اعضای هیات علمی

رقیه قاسم پور

رقیه قاسم پور

رقیه قاسم پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093072
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد الهوئی نظری بهبود عملکرد لوله حرارتی نوسانی با استفاده از نانو سیال و تغییر هندسه به روش تجربی به منظور خنک کاری سلول های خورشیدی دکتری
حسین علیزاده مدلسازی عددی لوله های حرارتی نوسانی و بررسی عملکرد حرارتی آن در سامانه های تولید توان خورشیدی کارشناسی ارشد
محمد دهقانی مدوار بررسی، ساخت و مشخصه یابی ساختار گرافن سه بعدی به منظور ذخیره کننده گاز هیدروژن کارشناسی ارشد
سیدعلی فرهمند مدلسازی و بهینه سازی پوشش های جاذب چند لایه ای در ابعاد نانو برای استفاده در کلکتورهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
علی لونی بررسی تاثیرات افزودن مواد کربنی بر بهبود عملکرد سلول خورشیدی کارشناسی ارشد
محمدرضا ناظم زاده گان طراحی، ساخت و بهبود عملکرد فوتوآند BiVO4 با ساختار هیبریدی بر پایه کربن در واکنش اکسایش آب دکتری
میلاد صادق زاده ساخت و مشخصه یابی فوتوکاتد به منظور تولید هیدروژن از شکافت آب توسط سیستمهای فوتوالکتروشیمیایی کارشناسی ارشد
پری ناز سیف الدینی سنتز و مشخصه یابی نانوریبون گرافنی به منظور کاربرد در حسگر گازی به روش مقاومتی بر پایه MEMS کارشناسی ارشد
امین طوقی عشقی بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آغن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد
محمد الهویی نظری بهبود عملکرد لوله حرارتی نوسانی با استفاده از نانو سیال و تغییر هندسه به روش تجربی به منظور خنک کاری سلول های خورشیدی دکتری دانلود 1397/06/26
مهرداد رسولی خواه Analytical and Numerical assessment of hybridization of Ground Source Heat Pump and Variable Refrigerant Flow System by using nanostructures in order to improve the heat transfer rate کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
محمد سارانی راد ارزیابی کمی و کیفی عوامل هیدرولوژیکی مؤثر بر وقوع زمین ‏لغزش با مدل Sinmap، شبکه عصبی مصنوعی و مدل‏های ترکیبی(مطالعه موردی: حوضه بار نیشابور) کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
پریناز سیف الدینی سنتز و مشخصه یابی نانوریبون گرافنی به منظور کاربرد در حسگر گازی به روش مقاومتی بر پایه MEMS کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
علیرضا سلوک Thermal Management of Fuel Cell and Thermoelectric Hybrid System by using Heat Hipe in order to increase power generation کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
مهران شادمهری بررسی تجربی استفاده از لوله حرارتی به منظور خنک کاری و انتقال حرارت در سیستم های متمرکز کننده فوتوولتائیک به وسیله نانوسیال کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
سیده شکیبا شریفی کلهرودی بررسی و بهینه سازی آرایش های مختلف تبرید جذبی با بهره گیری از انرژی خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
امیر عبداله پور بهینه سازی اگزرژتیکی و اگزرژواکونومیکی سیکل تولید توان ترنسکریتیکال دی اکسید کربن با استفاده از کلکتور خورشیدی بر پایه نانو سیال کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
امین عرفانی طراحی و مدل سازی یک مزرعه بادی بر اساس عملکرد و بازده اقتصادی بهینه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
حسین علیزاده Numerical modelling of pulsating heat pipe and investigating its thermal performance on solar powergenerator systems کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
علی لونی Analyzing the Effects of Adding Carbon Materials on Improving the Performance of Solar Cells کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
باقر مختاری شه دوست طراحی و مدلسازی مبدل حرارتی پیش گرمکن خورشیدی جهت کوره های موجود در پالایشگاه (مطالعه موردی پالایشگاه پارسیان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
امین مقامی Charge and Discharge Control of Battery in a Hybrid Battery and Supercircuit Energy Storage System Considering Power Quality کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
حمید نره ای ارزیابی و محاسبه کاهش طول مبدل زمینی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی عمودی با استفاده از نانوفناوری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
طوقی عشقی امین بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد
عرفانی امین Title Design and modeling of a wind farm based on optimal operation and economic return کارشناسی ارشد
نبی اله بیرانوند ساخت حسگرهای نانو رزوناتور بر پایه کریستال کوارتز با استفاده از اکسید گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/14
سالارپور حسین مدلسازی رفتار مکانیکی میکروحسگر دی اکسید کربن مبتنی بر میکروکانتیلور کارشناسی ارشد
نره ای حمید ارزیابی و محاسبه کاهش طول مبدل زمینی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی عمودی با استفاده از نانوفناوری کارشناسی ارشد
غلامی ارجنکی حمیدرضا تعیین عوامل موثر و روش تلفیق مناسب در تهیه اطلس پمپ حرارتی زمین گرمایی در ایران کارشناسی ارشد
محمد دهقانی مدوار بررسی، ساخت و مشخصه یابی ساختار گرافن سه بعدی به منظور ذخیره کننده گاز هیدروژن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
حسین سالارپور مدلسازی رفتار مکانیکی میکروحسگر دی اکسید کربن مبتنی بر میکروکانتیلور کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
محمد شجاعی تحلیل تئوری بازی ها در توسعه پایدار انرژی سیستم حمل و نقل شهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
میلاد صادق زاده Fabrication and characterization of photocathode in photo-electrochemical Hydrogen production کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
امین طوقی عشقی بررسی خواص فیزیکی نانوسیال پایه آبی و اثرات آن بر عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/01
امین عرفانی Title Design and modeling of a wind farm based on optimal operation and economic return کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
میلاد عشوری سنجاتی آنالیز اکسرژتیک و اکسرژواکونومیک و بهینه سازی سیکل ارگانیک رانکین بوسیله کلکتور خورشیدی سهموی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/09
فرهمند علی مدلسازی و بهینه سازی پوشش های جاذب چندلایه ای در ابعاد نانو برای استفاده در کلکتورهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد
حمیدرضا غلامی ارجنکی تعیین عوامل موثر و روش تلفیق مناسب در تهیه اطلس پمپ حرارتی زمین گرمایی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
علی فرهمند مدلسازی و بهینه سازی پوشش های جاذب چندلایه ای در ابعاد نانو برای استفاده در کلکتورهای خورشیدی با استفاده از الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/05
امیر محمدی Modeling and optimization of power cell self-charging systems based on micro- and nano-scaled piezoelectric کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
عشوری سنجاتی میلاد آنالیز اکسرژتیک و اکسرژواکونومیک و بهینه سازی سیکل ارگانیک رانکین بوسیله کلکتور خورشیدی سهموی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربردهای فناوری نانو در انرژی 8301193 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
مبانی فناوری‌های انرژی 8301074 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
انرژی خورشیدی 8301014 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
فناوری های نوین در برداشت انرژی 8301215 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (17:00 - 19:00) - ترم اول 1400
کریستال های فتونیکی - 1 8304303 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301195 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 2 8301016 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر 8301185 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
اندازه گیری نوری و سنسورها 8304315 3 01 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کاربردهای فناوری نانو در انرژی 8301193 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نانو فتونیک 1 8304296 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/28 (13:00 - 15:00) ترم اول 1399
مباحث پیشرفته در نانوفتونیک 1 8304326 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 2 8301016 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1399/11/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
اندازه گیری نوری و سنسورها 8304315 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کاربردهای فناوری نانو در انرژی 8301193 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مباحث ویژه مهندسی سیسیتمهای انرژی 8301049 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
فناوری پیل های سوختی 8301116 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 2 8301016 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
کاربردهای فناوری نانو در انرژی 8301193 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تبدیل و ذخیره سازی انرژی 8301195 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2