرحسین مصیبی بهینه سازی بیان نوترکیب پروتئین مهندسی شدهCD80 در باکتری E.coli کارشناسی ارشد 1402/6/29
ناهید بیرون رو Optimiization of effective parameters on recombinant Activin A expression کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
کاظم حسینی بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
نیلوفر خیرخواه کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA انسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان e. coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
ملیحه درویش بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان همزمان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد 1394/11/14
سادات سیده مهدیه تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد
فائزه سرایلو بیان و تولید فاکتور رشد βNGF انسانی بصورت نوترکیب در میزبان اشریشیا کلی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
قبادی نصر سمانه Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد
مونا سهرابی بهینه¬سازی بیان و تولید فاکتور رشد –NGFβ انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
مهری عبدی بیان، جداسازی، تخلیص و آنالیز ساختاری فاکتور رشد نو ترکیب تمایز دهنده سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی کارشناسی ارشد 1394/10/6
پوریا غلامی تیلکو Expression optimization of recombinant human beta nerve growth factor (β-NGF) in the Escherichia coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/24
سرایلو فائزه بیان و تولید فاکتور رشد βNGF انسانی بصورت نوترکیب در میزبان اشریشیا کلی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
سلیمانی فریبا بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
سمانه قبادی نصر Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
حسینی کاظم بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد
نیلوفر مدبیگی بررسی اتصال پروتئین های نوترکیب دارای دنباله هیستیدینی به نانو ذرات نشاسته پوشیده شده با Ni2 کارشناسی ارشد 1394/11/28
درویش ملیحه بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد
عبدی مهری بیان، جداسازی، تخلیص و آنالیز ساختاری فاکتور رشد عصبی نوترکیب تمایزدهنده ی سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی کارشناسی ارشد
سهرابی مونا بهینه¬سازی بیان و تولید فاکتور رشد –NGFβ انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
نوید نظری بهینه سازی بیان و تولید نوترکیب فاکتور رشد اکتیوین A انسانی در میزبان E.coli با استفاده از فرمانتور کارشناسی ارشد 1396/7/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1402
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1402
ماشین های مولکولی سلولی 8302360 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست ‌مواد 8302198 1 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1401
ماشین های مولکولی سلولی 8302360 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
مهندسی پروتئین 8302207 2 02 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیست ‌مواد 8302198 1 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 02 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
بیوشیمی عمومی 8302155 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2