اعضای هیات علمی

بهمن ابراهیمی حسین زاده

بهمن ابراهیمی حسین زاده

بهمن ابراهیمی حسین زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093078
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فریباسادات عالم بین بررسی عملکرد نانو حامل {PMBN(Poly{MPC-co-BMA-co-MEON P هدفمند شده توسط لیگاند اینتر لوکین 3 جهت درمان رده سلول سرطان خون وابسته به مغز استخوان (AML) کارشناسی ارشد
آتنا فرهنگیان رهایش کنترل شده بیومولکولهای آنتی باکتریال و ترمیمی در پانسمانهای چندلایه کارشناسی ارشد
محبوبه حسنی فرد بررسی عملکرد کرم واژینال حاوی نانو ذره کیتوزان تیوله و کارکامین بر روی سلولهای سرطانی دهانه رحم(سرویکس) کارشناسی ارشد
مریم منفرد بررسی پایداری و عملکرد آنزیم گلوتامات دهیدروژناز تثبیت شده در نانو فایبر سلولزی جهت حذف اوره از خون کارشناسی ارشد
جواد صابری هسنیجه سنتز و بررسی خواص چسب های بیولوژیک بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد
فاطمه اسدی Title Effect of microbial voltile compounds on production of polysaccarids in the co-voltile-colture from Iranian medicinal mushrooms Ganoderma Lucidum for wound healing nanofiber کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
مهسا بهرام گور سنتز و بهینه سازی حامل دارویی نیوزوم جهت بارگیری داروی آمیکاسین کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/04
محمدعلی ترابی بررسی رسانش خوراکی نانوسامانه لیپیدی جامد حاوی سلنیوم - پلی ساکارید از قارچ دارویی ترامیتیس ورسیکالر و اثر ضد دیابتی در مدل حیوانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مولود جلیلی شاه منصوری The impact of Rosa damascena extract encapsulated with lipid-based nanoparticles on mouse models of amnesia and comparing it with the effect of Rivastigmine کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
پری حاجی زاده بررسی ترمودینامیکی اثر دما و PH بر پایداری و سایز لیپوزوم کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
محبوبه حسنی فرد Investigation of the effectiveness of vaginal creamloaded curcumin and thiolated chitosan nanoparticle on cervical cancer cells کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
سمیرا حسینی لیاولی ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کاپرولاکتون و هیدروژل نشاسته-کیتوسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
نفیسه دباغی بررسی تاثیر سامانه نانوالیاف پلیمر طبیعی ژلاتینی حاوی ماده‌ ضدرگزا بر روی سلول‌های سرطان سینه (MCF-7) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/05
دانا شکیبا Optimization of triperpene production from Ganoderma lucidium in co- volatile –culture with Bacillus spp. and Aspergillus niger in controlled system. کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
کوثر شهسوار میستانی Design and fabrication of adenosine triphosphate apatasensor based on DNAzyme کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
راحیل صالحی Parameters affecting curcumin release from thiolated chitosan nanoparticles and investigation of curcumin loaded nanoparticle gel effects in cervix cancer کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
محمدرضا صفایی اردکانی The effect of microbial volatile compounds on the schizophyllan production from Iranian medicinal mushrooms schizophyllum commune in co-culture and controlled system کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
مریم قهرمانی Optimization of polysaccharides production by native medicinal mushroom Trametes versicolor and investigation of Hypoglycemic effect in diabetic rats کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
مهسا کلانتر بررسی عملکرد نانوذره لیپوزومی حاوی کارکامین بر روی رده سلول سرطانی ریه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
راشین محمدی بررسی اثر عصاره‌ی گل محمدی پوشش‌دار شده با نانوذره لیپیدی جامد هدفمند در مدل حیوانی فراموشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
اکرم مرادی تنها بهینه سازی تولید کمپلکس کیتین گلوکان از قارچ گنودرما لوسیدوم به عنوان ماده فعال زیستی در ساخت پوشش زخم نانوالیاف کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
پوریا معتمدفتح Synthesis and Development of Smart Nano-Polymer System, PMBN, Based on Fungal Metabolite, Ganoderic Acid A for Inhibition of Acute Myeloid Leukemia (AML) دکتری دانلود 1395/07/28
فریماه معظم طراحی و سنتز نانو سامانه پلیمری هدفمند بر پایه MPC حاوی عصاره کندر و بررسی اثر بخشی در مدل حیوانی فراموشی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
فریبا ملکپور گلوگاهی Preparation and evaluation of Rivastigmine sustained release system based on solid lipid nanoparticles کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
فهیمه نوجوکی بررسی و بهینه سازی افزایش تولید تری ترپن ها در قارچ Ganoderma lucidum و ارزیابی رهایش آنها از سامانه نانوساختار کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
jb bj njk دانلود 1395/06/08
bj jb njk
محمد مهدی ابوالحسنی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
فرهنگیان آتنا رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد
محمد مهدی اوچی Targeting of Nano Liposome-based Herbal Drugs Delivery System (Nano Phytosome) for Transport to Liver Cancer Cells دکتری دانلود 1394/11/03
معتمدفتح پوریا سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML)
معصومه تاجیک خاوه بررسی تأثیر کود نیتروژن پوشش داده شده با پلیمرهای نانوساختار بر صفات کیفی و مورفوفیزیولوژیک ذرت رقم سینگل کراس 704 دکتری دانلود 1394/04/01
محمدنژادحاجی جابر بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد
صابری جواد سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد
محبوبه حسنی فرد بررسی عملکرد کرم واژینال حاوی نانوذره کیتوزان تیوله و کارکامین بر روی سلول سرطانی دهانه رحم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
مهتاب راستی بررسی روند ترمیم و شکل اپیدرم در پوست آسیب دیده پس از استفاده از پانسمان های بیواکتیو کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
مائده رحیم نژاد بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
لعل رضا بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد
حسینی لیاولی سمیرا ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کاپرولاکتون و هیدروژل نشاسته-کیتوسان کارشناسی ارشد
کوثر شهسوار میستانی طراحی و ساخت آپتا حسگر آدنوزین تری فسفات (ATP) مبتنی بر DNAzyme کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/12
جواد صابری سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
فریبا سادات عالم بین بررسی عملکرد نانو حامل PMBN (Poly [MPC-co- BMA-co- MEON P]) هدفمند شده توسط لیگاند اینترلوکین 3 جهت درمان رده سلولی سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان AML)) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/15
ملکپور گلوگاهی فریبا Preparation and evaluation of Rivastigmine sustained release system based on solid lipid nanoparticles کارشناسی ارشد
عالم بین فریبا سادات بررسی عملکرد نانو حامل PMBN (Poly [MPC-co- BMA-co- MEON P]) هدفمند شده توسط لیگاند اینترلوکین 3 جهت درمان رده سلولی سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان AML)) کارشناسی ارشد
آتنا فرهنگیان رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
نوجوکی فهیمه Investigation and Optimization of Increasing Triterpenes Production in Ganoderma lucidum and its Delivery Assessment by Nanostructure System کارشناسی ارشد
رضا لعل بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
رحیم نژاد مائده بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد
حسنی فرد محبوبه بررسی عملکرد کرم واژینال حاوی نانوذره کیتوزان تیوله و کارکامین بر روی سلول سرطانی دهانه رحم کارشناسی ارشد
ابوالحسنی محمد مهدی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
اوچی محمد مهدی Targeting of Nano Liposome-based Herbal Drugs Delivery System (Nano Phytosome) for Transport to Liver Cancer Cells
جابر محمدنژادحاجی بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
پوریا معتمدفتح سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML) دکتری دانلود 1395/07/28
تاجیک خاوه معصومه بررسی تأثیر کود نیتروژن پوشش داده شده با پلیمرهای نانوساختار بر صفات کیفی و مورفوفیزیولوژیک ذرت رقم سینگل کراس 704
راستی مهتاب بررسی روند ترمیم و شکل اپیدرم در پوست آسیب دیده پس از استفاده از پانسمان های بیواکتیو کارشناسی ارشد
سهیلا مهدیزاده تولید نانوذره نقره از قارچ فوزاریوم اسپوروتریکویدیس و بررسی غشاء نانوکامپوزیت PVA/ مونت موریلونیت برای حذف باکتری های پاتوژن از آب کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
کلانتر مهسا بررسی عملکرد نانوذره لیپوزومی حاوی کارکامین بر روی رده سلول سرطانی ریه کارشناسی ارشد
دباغی نفیسه بررسی تاثیر سامانه نانوالیاف پلیمر طبیعی ژلاتینی حاوی ماده‌ ضدرگزا بر روی سلول‌های سرطان سینه (MCF-7) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
رسانش و هدفمند سازی دارو 8302401 2 01 هرهفته (15:30 - 17:30) - ترم دوم 1400
کارآفرینی در علوم زیستی 8302391 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
سامانه های دارورسانی 8302387 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
نانوساختارها و سطوح خود سازمان ده زیست تقلیدی 8302349 2 01 هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
مکانیک و مکانیسم نانو مواد 8302362 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1400
فیزیک عمومی 1 8302421 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
مهندسی نانو‌زیست‌ساختار 8302397 2 01 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1400
مبانی نانو تکنولوژی و نانو مهندسی 8302338 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
علوم و مهندسی سطح 8302081 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم اول 1400
کارآفرینی در علوم زیستی 8302391 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مکانیک و مکانیسم نانو مواد 8302343 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
مهندسی نانو‌زیست‌ساختار 8302397 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مبانی نانو تکنولوژی و نانو مهندسی 8302338 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مهندسی زیستی 8302048 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مکانیک و مکانیسم نانو مواد 8302343 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کاربردهای ریززیست فناوری در علوم زیستی 8302008 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مبانی نانو تکنولوژی و نانو مهندسی 8302338 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک و مکانیسم نانو مواد 8302343 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مواد و سامانه های ریززیست ساختارها 8302036 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نانوزیست فناوری 8302205 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2