اعضای هیات علمی

محمد علی امیری آتشگاه

محمد علی امیری آتشگاه

محمد علی امیری آتشگاه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
وب سایت:  http://fnst.ut.ac.ir/~atashgah
فایل رزومه :   دانلود

 

 اطلاعات علمی و پژوهشی

 

وبسایت آزمایشگاه هدایت و ناوبری

 

اخبار

کتاب " اصول ناوبری اینرسی، مکانیابی ماهواره ای و تلفیق آنها"  توسط انتشارات جهاد دانشگاهی تهران به چاپ رسید. 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
توسعه الگوی سامانه ی کمک تصمیم در مأموریتهای دفاع هوایی بر مبنای رویکرد سیستمی دکتری 1398/6/31
علی عبداللهی کرده مهینی مدلسازی و شبیه سازی یک ربات پرنده با اجزای متحرک جهت انتقال بار کارشناسی ارشد
اتابک عظیمی طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه ریزی بهره دینامیک کارشناسی ارشد
کامران بنان طراحی و ساخت یک پرنده ترکیبی کوادروتور - ایرشیپ کارشناسی ارشد
میلاد بیات موقعیت یابی وسیله پرنده به کمک حسگرهای اینرسی با در نظر گرفتن مشتقات اول و دوم شتاب حرکت کارشناسی ارشد
صدرا برجی منفرد توسعه سامانه کنترلی مقاوم &H مبتنی بر شناسایی فضای حالت سیستم برای ردیابی مسیر ربات پرنده چهارپره کارشناسی ارشد
فاطمه عنایت اللهی توسعه مدل ماشینی سلولی برای کنترل جریان ترافیک پایانه با لحاظ نمودن الزامات ناوبری عملکردمحور دکتری
محمدامین اسفندیاری کنترل ربات پرنده بر مبنای یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد
علی فقیهی نیا موقعیت یابی مشارکتی ربات های پرنده با استفاده از ناوبری مبتنی بر مدل در شرایط حذف سیگنال های GNSS دکتری
کیان قیطاسی توسعه آزمایشگاهی سامانه کنترلی برای یک ربات پرنده جهت تولید مسیرهای شبه فضایی کارشناسی ارشد
جاوید حسین پورزاویه جکی شبیه سازی کشتی هوائی با رویکرد دینامیک سیالات محاسباتی در حلقه کارشناسی ارشد
حجت حسینی کالیبراسیون حسگر های اینرسی سامانه ناوبری صفحه ثابت با تلفیق ناوبری بصری در ربات پرنده کارشناسی ارشد
احسان کاظمیان تخمین مدل دینامیکی هواپیما در بخش طولی با استفاده از داده های پروازی کارشناسی ارشد
سعید مهدی زاده توسعه سامانه نرم افزار در حلقه برای یک ربات پرنده کارشناسی ارشد
میثم مرشدزاده بیدگلی کنترل ربات پرنده در شرایط نقص روتورها کارشناسی ارشد
اشکان پارسا طراحی کنترلر با روش پسگام انتگرالی به منظور دنبال کردن مسیر مطلوب برای یک ربات پرنده چهارپره مبتنی بر شناسایی سیستم کارشناسی ارشد
سیداسماعیل ربانی ترکیب سنسورهای INS و GPS به روش اتصال مستقل در تخمین پارامترهای ناوبری ربات پرنده چهارپره کارشناسی ارشد
محیا رمضانی دکتری
سیدامیررضا روغن گیر تخمین مدار یک ماهواره با استفاده از فیلتر کالمن خنثی (UKF) کارشناسی ارشد
جعفر شجاعیان طراحی و ساخت ربات پرنده ترکیبی سمپاش کارشناسی ارشد
امین اباذری ارتقاء سیستم موقعیت یابی ربات متحرک بر پایه بینایی - اینرسی توسط یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1401/7/30
سیداحمد ابطحی افزایش کارایی الگوریتم های مسیریابی ربات پرنده با ترکیب روش های کلاسیک و واکنشی کارشناسی ارشد 1400/7/11
محمدامین اسفندیاری کنترل ربات پرنده بر مبنای یادگیری تقویتی کارشناسی ارشد 1400/10/25
شروین امجدی طراحی مسیر پرنده‌های کوتاه برد با در نظر گرفتن ملاحظات و قوانین شهری کارشناسی ارشد 1400/6/29
محمد امیری طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مکانیزم گسترش پنل خورشیدی برای یک ماهواره نمونه کارشناسی ارشد 1400/7/11
سعید امیری مقام طراحی تاکسی هوایی الکتریکی امدادی با رویکرد تجربه کاربری کارشناسی ارشد 1399/7/24
میلاد بیات موقعیت یابی وسیله پرنده به کمک حسگرهای اینرسی با در نظر گرفتن مشتقات اول و دوم شتاب حرکت کارشناسی ارشد 1394/11/3
فرهاد باقری طراحی مسیر وسیله پرنده با رویکرد ناوبری عملکرد محور با لحاظ نمودن قیدهای فضای پروازی کارشناسی ارشد 1398/6/30
صدرا برجی منفرد توسعه سامانه کنترلی مقاوم &H مبتنی بر شناسایی فضای حالت سیستم برای ردیابی مسیر ربات پرنده چهارپره کارشناسی ارشد 1395/7/10
کامران بنان طراحی و ساخت یک پرنده ترکیبی کوادروتور - ایرشیپ کارشناسی ارشد 1395/9/17
اشکان پارسا طراحی کنترلر با روش پسگام انتگرالی به منظور دنبال کردن مسیر مطلوب برای یک ربات پرنده چهارپره مبتنی بر شناسایی سیستم کارشناسی ارشد 1395/6/28
محمدرضا ترکمانی تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی ماهواره کاوشگر کارشناسی ارشد 1393/6/9
محمدقاسم جوادی کنترل فعال ارتعاشات القایی حرارتی پانل های دو انحنایی هدفمند با لایه های مگنتو استریکتیو دکتری 1401/6/29
ایمان حاجیان باغی مدلسازی و شبیه سازی ربات پرنده ترکیبی و زیرسیستم های آن کارشناسی ارشد 1401/11/23
حجت حسینی کالیبراسیون حسگر های اینرسی سامانه ناوبری صفحه ثابت با تلفیق ناوبری بصری در ربات پرنده کارشناسی ارشد 1401/6/20
جاوید حسین پورزاویه جکی شبیه سازی کشتی هوائی با رویکرد دینامیک سیالات محاسباتی در حلقه کارشناسی ارشد 1394/11/12
مرتضی داری پور انتخاب بهینه ربات پرنده چهارپره با رویکرد عملکرد محور جهت حمل کالا کارشناسی ارشد 1397/6/31
شایان دهخدا طراحی بهینه مسیر یکپارچه ربات پرنده جهت تحویل کالا کارشناسی ارشد 1398/6/26
اسماعیل ربانی ترکیب سنسورهای INS و GPS بهﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی INS وGPS ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ناوبری روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﭘﺮه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
سیداسماعیل ربانی ترکیب سنسورهای INS و GPS به روش اتصال مستقل در تخمین پارامترهای ناوبری ربات پرنده چهارپره کارشناسی ارشد 1393/11/14
سید امیر رضا روغن گیر تخمین مدار یک ماهواره با استفاده از فیلتر کالمن خنثی (UKF) کارشناسی ارشد 1394/6/29
یاسر زارعی طراحی مانور بهینه جهت امحای ماهواره های غیر مستعمل در فضا به کمک سامانه تدر کارشناسی ارشد 1393/3/27
محمدعلی سوادی مفرد طراحی مدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد 1393/12/11
بهنام شاکرمی امکان سنجی دسته بندی امواج مغزی به منظور تشخیص احتمال تفکیک درست تصورات حرکتی ناشی از فعالیت های مغزی برای امکان سنجی حرکت به چپ و راست یک پهپاد به وسیله امواج مغزی کارشناسی ارشد 1399/7/2
جعفر شجاعیان طراحی و ساخت ربات پرنده ترکیبی سمپاش کارشناسی ارشد 1400/6/24
سیدمحمدجعفر طبیب اعتبار سنجی نتایج سامانه ناوبری ربات پرنده در محیط آزمایشگاه کارشناسی ارشد 1397/6/25
علی عبدالهی کرده مهینی مدلسازی و شبیه سازی یک ربات پرنده با اجزای متحرک جهت انتقال بار کارشناسی ارشد 1401/11/11
فاطمه عنایت اللهی توسعه مدل ماشینی سلولی برای کنترل جریان ترافیک پایانه با لحاظ نمودن الزامات ناوبری عملکردمحور دکتری 1397/11/16
مهدی فاتحی ناراب تحلیل رفتار آیروسرووالاستیک بال کامپوزیتی ترک دار دکتری 1400/7/10
علی فقیهی نیا موقعیت یابی مشارکتی ربات های پرنده با استفاده از ناوبری مبتنی بر مدل در شرایط حذف سیگنال های GNSS دکتری 1399/9/24
علیرضا فیلو مدل سازی و شبیه سازی ربات پرنده ترکیبی کوادروتور - هواپیما جهت حمل کالا کارشناسی ارشد 1398/6/27
کیان قیطاسی توسعه آزمایشگاهی سامانه کنترلی برای یک ربات پرنده جهت تولید مسیرهای شبه فضایی کارشناسی ارشد 1395/6/24
حمید گازرپور طراحی مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره ی زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد 1393/11/6
هادی لطفیی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد 1394/4/23
ابوالفضل لوایی یانسی طراحی سه بعدی مسیر بهینه ی پروازی مقید و کنترل ردیاب مقاوم برای یک ربات پرنده ی چهارپره شش درجه آزادای جهت کاربردهای ترافیک شهری کارشناسی ارشد 1393/7/1
نفیسه محمدیان افتح توسعه سامانه هدایت و کنترل یکپارچه ربات پرنده در پرواز دسته جمعی کارشناسی ارشد 1397/7/1
محسن محمودی منش تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهار پره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد 1394/4/10
سیدحجت میرتاج الدینی گوکی استفاده از یادگیری تقلیدی در هدایت و کنترل تصویری یک ریزپرنده چابک در تصویربرداری هوایی کارشناسی ارشد 1402/6/26
میلاد میرزایی توسعه مدل پیش بینی عملکرد موتور میکروجت بر مبنای یادگیری ماشین کارشناسی ارشد 1401/11/30
میثم مرشدزاده بیدگلی کنترل ربات پرنده در شرایط نقص روتورها کارشناسی ارشد 1396/6/26
سعید مهدی زاده توسعه سامانه نرم افزار در حلقه برای یک ربات پرنده کارشناسی ارشد 1396/6/29
مهدی نصراله تبارآهنگر طراحی سامانه ناوبری آموزش دیده برای ربات هوایی با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی کارشناسی ارشد 1397/7/7
فاطمه نوروزی پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه های لامسه ای کارشناسی ارشد 1392/6/18
مریم ولادت توسعه ارتفاع سنج تصویری به منظور بکارگیری در فاز فرود ربات پرنده کارشناسی ارشد 1402/6/28
لوایی یانسی ابوالفضل طراحی سه بعدی مسیر بهینه ی پروازی مقید و کنترل ردیاب مقاوم برای یک ربات پرنده¬ی چهارپره شش درجه آزادی جهت کاربردهای ترافیک شهری کارشناسی ارشد
عظیمی اتابک طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه ریزی بهره دینامیک کارشناسی ارشد
زیبایی احسان توسعه سامانه کنترل کننده پرواز آرایش یافته برای گروهی از رباتهای پرنده کارشناسی ارشد
کاظمیان احسان Parameters Estimation of Airplane Dynamic Model in longitudinal Mode Using Flight Test Data کارشناسی ارشد
علی امین زاده پیاده سازی آزمایشگاهی یک سامانه ناوبری مبتنی بر تصویر برای یک پرنده چهارپره کارشناسی ارشد 1394/10/29
میلاد بیات INS Based Aerial Robot Navigation Using Higher Order Derivatives Of The Vehicle Acceleration کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
صدرا برجی منفرد Robust H∞ Control Based on System Identification for Path Tracking of Quadrotor کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
کامران بنان Design and Development of a Hybrid Quadrotor-Airship کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/17
اشکان پارسا Backstepping Control for Desired Trajectory Tracking of a Quadrotor based on System Identification کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمدرضا ترکمانی تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
گازرپور حمید تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد
محمد حسین حمیدی نژاد تخمین پارامترهای پروازی یک هواپیمای عمومی به روش فیلتر کالمن کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
محمد حسین حمیدی نژاد شناسایی و تخمین پارامترهای پروازی یک هواپیمای عمومی ( GA) کارشناسی ارشد 1394/12/24
مرضیه دولت آبادی فراهانی بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای آیرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره های نمونه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
احسان زیبایی توسعه سامانه کنترل کننده پرواز آرایش یافته برای گروهی از رباتهای پرنده کارشناسی ارشد 1394/6/24
محمدعلی سوادی مفرد طراحی مُدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
اتابک عظیمی طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه ریزی بهره دینامیک کارشناسی ارشد 1394/11/12
امین زاده علی پیاده¬سازی آزمایشگاهی یک سامانه ناوبری مبتنی بر ویدئو برای یک پرنده چهارپره کارشناسی ارشد
نوروزی فاطمه پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه لامسه ای کارشناسی ارشد
کیان قیطاسی Experimental Development of Control System for a Flying Robot to Track Spatial Trajectories کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
احسان کاظمیان تخمین مدل دینامیکی هواپیما در بخش طولی با استفاده از داده های پروازی کارشناسی ارشد 1395/2/25
بنان کامران طراحی و ساخت پرنده ترکیبی کوادروتور ایرشیپ کارشناسی ارشد
حمید گازرپور تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
هادی لطفیی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
ابوالفضل لوایی یانسی طراحی سه بعدی مسیر بهینه ی پروازی مقید و کنترل ردیاب مقاوم برای یک ربات پرنده¬ی چهارپره شش درجه آزادی جهت کاربردهای ترافیک شهری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
محمودی منش محسن تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد
ترکمانی محمدرضا تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی کارشناسی ارشد
سوادی مفرد محمدعلی طراحی مُدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد
محسن محمودی منش تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/10
دولت آبادی فراهانی مرضیه بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای آیرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره های نمونه کارشناسی ارشد
بیات میلاد INS Based Aerial Robot Navigation Using Higher Order Derivatives Of The Vehicle Acceleration کارشناسی ارشد
فاطمه نوروزی پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه لامسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
لطفیی هادی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه هدایت و ناوبری پژوهشی