اعضای هیات علمی

بهمن وحیدی

بهمن وحیدی

بهمن وحیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093021
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییداوری های انجام شدهعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه عباسی بررسی محاسباتی و آزمایشگاهی سفتی توده های سلول بنیادی مزانشیمی حاوی میکرو ذرات پلیمری کارشناسی ارشد
امیرحسین عباس زاده راد بررسی محاسباتی نقش مژک های اولیه در حس تحریک های مکانیکی وارد بر سلول با محاسبه پاسخ آن ها به جریان سیال کارشناسی ارشد
حسین احمدی نژادجوشانی پاسخ مکانیکی سلول مغزی به بارگذاری انفجاری با استفاده از روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد
یوسف بیناباجی بررسی آئرودینامیکی جریان هوا همراه با ذرات معلق در مجاری تنفسی کارشناسی ارشد
احسان چوکان بهینه سازی خواص ویسکو الاستیک سلول بنیادی به کمک شبیه سازی آزمایش مکش میکروپیپت کارشناسی ارشد
سیددانیال قسیمی ارائه یک مدل محاسباتی جهت بررسی تاثیر کرنش بر روی ایجاد آسیب در آکسون سلول عصبی در یک محیط میکروفلویدیک کارشناسی ارشد
سجاد قضاوی خوراسگانی بررسی برهمکنش نیروی مکانیکی و پاسخ الکتریکی سلول عصبی تحت اثر تحریک مکانیکی کارشناسی ارشد
شیما جلالیان صداقتی شبیه سازی محاسباتی رحم و دهانه رحم زنان باردار در راستای فهم عوامل مکانیکی ایجاد کننده تولد زودرس نوزادان کارشناسی ارشد
فاطمه میرآخورلی بررسی محاسباتی حرکت لخته ی خون در شاخه ای از شریان های ریوی و تاثیرات آن بر جریان خون محلی کارشناسی ارشد
محمدرضا محسنی تیمورلوئی شبیه سازی محاسباتی اعمال ارتعاش مکانیکی به سلول های بنیادی مزانشیمی جهت مدولاسیون مکانیکی به سمت مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
اسماعیل رحیم پور بررسی پاسخ مکانیکی سلول های بنیادی مزانشیمال تحت کرنش های سیکلیک در مراحل اولیه ی تمایز کارشناسی ارشد
یاسین تقی زاده تحلیل عددی شریان کرونری استنت گذاری شده: بررسی اثر دواستنت یا جنس های منیزیمی (AMS) وPMS)stainless steel ) بر عملکرد مکانوبیولوژیکی دیواره شریان کارشناسی ارشد
سارا زاده گان عیدانی بررسی اثر محیط مکانیکی بر سرنوشت سلولهای بنیادی مزانشیمی در جهت بافت استئوکندرال در داربست های نانو کامپوزیتی چند لایه فیبروئین- نانو الیاف فیبروئین دکتری
بهرام احمدیان شبیه سازی محاسباتی اعمال جریان سیال نوسانی بر سلول بنیادی در داربست سه بعدی استخوانی با استفاده از روش بر هم کنش سیال _ سازه کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/27
شیما جلالیان صداقتی Computational Simulation of The Cervix and Uterus in Pregnant Women to Understand Mechanical Causes of Preterm Birth کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
احسان چوکان بهینه سازی خواص ویسکو الاستیک سلول بنیادی به کمک شبیه سازی آزمایش مکش میکروپیپت کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/13
اصغر خرم Investigating Influence of Blood Vessel Bifurcation on Adhesion of Cancer Cells کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/04
محمدرضا سلطانی صدرآبادی Investigating of Incompressible Fluid Flow in Flexible Vessels in Microgravity Conditions Using Fluid-Structure Intractions Method کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
رضا عبداللهی بررسی نیروهای همودینامیکی دخیل در پارگی آنوریسم مغزی بیمار خاص کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/03
سیددانیال قسیمی بررسی تاثیر کرنش بر روی ایجاد آسیب در آکسون سلول عصبی در یک محیط میکروفلویدیک کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
فاطمه میراخورلی A Computational Study on The Motion of Blood Clot in A Branch of Pulmonary Artery and Its Effects on The Local Blood Flow کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
فاطمه نقدآبادی Investigating effects of hyperthermia with magnetic nanoparticles on cancer tissues based on heat transfer principles using finite element method کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/14
رضا نهاوندی مدل سازی و شبیه سازی اثر انتقال جرمی اکسیژن و هیدرودینامیک سیال بر روی تکثیر سلول های بنیادی کشت داده شده در میکروکانال سه بعدی و اعتبار سنجی بر مبنای دانسیته سلولی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
محمد احمدی آلاشتی بررسی آیرودینامیکی جریان هوا همراه با ذرات معلق در ریه انسان در شرایط گرانش ناچیز کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
حسین احمدی نژاد جوشانی پاسخ مکانیکی سلول عصبی به بارگذاری انفجاری با استفاده از روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
پوریا اسماعیلی بررسی تغییرات مورفولوژی سلولهای بنیادی مزانشیمی در مسیر تمایز به رده سلولهای عضله صاف تحت اثر نیروی کشش سیکلی تک محوره با استفاده از روشهای محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/25
امیرعلا بخشیان نیک بهینه‌سازی طراحی‌ دو داربست‌ پلی‌کاپرولاکتون و پلی‌لاکتیک اسید مهندسی بافت استخوان با در نظرگیری پارامترهای مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مجتبی برزگری بررسی محاسباتی و آزمایشگاهی دینامیک جریان ادرار در دستگاه ادراری تحتانی در شرایط سالم و بیماری با استفاده از روش تحلیل برهمکنش سیال و جامد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
یوسف بیناباجی بررسی آئرودینامیکی جریان هوا همراه با ذرات معلق در مجاری تنفسی تحت شرایط گرانش ناچیز کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/18
پرنیان بنی کریمی مدلسازی و بهینه سازی تنش برشی جریان بر سلول های کاشته شده در یک بیورآکتور فیبر توخالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
یاسین تقی زاده تحلیل عددی شریان کرونری استنت گذاری شده: بررسی اثردو استنت با جنس های منیزیمی (31AZ) و فولادی (stainless steel - 304) بر عملکرد مکانوبیولوژیکی دیواره شریان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/21
اصغر خرم بررسی تأثیر دوشاخه‌ای شدن رگ‌های خونی برچسبندگی سلول‌های سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/04
اسماعیل رحیم پور بررسی پاسخ مکانیکی سلول های بنیادی مزنشیمال تحت کرنش های سیکلیک در مراحل اولیه ی تمایز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مائده رحیم نژاد بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/09
فاطمه عباسی بررسی محاسباتی و آزمایشگاهی سفتی توده‌های سلول بنیادی مزانشیمی حاوی میکروذرات پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
امیرحسین عباس زاده راد بررسی محاسباتی نقش مژکهای اوّلیّه در حس تحریکهای مکانیکی وارد بر سلول با محاسبه‌ی پاسخ آنها به جریان سیّال کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/29
زکیه علی همتی بررسی آزمایشگاهی و اجزای محدود سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض بارگذاری مکانیکی با استفاده از تصویر برداری میکروسکوپ کانفوکال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سجاد قضاوی خوراسگانی investigation of coupled mechanical and electrophysiological response of neuron in effect of mechanical stimulation کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مهدی مرادخانی بررسی محاسباتی اثر تنظیمات مکانیکی سلول‎های بنیادی در راستای تمایز به سلول‎های استئوکوندرال با استفاده از داربست‎های کلاژنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/31
فاطمه نقدآبادی بررسی اثر گرمادرمانی با نانوذرات مغناطیسی بر بافت های سرطانی مبتنی بر اصول انتقال حرارت به روش المان محدود کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/14
رزا واعظ قائمی بررسی آزمایشگاهی و CFD سلول‌های خاص در معرض جریان سیال: بررسی اثر پارامتر‌های مختلف جریان سیال بر پاسخ سلولی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مکانیک سیالات زیستی 8302267 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
مکانیک سلولی 8302056 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی - بیومواد 2 8302305 3 01 هرهفته (15:30 - 17:30) | هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
رفتار سلولی 8302406 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مبانی بیومکانیک 8302266 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
دینامیک سیالات محاسباتی CFD 8302270 3 01 هرهفته (10:00 - 12:00) | هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مکانیک سلولی 8302056 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مکانیک سلولی 8302056 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مکانیک سلولی 8302056 3 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
مکانیک سلولی 8302056 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
دینامیک سیالات محاسباتی CFD 8302270 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مبانی بیومکانیک 8302266 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک سیالات زیستی 8302267 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مکانیک سلولی 8302056 3 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مکانیک سلولی 8302056 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی- بیومواد 1 8302121 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
دینامیک سیالات محاسباتی CFD 8302270 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8302157 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات زیستی 8302267 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
دینامیک سیالات محاسباتی و کاربرد آن در سیرکولاسیون حیاتی 8302153 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2