گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اله بخشی غیاثوند ابوالفضل سنتز کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت و بتا - تری کلسیم فسفات برای کاربردهای ارتوپدی و دندانپزشکی کارشناسی ارشد
بهزادی پور احمد In vitro Bioactivity of Nano Scale Surface-Modified Titanium by Anodization کارشناسی ارشد
ابوالفضل اله بخشی غیاثوند سنتز کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت و بتا - تری کلسیم فسفات برای کاربردهای ارتوپدی و دندانپزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
مهدی امیرآبادی فراهانی Preparation and Characterization of Calcium Phosphate Granules with Different Morphology for Drug delivery (Antibiotics) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
رویا باقری اثر نانو ذرات شیشه زیست فعال بر خواص فیزیکو شیمیایی داربست های پایه ژلاتین- متیل سلولز دانلود 1396/11/30
رویا باقری اثر نانو ذرات شیشه زیست فعال بر خواص فیزیکو شیمیایی داربست های پایه ژلاتین- متیل سلولز کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
احمد بهزادی پور In vitro Bioactivity of Nano Scale Surface-Modified Titanium by Anodization کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
ساجده جعفری تأثیر افزودنی بیولوژیک بر تشکیل و رفتار in vitro پوششهایبیومیمتیک کلسیم فسفاتی نشانده شده بر ایمپلنت های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
شقایق جوادی Formation and Characterization of Biomimetic Calcium Phosphate Coatings on Nanostructured Surfaces of Anodized Titanium کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
ژینا حدیثی ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
زهرا حق پناه اثر کاتیونهای دو یا سه ظرفیتی بر رفتار بیواکتیویته نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل-ژل در سیستم 5O2P−CaO−2SiO کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
ستاره خسروان تهیه و بررسی خواص داربست کامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/نانولوله کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/16
فریبا رسولی دیسفانی تهیه و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی کیتوسان/ ویکرهای کلسیم فسفاتی چند فازه برای مهندسی باف استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محمد حسن رهنما Effect of Copper Incorporation on the In vitro Bioactivity and Drug Release of Mesoporous Bioactive Glasses کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
حق پناه زهرا اثر کاتیونهای دو یا سه ظرفیتی بر رفتار بیواکتیویته نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل-ژل در سیستم 5O2P−CaO−2SiO کارشناسی ارشد
حدیثی ژینا ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
جعفری ساجده تأثیر افزودنی بیولوژیک بر تشکیل و رفتار in vitro پوششهایبیومیمتیک کلسیم فسفاتی نشانده شده بر ایمپلنت های فلزی کارشناسی ارشد
خسروان ستاره تهیه و بررسی خواص داربست کامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/نانولوله کربنی کارشناسی ارشد
هنگامه سروری نوبری Preparation and Characterization of Chitosan-gelatin/Calcium Phosphate Whiskers Scaffolds for Bone Tissue Applications کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
جوادی شقایق Formation and Characterization of Biomimetic Calcium Phosphate Coatings on Nanostructured Surfaces of Anodized Titanium کارشناسی ارشد
نوری علیرضا تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد زیستی بیوکامپوزیت فیبرین- نانو ساختارهای شیشه ای زیست فعال به عنوان جایگزین استخوان کارشناسی ارشد
رسولی دیسفانی فریبا تهیه و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی کیتوسان/ ویکرهای کلسیم فسفاتی چند فازه برای مهندسی باف استخوان کارشناسی ارشد
نوری فعله گری محمد تهیه و بررسی خواص کامپوزیت ژلاتین- کلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت کارشناسی ارشد
امیرآبادی فراهانی مهدی Preparation and Characterization of Calcium Phosphate Granules with Different Morphology for Drug delivery (Antibiotics) کارشناسی ارشد
علیرضا نوری تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد زیستی بیوکامپوزیت فیبرین- نانو ساختارهای شیشه ای زیست فعال به عنوان جایگزین استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمد نوری فعله گری تهیه و بررسی خواص کامپوزیت ژلاتین- کلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
سروری نوبری هنگامه تهیه و شناسایی داربست¬های کامپوزیتی ژلاتین / کایتوسان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیو سرامیک پیشرفته 8302097 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زیست سازگاری در مهندسی بافت 8302060 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مباحث ویژه در مهندسی بافت 8302022 3 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
زیست سازگاری 8302002 3 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302030 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مواد و خواص آنها 8302255 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بیو سرامیک پیشرفته 8302097 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست سازگاری در مهندسی بافت 8302060 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8302061 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
زیست سازگاری 8302002 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی 8302030 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مواد و خواص آنها 8302255 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی بیومتریال ها 8302021 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه در مهندسی بافت 8302022 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
کامپوزیتها و کاربردآنها در مهندسی پزشکی 8302078 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
کامپوزیتها و کاربردآنها در مهندسی پزشکی 8302078 3 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
کامپوزیتها و کاربردآنها در مهندسی پزشکی 8302078 3 01 نامشخص 1392/10/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 17 نتیجه
از 1