اعضای هیات علمی

حسن حاج قاسم صابون پز

حسن حاج قاسم صابون پز

حسن حاج قاسم صابون پز    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 328
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی امینی طراحی و ساخت تراشه میکروفلوئیدیکی جداسازی سلول های سرطانی از جریان سیال کارشناسی ارشد
زینب بوربور طراحی و ساخت حسگر پلاسمونی - فلوئیدیکی فلزات سنگین در آب مبتنی بر اثر پلاسمون های سطحی محلی کارشناسی ارشد
فاطمه حاجی محمدحسینی طبقه بندی و شمارش سلول های سفید خون با استفاده از سیستم سایتومتری تصویری در چیپ های میکروفلوئیدیک کارشناسی ارشد
ستار خنجری طراحی و ساخت تراشه ی میکروفلوئیدیکی جهت پیش آماده سازی و شمارش سلول های سفید از خون کامل کارشناسی ارشد
محمد مخدومی اکرم "طراحی و ساخت سامانه ی تشخیص و شناسایی گاز دی اکسید کربن بر اساس جذب در حوزه ی مادون قرمز کارشناسی ارشد
امیر محمدشریفی رنانی طراحی و ساخت تراشه میکروفلوئیدیکی جریان گردابه ای با مخزن ستون دار به منظور افزایش بازده جداسازی سلول های تومور گردشی از نمونه خون کارشناسی ارشد
محمد رمضان نژاد طراحی و ساخت سامانه میکروفلوئیدیک جهت شناسایی نوری گازهای حوزه فرابنفش بر پایه جذب کارشناسی ارشد
احمدرضا صدرالدینی احمدیانی طراحی و ساخت سنسور گازی آرایه ای روی غشاء میکرو ماشین کاری شده و پردازش سیگنال توسط شبکه ی عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
فیزیک الکترونیک 8303205 3 01 | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1401
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مباحث ویژه در سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 8303216 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
فیزیک الکترونیک 8303205 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
رشد مواد و روش های ساخت 8304313 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8304250 2 05 هرهفته یک شنبه (18:00 - 19:30) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
فیزیک الکترونیک 8303205 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 8303387 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:30) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
مباحث ویژه در سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 8303216 3 01 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1395/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
روش های شناسایی نانو مواد 8303215 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
نمایش 20 نتیجه
از 1