افراد

اعضای هیات علمی

زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن

زهرا حاجی حسن    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093294
اتاق: 332
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهری عبدی بیان، جداسازی، تخلیص و آنالیز ساختاری فاکتور رشد نو ترکیب تمایز دهنده سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی کارشناسی ارشد
فاطمه ارمغان کلون سازی و بیان پروتئین گیرنده اینترلوکین 17(IL17RA)با افینیتی افزایش یافته به پروتئین IL17A در E.coli کارشناسی ارشد
احترام السادات خاتمی نژاد بررسی عملکرد نانو ساختارهای کربنی مغناطیسی در تخلیص پروتئین های نوترکیب دارای دنباله ی پلی هیستیتدینی کارشناسی ارشد
نیلوفر مدبیگی بررسی اتصال پروتئین های نوترکیب دارای دنباله هیستیدینی به نانو ذرات نشاسته پوشیده شده با Ni2 کارشناسی ارشد
مینا مالکی طراحی و بررسی عملکرد سیگنال پپتید مناسب برای افزایش ترشح پروتئین Neurturin به فضای پری پلاسمی در باکتری E.coli کارشناسی ارشد
فائزه سرایلو بیان و تولید فاکتور رشد ? NGF انسانی بصورت نو ترکیب در میزبان اشریشیا کولی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
مونا سهرابی بهینه سازی بیان و تولید فاکتور رشد بتا- NEF انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
فرشید زندسلیمی بیان ترشحی فاکتور رشد انسانی اکتیوین A با استفاده از مسیر ترشحی آرژینین دوتایی(Tat) کارشناسی ارشد
فاطمه ارمغان کلون سازی و بیان پروتئین گیرنده اینترلوکین 17 (IL17RA) با تمایل اتصال افزایش‌یافته به پروتئین IL17A در E. coli کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
ناهید بیرون رو بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر بیان پروتئین نوترکیب اکتیوین A کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
نسا پسران افشاریان کلون و بیان پروتئین CD80 مهندسی شده با افینیتی اتصال افزایش یافته به گیرنده ی CTLA-4 در E.coli به منظور ایمنی درمانی سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
نیلوفر خیرخواه Cloning and Secretory Expression of the Human Activin A Growth Factor by Using a New Signal Peptide In E. coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
فرشید زندسلیمی Secretory Expression of Human Activin A Growth Factor through the twin-arginine translocation (Tat) pathway. کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
ارد قویمی Cloning and cytoplasmic expression of human Activin A growth factor in E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مینا مالکی Designing and analysis a novel signal peptide for periplasmic secretion of Neurturin in Escherichia coli کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
ناهید بیرون رو Optimiization of effective parameters on recombinant Activin A expression کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
کاظم حسینی بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
نیلوفر خیرخواه کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA انسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان e. coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
ملیحه درویش بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
سیده مهدیه سادات تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سادات سیده مهدیه تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد
فائزه سرایلو بیان و تولید فاکتور رشد βNGF انسانی بصورت نوترکیب در میزبان اشریشیا کلی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
فریبا سلیمانی بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
قبادی نصر سمانه Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد
مونا سهرابی بهینه¬سازی بیان و تولید فاکتور رشد –NGFβ انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
مهری عبدی بیان، جداسازی، تخلیص و آنالیز ساختاری فاکتور رشد عصبی نوترکیب تمایزدهنده ی سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/6
پوریا غلامی تیلکو Expression optimization of recombinant human beta nerve growth factor (β-NGF) in the Escherichia coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/24
سرایلو فائزه بیان و تولید فاکتور رشد βNGF انسانی بصورت نوترکیب در میزبان اشریشیا کلی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
سلیمانی فریبا بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
سمانه قبادی نصر Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
حسینی کاظم بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد
نیلوفر مدبیگی A survey of binding of his tag -recombinant proteins to the Ni2+-coated starch nanooarticle کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
درویش ملیحه بررسی اثرات بیوشیمیایی پپتیدهای تولیدی از هضم آنزیمی پروتئین ریزجلبک دونالیلا سالینا کارشناسی ارشد
عبدی مهری بیان، جداسازی، تخلیص و آنالیز ساختاری فاکتور رشد عصبی نوترکیب تمایزدهنده ی سلولهای بنیادی به سلولهای عصبی کارشناسی ارشد
سهرابی مونا بهینه¬سازی بیان و تولید فاکتور رشد –NGFβ انسانی بصورت نوترکیب با استفاده از باکتری مزوفیل مناسب در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد
نوید نظری بهینه سازی بیان و تولید نوترکیب فاکتور رشد اکتیوین A انسانی در میزبان E.coli با استفاده از فرمانتور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) 1395/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1395/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
زیست‌فناوری دارویی 8302240 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 02 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) 1394/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) 1394/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
زیست فناوری دارویی 8302203 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) 1394/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 1 8302234 1 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
سمینار 8302020 1 02 هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) نامشخص ترم دوم 1393
ساختار و عملکرد ماکرو مولکول های زیستی 8302006 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 17 نتیجه
از 1