افراد

اعضای هیات علمی

هادی ویسی

هادی ویسی،

دانشیار
  • عضو کارگروه ارزیابی اختراعات بنیاد ملی نخبگان
  • معاون علمی موسسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران
دانشکده علوم و فنون نوین
بین رشته ای فناوری | علوم و فناوری شبکه
شماره تماس : 02186093065
اتاق : 337
صفحه رخ نما