اعضای هیات علمی

هادی ویسی

هادی ویسی

هادی ویسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02186093065
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شهاب الدین علیشاهی استفاده از روشهای معنایی در سامانه پرسش و پاسخ پزشکی فارسی کارشناسی ارشد
حسام امینی هجی کننده ی فارسی مبتنی بر واسط مغز و رایانه با قابلیت بهره گیری از مدل زبانی کارشناسی ارشد
سارا بشارتی برچسب زنی اجزای کلام با استفاده از بردار کلمات در زبان فارسی کارشناسی ارشد
کوروش اقبالی قهیاری به کارگیری یادگیری عمیق در نویسه خوان نوری فارسی کارشناسی ارشد
رامین اسفندیاری کته تشخیص خودکار کنایه در متون فارسی رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد
مینا فضایلی پیاده سازی یک سیستم بازیابی موسیقی ایرانی بر اساس تشخیص ژانر کارشناسی ارشد
عرفانه غروی بهبود بازنمایی متن در پردازش زبان طبیعی با استفاده از شبکه های عصبی عمیق دکتری
آرمیتا حجی مانی استفاده از یادگیری عمیق برای بازشناسی گفتار زبان فارسی کارشناسی ارشد
سارا هاشمی استخراج ویژگی و دسته بندی تصاویر چند نمایی برای تعیین مشخصات لنز سخت دکتری
سیدمهدی رضائی نیا آنالیز احساسات بر مبنای یادگیری عمیق در تجارت الکترونیک دکتری
سجاد شیرازی بهبود کارایی هجی کننده حروف با مؤلفه P300 سیگنالهای مغزی با استفاده از روشهای استخراج ویژگی کارشناسی ارشد
رامین اسفندیاری کته تشخیص خودکار کنایه در متون فارسی رسانه های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/11
کاظم اسمعیلی ابدر Using Multi Criteria Decision Making and Machine learning methods for Online Portfolio Selection کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
کوروش اقبالی قهیاری Persian Optical Character Recognition (OCR) using Deep Learning کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
فاطمه باجلان تشخیص بیماری و آفت گیاهان به کمک روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
فاطمه باجلان تشخیص بیماری و آفت گیاهان به کمک روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
فاطمه باجلان تشخیص بیماری و آفت گیاهان به کمک روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
سارا بشارتی Persian Part Of Speech Tagging Using Word Vectors کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
شن‌آی بهراد A Crowdsourcing-Based Framework for Named Entity Recognition in Social Media Sites کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
وحیده ترابی بررسی پیکره بنیاد ابهام معنایی با روش های باناظر در متون فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
داود حیدرپور An inflectional analyzer for contemporary Persian کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
نعیمه حضرتی Link prediction in ranking based recommender networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مریم خانزادی Implementing Phonological Awareness Assessment for Persian Employing Persian Phoneme and Syllable Recognition کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/23
مهرنوش خداکرمی پیاده سازی یک سیستم بازشناسی پدیده های اسمی فارسی با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/28
پریسا دائی جواد هجی کننده ی فارسی یک واسط مغز و رایانه ی ترکیبی مبتنی بر p300 و پتانسیل برانگیخته ی بینایی حالت ماندگار کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/02
شیما رحیمی پیش بینی پذیری ساخت واجی از کلمات نوشته شده فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مهدی رضایی نیا آنالیز احساسات بر مبنای یادگیری عمیق در تجارت الکترونیک دکتری دانلود 1397/08/20
سیدمهدی رضائی نیا آنالیز احساسات بر مبنای یادگیری عمیق در تجارت الکترونیک دکتری دانلود 1397/08/20
سیدمحمدحسین سیدرضی زاده زاویه طراحی و پیاده‌سازی سامانه تبدیل تصویر نوشتار رسمی فارسی به گفتار کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حسین شمشادی بهبود دقت سامانه های بازیابی گفتار با استخراج ویژگیهای صوتی موجود در سیگنال گفتار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
فرزانه سادات طباطبائی Persian Optical Character Recognition Using Hidden Markov Model کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/26
ساسان عظیمی ارائه الگوریتم‌های مبتنی بر فن‌کاوی برای اولویت‌بندی توسعه فناوری در مقیاس صنعتی در حوزه فناوری اطلاعات دکتری دانلود 1398/12/03
رقیه علینقی زاده فیروزجایی Automatic Conversion of Colloquial Persian Text to Standard Persian Text at Lexical and Grammar level کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
فرناز قاسمی تودشکی طراحی و پیاده‌سازی بخش درک زبان چت‌بات فارسی با استفاده از روش‌های یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1398/05/08
احسان قربان نژاد Creating Persian Language Corpora Using Gamification Approach کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
محبوبه گلچین پورلیلی Persian Text Similarity Detection Base on Word Vectors کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
اسو محمودی طراحی و پیاده سازی یک خطا یاب املایی برای زبان کردی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
وحید معصومی قلعه ایجاد بستری برای تولید پیکره موازی رسمی محاوره ای زبان فارسی با رویکرد جمع سپاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
وحید معصومی قلعه ایجاد بستری برای تولید پیکره موازی رسمی محاوره ای زبان فارسی با رویکرد جمع سپاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مژگان ممتاز Graph based approach for Text similarity detection کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
سارا هاشمی استخراج ویژگی و دسته بندی تصاویر چندنمایی برای تعیین مشخصات لنز سخت دکتری دانلود 1399/02/10
صابره یوسفی Rhythm Recognition of Persian Poems via Machine Learning کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
رامین اسدی انجام پردازش تصویر و تحلیل آماری بر روی داده های برگرفته از یک محفظه احتراق آزمایشگاهی با شعله پایدار شده چرخشی همراه با پاشش سوخت ثانویه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
نیلوفر افلاکی استخراج کلمات کلیدی متن فارسی با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/23
حسین اکبریان ارائه‌ی یک ساختار برای تعیین جهت‌گیری نظرات در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
حسام امینی هجی‌کننده فارسی مبتنی بر واسط مغز و رایانه با قابلیت بهره‌گیری از مدل زبانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/15
امید باصری طبقه بندی الگوهای نوار قلب با استفاده از روشهای یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
کیوان بیجاری Sentiment Analysis using a Graph کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
شن‌آی بهراد ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
پویان پارسافرد دسته بندی اسناد فارسی و انگلیسی بر اساس ویژگی های تمایزی، معنایی و شباهت های فازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/23
الما جعفری صدر Designing and Implementing Phonological Awareness Assessment Software for Persian کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
ارمیتا حجی مانی Persian Speech Recognition using Deep Learning کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
زهره خسروبیگی Persian Optical Character Recognition Using Long Short Term Memory کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
محمد خواجه زاده تحلیل ساختاری شبکه‌های عصبی زیستی با استفاده از نظریه بازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
محمد دانشور بازشناسی گفتار فارسی با استفاده از شبکه عصبی کوتاه-مدت ماندگار کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فرخنده زنده فیلی Utilizing temporal sequence analysis for Shlling attack detection in collaborative filtering کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/04
مجتبی شادمهر مدل‌سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
سجاد شیرازی بهبود کارایی هجی‌کننده حروف با مؤلفه P300 سیگنال‌های مغزی با استفاده از روش‌های استخراج ویژگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
شهاب الدین علیشاهی استفاده از روشهای معنایی در سامانه پرسش و پاسخ پزشکی فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
سمیرا فاطمی ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حامد فکور شندی طراحی و پیاده سازی یک سامانه پرسش و پاسخ پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
محسن میرزایی نیگجه تشخیص بخش های متنی در تصویر با کاربرد در سیستم های نویسه خوان نوری فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
سهیلا مولایی پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پردازش داده ها و علائم پژوهشی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پردازش گفتار دیجیتال 8304370 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
روش‌های یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی 8304368 3 01 هرهفته (12:00 - 14:00) | هرهفته (12:00 - 14:00) - ترم دوم 1400
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
روش‌های یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی 8304368 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
محاسبات نرم 8305216 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 8305148 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش‌های یادگیری ماشین در پردازش زبان طبیعی 8304368 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
محاسبات نرم 8305216 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 8305148 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
محاسبات نرم 8305216 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 8305148 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
روش‌های آماری در پردازش زبان طبیعی 8305122 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1398/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مباحث ویژه 1 8305085 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
محاسبات نرم 8305216 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 8305148 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2