افراد

اعضای هیات علمی

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مهدی امیرآبادی فراهانی تهیه گرانول های کلسیم فسفاتی با مورفولوژی های متفاوت برای کاربردهای رهایش دارو(آنتی بیوتیک) کارشناسی ارشد
علیرضا بابائی تهیه و بررسی خواص فیلم های آنتی باکتریال کیتوسان- شیشه ی نانو بیواکتیو جهت کاربرد در بازسازی پریودونتال کارشناسی ارشد
رویا باقری اثر نانو ذرات شیشه زیست فعال بر خواص فیزیکو شیمیایی داربست های پایه ژلاتین-متیل سلولز کارشناسی ارشد
مرتضی ابراهیمی نشقی لایه نشانی و مشخصه یابی پوشش های الکتروفورتیک بیوپلیمر-نانو ذرات شیشه زیست فعال بر روی ایمپلنت های تیتانیوم کارشناسی ارشد
زهراء حق پناه اثر کاتیون های دو یا سه ظرفیتی بر رفتار بیواکتیویته نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل- ژل در سیستم sio2-CaO-P2O5 کارشناسی ارشد
ساجده جعفری فرخد تاثیر افزودنی بیولوژیک بر تشکیل و رفتار in vitro پوشش های بیومیمتیک کلسیم فسفاتی نشانده بر ایمپلنتهای فلزی کارشناسی ارشد
مهسا کریمی تهیه و ارزیابی خواص کامپوزیت کیتوسان/آلژینات- الیاف کلسیم فسفاتی چند فازی برای کاربردهای بافت سخت کارشناسی ارشد
مصطفی خبوشانی اثر سیلیکات نانو ساختار زیست فعال بر رفتار فیزیکوشیمیایی سیمان های کلسیم فسفاتی پایه کلسیم فسفات آمورف کارشناسی ارشد
ستاره خسروان تهیه و بررسی خواص داربست کامپوزیتی ژلاتین /کیتوسان /نانولوله کربنی برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
مرضیه متین فر تهیه و مشخصه یابی داربستهای کامپوزیتی کیتوسان- کربوکسی متیل سلولز- الیاف کلسیم فسفاتی جهت کاربردهای مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
سروش میرکیانی اثر الیاف کلسیم فسفاتی بر خواص فیزیکو شیمیایی و مکانیکی سیمان های براشیتی کارشناسی ارشد
مصطفی مختاری ساخت و مشخصه یابی داربست های کیتوسان- آلژینات حاوی نانو ذرات شیشه زیست فعال تهیه شده به روش انجماد جهت دار جهت مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
علی رضا نوری بیوکامپوزیت فیبرین -نانو ساختارهای شیشه ای زیست فعال به عنوان جایگزین استخوان کارشناسی ارشد
محمد نوری فعله کری تهیه و بررسی خواص کامپوزیت ژلاتین-کلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت کارشناسی ارشد
سیدمحمدحسن رهنما اثر ورود مس بر رفتار زیست فعالی in vitro و رهایش دارو در شیشه های زیست فعال نانو متخلخل کارشناسی ارشد
هنگامه سروری نوبری تهیه و شناسایی داربست های کامپوزیتی-کایتوسان با افزودنی ویسکرهای کلسیم فسفاتی برای کاربردهای بافت استخوان کارشناسی ارشد
اسما زارعی محمدکریمی تهیه و مشخصه یابی داربست های کامپوزیتی ژلاتین/آلژینات/ نانو ساختار سیلیکاتی زیست فعال کارشناسی ارشد
مرتضی ابراهیمی نشقی Deposition and Characterization of Electrophoretic Biopolymer-Bioactive Glass Nanoparticles Coatings on Titanium Implants کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
مهدی امیرآبادی فراهانی تهیه گرانول های کلسیم‌فسفاتی با مورفولوژی های متفاوت برای کاربردهای رهایش دارو (آنتی بیوتیک) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
علیرضا بابایی Preparation and Characterization of Antibacterial Chitosan- Nanobioactive Glass Films for Periodontal Regeneration کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
شقایق جوادی تشکیل و شناسایی پوشش های کلسیم فسفاتی به روش بیومیمتیک روی سطوح تیتانیومی آندایز شده نانوساختار کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
مصطفی خبوشانی اثر سیلیکات نانوساختار زیست فعال بر رفتار فیزیکوشیمیایی سیمان های کلسیم فسفاتی پایه کلسیم فسفات آمورف کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/29
مهسا کریمی Fabrication and Characterization of Chitosan/Alginate -Multiphasic Calcium Phosphate Fibers کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
مرضیه متین فر تهیه و مشخصه یابی داربستهای کامپوزیتی کیتوسان- کربوکسی متیل سلولز- الیاف کلسیم فسفاتی جهت کاربردهای مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مصطفی مختاری ساخت و مشخصه یابی داربست های کیتوسان- آلژینات حاوی نانو ذرات شیشه زیست فعال تهیه شده به روش انجماد جهت دار جهت مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/10
سروش میرکیانی اثر الیاف کلسیم فسفاتی بر خواص فیزیکو شیمیایی و مکانیکی سیمان های براشیتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
اله بخشی غیاثوند ابوالفضل سنتز کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت و بتا - تری کلسیم فسفات برای کاربردهای ارتوپدی و دندانپزشکی کارشناسی ارشد
بهزادی پور احمد In vitro Bioactivity of Nano Scale Surface-Modified Titanium by Anodization کارشناسی ارشد
ابوالفضل اله بخشی غیاثوند سنتز کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت و بتا - تری کلسیم فسفات برای کاربردهای ارتوپدی و دندانپزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
مهدی امیرآبادی فراهانی Preparation and Characterization of Calcium Phosphate Granules with Different Morphology for Drug delivery (Antibiotics) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
رویا باقری اثر نانو ذرات شیشه زیست فعال بر خواص فیزیکو شیمیایی داربست های پایه ژلاتین- متیل سلولز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
احمد بهزادی پور بررسی زیست فعالی سطوح تیتانیومی اصلاح سطح شده در مقیاس نانو به روش آندایزینگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
ساجده جعفری تأثیر افزودنی بیولوژیک بر تشکیل و رفتار in vitro پوششهایبیومیمتیک کلسیم فسفاتی نشانده شده بر ایمپلنت های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
شقایق جوادی Formation and Characterization of Biomimetic Calcium Phosphate Coatings on Nanostructured Surfaces of Anodized Titanium کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
ژینا حدیثی ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
زهرا حق پناه اثر کاتیونهای دو یا سه ظرفیتی بر رفتار بیواکتیویته نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل-ژل در سیستم 5O2P−CaO−2SiO کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
ستاره خسروان تهیه و بررسی خواص داربست کامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/نانولوله کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/16
فریبا رسولی دیسفانی تهیه و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی کیتوسان/ ویکرهای کلسیم فسفاتی چند فازه برای مهندسی باف استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محمد حسن رهنما Effect of Copper Incorporation on the In vitro Bioactivity and Drug Release of Mesoporous Bioactive Glasses کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
حق پناه زهرا اثر کاتیونهای دو یا سه ظرفیتی بر رفتار بیواکتیویته نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل-ژل در سیستم 5O2P−CaO−2SiO کارشناسی ارشد
حدیثی ژینا ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
جعفری ساجده تأثیر افزودنی بیولوژیک بر تشکیل و رفتار in vitro پوششهایبیومیمتیک کلسیم فسفاتی نشانده شده بر ایمپلنت های فلزی کارشناسی ارشد
خسروان ستاره تهیه و بررسی خواص داربست کامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/نانولوله کربنی کارشناسی ارشد
هنگامه سروری نوبری Preparation and Characterization of Chitosan-gelatin/Calcium Phosphate Whiskers Scaffolds for Bone Tissue Applications کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
جوادی شقایق Formation and Characterization of Biomimetic Calcium Phosphate Coatings on Nanostructured Surfaces of Anodized Titanium کارشناسی ارشد
نوری علیرضا تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد زیستی بیوکامپوزیت فیبرین- نانو ساختارهای شیشه ای زیست فعال به عنوان جایگزین استخوان کارشناسی ارشد
رسولی دیسفانی فریبا تهیه و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی کیتوسان/ ویکرهای کلسیم فسفاتی چند فازه برای مهندسی باف استخوان کارشناسی ارشد
نوری فعله گری محمد تهیه و بررسی خواص کامپوزیت ژلاتین- کلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت کارشناسی ارشد
امیرآبادی فراهانی مهدی Preparation and Characterization of Calcium Phosphate Granules with Different Morphology for Drug delivery (Antibiotics) کارشناسی ارشد
علیرضا نوری تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد زیستی بیوکامپوزیت فیبرین- نانو ساختارهای شیشه ای زیست فعال به عنوان جایگزین استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمد نوری فعله گری تهیه و بررسی خواص کامپوزیت ژلاتین- کلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
سروری نوبری هنگامه تهیه و شناسایی داربست¬های کامپوزیتی ژلاتین / کایتوسان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست سازگاری 8302002 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302030 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مواد و خواص آن ها 8302255 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بیو سرامیک پیشرفته 8302097 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
زیست سازگاری در مهندسی بافت 8302060 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
زیست سازگاری 8302002 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302030 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
مواد و خواص آن ها 8302255 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیو سرامیک پیشرفته 8302097 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زیست سازگاری در مهندسی بافت 8302060 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مباحث ویژه در مهندسی بافت 8302022 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زیست سازگاری 8302002 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302030 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مواد و خواص آن ها 8302255 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بیو سرامیک پیشرفته 8302097 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست سازگاری در مهندسی بافت 8302060 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8302061 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
زیست سازگاری 8302002 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302030 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2