گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی تابش

هادی تابش

هادی تابش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8302157 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی و آناتومی 8302053 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سمینار 8302031 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1397
مهندسی بافت 8302050 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه کشت بافت 8302163 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی و آناتومی 8302053 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار 8302031 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
فیزیولوژی عمومی 8302156 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/13 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 8302061 2 02 ( - ) 1394/10/17 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مهندسی بافت 8302050 3 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:30) 1394/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8302061 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
پدیده های انتقال 8302158 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1394/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
فیزیولوژی عمومی 8302156 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نمایش 19 نتیجه
از 1