گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آزاده غائی

آزاده غائی

آزاده غائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمید اسدی ساخت و بررسی خواص زخم پوش کامپوزیتی نانو الیاف زئین/نانو صفحات گرافن اکسید با قابلیت رهایش کنترل شده دارو کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
حمید اسدی ساخت و بررسی خواص زخم پوش کامپوزیتی نانو الیاف زئین/نانو صفحات گرافن اکسید با قابلیت رهایش کنترل شده دارو دانلود 1396/06/25
حمید اسدی ساخت و بررسی خواص زخم پوش کامپوزیتی نانو الیاف زئین/نانو صفحات گرافن اکسید با قابلیت رهایش کنترل شده دارو دانلود 1396/06/25
رشحه اشراقی نائینی بهینه سازی پارامترهای عملیاتی ماژول غشائی در جداسازی اوره و کراتینین در دیالیز صفاقی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
بنائی مفخم المیرا رهایش پروژسترون از ماتریس¬های سیلیکایی- پلی¬دی¬متیل¬سیلوکسانی¬ و نانوذرات نقره کارشناسی ارشد
دهقانی قمشانی امیر ساخت غشای پلیمری جهت جداسازی هیدروژن از مخلوط گازی کارشناسی ارشد
زرقان امیر ساخت غشاهای کامپوزیتی نانو ساختار به منظور جداسازی یون های فلزی سنگین در تصفیه پسآب های صنعتی کارشناسی ارشد
حمیدرضا بغیری Releasing small mulcule from gelatin-chitosan composite scaffold reinforced with nanofiber PCL کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
المیرا بنائی مفخم رهایش پروژسترون از ماتریس¬های سیلیکایی- پلی¬دی¬متیل¬سیلوکسانی¬ و نانوذرات نقره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
داتش پریسا ساخت داربست هیبریدی از نانوالیاف پلی¬کاپرولاکتون- کیتوسان جهت مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
شبنم توحیدی ساخت و بررسی نانوالیاف مخلوط PLGA/Chitosan حاوی هالوسایت محتوی داروی آموکسی سیلین به عنوان زخم پوش کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
شبنم توحیدی ساخت و بررسی نانوالیاف مخلوط PLGA/Chitosan حاوی هالوسایت محتوی داروی آموکسی سیلین به عنوان زخمپوش کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/12
سمیرا حسینی لیاولی ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کاپرولاکتون و هیدروژل نشاسته-کیتوسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
بغیری حمیدرضا رهایش ریزمولکول کورکومین از داربست کامپوزیت هیدروژل ژلاتین-کیتوسان تقویت شده با نانوالیاف پلی کاپرولاکتون کارشناسی ارشد
پریسا داتش ساخت داربست هیبریدی از نانوالیاف پلی¬کاپرولاکتون- کیتوسان جهت مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
امیر دهقانی قمشانی ساخت غشای پلیمری جهت جداسازی هیدروژن از مخلوط گازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/04
اشراقی نائینی رشحه بهینه سازی پارامترهای عملیاتی ماژول غشائی در جداسازی اوره و کراتینین در دیالیز صفاقی کارشناسی ارشد
امیر زرقان ساخت غشاهای کامپوزیتی نانو ساختار به منظور جداسازی یون های فلزی سنگین در تصفیه پسآب های صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
شهرزاد زیرک حسن کیاده ساخت غشای کامپوزیتی نانوساختار Chitosan-TEOS/PCL برای ترمیم زخم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
علی همتی زکیه بررسی آزمایشگاهی و اجزای محدود سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض بارگذاری مکانیکی با استفاده از تصویر برداری میکروسکوپ کانفوکال کارشناسی ارشد
اسماعیل سلیمی افزایش خون‌سازگاری غشای الیاف توخالی پلی‌اتر‌سولفون نانوساختار و اصلاح سطح آن جهت سم‌زدایی از خون دکتری دانلود 1396/03/21
حسینی لیاولی سمیرا ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کاپرولاکتون و هیدروژل نشاسته-کیتوسان کارشناسی ارشد
توحیدی شبنم ساخت و بررسی نانوالیاف مخلوط PLGA/Chitosan حاوی هالوسایت محتوی داروی آموکسی سیلین به عنوان زخمپوش کارشناسی ارشد
توحیدی شبنم ساخت و بررسی نانوالیاف مخلوط PLGA/Chitosan حاوی هالوسایت محتوی داروی آموکسی سیلین به عنوان زخم پوش کارشناسی ارشد
عبدالمجید شرف پور مدلسازی غشاء الیاف توخالی برای جداسازی هیدروژن به روش دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/01
زیرک حسن کیاده شهرزاد ساخت غشای کامپوزیتی نانوساختار Chitosan-TEOS/PCL برای ترمیم زخم کارشناسی ارشد
عطیه سادات عابدنژاد اصلاح سطح غشای پلی پروپیلنی ریه مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
شرف پور عبدالمجید مدلسازی غشاء الیاف توخالی برای جداسازی هیدروژن به روش دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد
عابدنژاد عطیه سادات اصلاح سطح غشای پلی پروپیلنی ریه مصنوعی کارشناسی ارشد
زکیه علی همتی بررسی آزمایشگاهی و اجزای محدود سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض بارگذاری مکانیکی با استفاده از تصویر برداری میکروسکوپ کانفوکال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سعید کریمی ساخت و مشخصه یابی داربست پیزوالکتریک پلی‌وینیلیدن‌فلوئوراید حاوی نانوهیدروکسی‌آپاتیت با قابلیت رهایش داروی ناپروکسن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
سوسن مازیارفر ساخت و مشخصه یابی نانوذرات کیتوسانی با قابلیت رهایش کنترل شده دارو و بارگذاری آن درون داربست پلی کاپرولاکتون کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مهدی منصور شریف لو ساخت و اصلاح سطح غشاهای نانوساختار پلیمری با استفاده از پلیمریزاسیون سطحی با هدف افزایش خون‏سازگاری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستمهای نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن 8302184 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مهندسی رهایش کنترل شده مواد بیولوژیکی در سیستمهای حیاتی 8302147 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سیستمهای نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن 8302184 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مهندسی رهایش کنترل شده مواد بیولوژیکی در سیستمهای حیاتی 8302147 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیومواد 1 8302121 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مهندسی رهایش کنترل شده مواد بیولوژیکی در سیستمهای حیاتی 8302147 3 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1395/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
مهندسی رهایش کنترل شده مواد بیولوژیکی در سیستمهای حیاتی 8302147 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی و پزشکی 8302154 3 01 نامشخص 1394/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
پدیده های نفوذ در سیستم های بیولوژیکی 8302091 3 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1392/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نمایش 10 نتیجه
از 1