اعضای هیات علمی

محمد علی امیری آتشگاه

محمد علی امیری آتشگاه

محمد علی امیری آتشگاه    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
وب سایت:  http://fnst.ut.ac.ir/~atashgah
فایل رزومه :   دانلود

 

 اطلاعات علمی و پژوهشی

 

وبسایت آزمایشگاه هدایت و ناوبری

 

اخبار

کتاب " اصول ناوبری اینرسی، مکانیابی ماهواره ای و تلفیق آنها"  توسط انتشارات جهاد دانشگاهی تهران به چاپ رسید. 

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اتابک عظیمی طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه ریزی بهره دینامیک کارشناسی ارشد
کامران بنان طراحی و ساخت یک پرنده ترکیبی کوادروتور - ایرشیپ کارشناسی ارشد
میلاد بیات موقعیت یابی وسیله پرنده به کمک حسگرهای اینرسی با در نظر گرفتن مشتقات اول و دوم شتاب حرکت کارشناسی ارشد
فاطمه عنایت اللهی توسعه مدل ماشینی سلولی برای کنترل جریان ترافیک پایانه با لحاظ نمودن الزامات ناوبری عملکردمحور دکتری
علی فقیهی نیا موقعیت یابی مشارکتی ربات های پرنده با استفاده از ناوبری مبتنی بر مدل در شرایط حذف سیگنال های GNSS دکتری
سعید مهدی زاده توسعه سامانه نرم افزار در حلقه برای یک ربات پرنده کارشناسی ارشد
میثم مرشدزاده بیدگلی کنترل ربات پرنده در شرایط نقص روتورها کارشناسی ارشد
اشکان پارسا طراحی کنترلر با روش پسگام انتگرالی به منظور دنبال کردن مسیر مطلوب برای یک ربات پرنده چهارپره مبتنی بر شناسایی سیستم کارشناسی ارشد
محیا رمضانی دکتری
سیدامیررضا روغن گیر تخمین مدار یک ماهواره با استفاده از فیلتر کالمن خنثی (UKF) کارشناسی ارشد
جعفر شجاعیان طراحی و ساخت ربات پرنده ترکیبی سمپاش کارشناسی ارشد
فرهاد باقری Path planning of an aerial robot based on performance based navigation approach with the consideration of airspace constrains کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
اشکان پارسا طراحی کنترلر با روش پسگام انتگرالی به منظور دنبال کردن مسیر مطلوب برای یک ربات پرنده چهار پره مبتنی بر شناسایی سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
جاوید حسین پورزاویه جکی شبیه سازی کشتی هوایی با رویکرد دینامیک محاسبات سیالاتی در حلقه کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
شایان دهخدا طراحی بهینه ای ماموریت پرنده جهت تحویل کالا کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
اسماعیل ربانی ترکیب سنسورهای INS و GPS بهﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی INS وGPS ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ناوبری روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﭘﺮه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
سید امیر رضا روغن گیر تخمین مدار یک ماهواره با استفاده از فیلتر کالمن خنثی(UKF) کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
یاسر زارعی طراحی مانور بهینه مداری جهت امحای ماهواره های غیرمستعمل در فضا با استفاده از سامانه تدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/27
سیدمحمدجعفر طبیب Verification of Aerial Robots Navigation System In a Labortory کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
فاطمه عنایت اللهی توسعه مدل ماشینی سلولی برای کنترل جریان ترافیک پایانه با لحاظ نمودن الزامات ناوبری عملکردمحور دکتری دانلود 1397/11/16
کیان قیطاسی توسعه ی آزمایشگاهی سامانه ی کنترلی برای یک روبات پرنده جهت تولید مسیرهای شبه فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
نفیسه محمدیان افتح Development of a Unified Leader-followe Flight Control System for Multiple UAVs کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
میثم مرشدزاده بیدگلی کنترل ربات پرنده در شرایط نقص روتورها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
سعید مهدی زاده توسعه سامانه نرم افزار در حلقه برای یک ربات پرنده کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مهدی نصراله تبارآهنگر Trained Navigation System Design for Aerial robot with improving Reliability Approach کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
لوایی یانسی ابوالفضل طراحی سه بعدی مسیر بهینه ی پروازی مقید و کنترل ردیاب مقاوم برای یک ربات پرنده¬ی چهارپره شش درجه آزادی جهت کاربردهای ترافیک شهری کارشناسی ارشد
عظیمی اتابک طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه ریزی بهره دینامیک کارشناسی ارشد
زیبایی احسان توسعه سامانه کنترل کننده پرواز آرایش یافته برای گروهی از رباتهای پرنده کارشناسی ارشد
کاظمیان احسان Parameters Estimation of Airplane Dynamic Model in longitudinal Mode Using Flight Test Data کارشناسی ارشد
علی امین زاده پیاده¬سازی آزمایشگاهی یک سامانه ناوبری مبتنی بر ویدئو برای یک پرنده چهارپره کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/29
میلاد بیات INS Based Aerial Robot Navigation Using Higher Order Derivatives Of The Vehicle Acceleration کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/03
صدرا برجی منفرد Robust H∞ Control Based on System Identification for Path Tracking of Quadrotor کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
کامران بنان Design and Development of a Hybrid Quadrotor-Airship کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/17
اشکان پارسا Backstepping Control for Desired Trajectory Tracking of a Quadrotor based on System Identification کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
محمدرضا ترکمانی تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
گازرپور حمید تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد
محمد حسین حمیدی نژاد Parameter Estimation for a General Aviation Plane by Kalman Filter Method کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
محمد حسین حمیدی نژاد تخمین پارامترهای پروازی یک هواپیمای عمومی به روش فیلتر کالمن کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/24
مرضیه دولت آبادی فراهانی بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای آیرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره های نمونه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
احسان زیبایی توسعه سامانه کنترل کننده پرواز آرایش یافته برای گروهی از رباتهای پرنده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/24
محمدعلی سوادی مفرد طراحی مُدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
اتابک عظیمی طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه ریزی بهره دینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
امین زاده علی پیاده¬سازی آزمایشگاهی یک سامانه ناوبری مبتنی بر ویدئو برای یک پرنده چهارپره کارشناسی ارشد
نوروزی فاطمه پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه لامسه ای کارشناسی ارشد
کیان قیطاسی Experimental Development of Control System for a Flying Robot to Track Spatial Trajectories کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
احسان کاظمیان Parameters Estimation of Airplane Dynamic Model in longitudinal Mode Using Flight Test Data کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/25
بنان کامران طراحی و ساخت پرنده ترکیبی کوادروتور ایرشیپ کارشناسی ارشد
حمید گازرپور تولید مسیر بهینه برای ملاقات ماهواره زباله روب و زباله فضایی با استفاده از سامانه تدر الکترودینامیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/06
هادی لطفیی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/23
ابوالفضل لوایی یانسی طراحی سه بعدی مسیر بهینه ی پروازی مقید و کنترل ردیاب مقاوم برای یک ربات پرنده¬ی چهارپره شش درجه آزادی جهت کاربردهای ترافیک شهری کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/23
محمودی منش محسن تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد
ترکمانی محمدرضا تخمین مدار زباله فضایی بر پایه مشاهدات فضایی کارشناسی ارشد
سوادی مفرد محمدعلی طراحی مُدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد
محسن محمودی منش تخمین موقعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره بر پایه روش ناوبری اسلم کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/10
دولت آبادی فراهانی مرضیه بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای آیرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره های نمونه کارشناسی ارشد
بیات میلاد INS Based Aerial Robot Navigation Using Higher Order Derivatives Of The Vehicle Acceleration کارشناسی ارشد
فاطمه نوروزی پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه لامسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
لطفیی هادی تخمین مدار ماهواره بر پایه میدان مغناطیسی اطراف زمین کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه هدایت و ناوبری پژوهشی