گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093294
اتاق: 332
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ناهید بیرون رو Optimiization of effective parameters on recombinant Activin A expression کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
کاظم حسینی بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
نیلوفر خیرخواه کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA انسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان e. coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
ملیحه درویش بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سادات سیده مهدیه تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد
فائزه سرایلو بیان و تولید فاکتور رشد βNGF انسانی بصورت نوترکیب در میزبان اشریشیا کلی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
قبادی نصر سمانه Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد
مونا سهرابی بهینه¬سازی بیان و تولید فاکتور رشد –NGFβ انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
مهری عبدی بیان، جداسازی، تخلیص و آنالیز ساختاری فاکتور رشد عصبی نوترکیب تمایزدهنده ی سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/6
پوریا غلامی تیلکو Expression optimization of recombinant human beta nerve growth factor (β-NGF) in the Escherichia coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/24
سرایلو فائزه بیان و تولید فاکتور رشد βNGF انسانی بصورت نوترکیب در میزبان اشریشیا کلی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
سلیمانی فریبا بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
سمانه قبادی نصر Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
حسینی کاظم بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد
نیلوفر مدبیگی بررسی اتصال پروتئین های نوترکیب دارای دنباله هیستیدینی به نانوذراّت نشاسته پوشیده شده با Ni 2+ کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
درویش ملیحه بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد
عبدی مهری بیان، جداسازی، تخلیص و آنالیز ساختاری فاکتور رشد عصبی نوترکیب تمایزدهنده ی سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی کارشناسی ارشد
سهرابی مونا بهینه¬سازی بیان و تولید فاکتور رشد –NGFβ انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
نوید نظری بهینه سازی بیان و تولید نوترکیب فاکتور رشد اکتیوین A انسانی در میزبان E.coli با استفاده از فرمانتور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
نوید نظری بهینه سازی بیان و تولید نوترکیب فاکتور رشد اکتیوین A انسانی در میزبان E.coli با استفاده از فرمانتور دانلود 1396/07/12
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) 1395/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
زیست‌فناوری دارویی 8302240 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1395/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 02 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) 1394/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) 1394/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 1 8302234 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
سمینار 8302020 1 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) نامشخص ترم دوم 1393
ساختار و عملکرد ماکرو مولکولهای زیستی 8302006 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 14 نتیجه
از 1