گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا رضائی

علیرضا رضائی

علیرضا رضائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 982186093193
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عسگری فر امین Modelling, simulation and fault detection of nano cubic satellite power subsystem کارشناسی ارشد
سید مرتضی خلیلی Ripe detection and estimation of rapeseed crop yield based on remote sensing image processing کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محمد سعید خوشگوئیان مدل سازی رفتار ماهیچه ای چشم و طراحی کنترلر چشم ربات بر مبنای آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/23
خلیلی سید مرتضی Ripe detection and estimation of rapeseed crop yield based on remote sensing image processing کارشناسی ارشد
علیرصا عابدینی مزرعه کنترل pH بر مبنای پردازش تصویر و هوش مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
امین عسگری فر Modelling, simulation and fault detection of nano cubic satellite power subsystem کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/30
عابدینی مزرعه علیرصا کنترل pH بر مبنای پردازش تصویر و هوش مصنوعی کارشناسی ارشد
امین قاسمی استادکلایه Autonomous weld seam detection in arc welding robots based on machine vision algorithms دانلود 1396/06/25
امین قاسمی استادکلایه Autonomous weld seam detection in arc welding robots based on machine vision algorithms کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
خوشگوئیان محمد سعید مدل سازی رفتار ماهیچه ای چشم و طراحی کنترلر چشم ربات بر مبنای آن کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوش مصنوعی 8304256 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
سیگنال و سیستم 8303038 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کنترل خودکار پیشرفته 8304184 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
هوش مصنوعی 8304256 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سمینار 8304250 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
سیگنال و سیستم 8303038 3 04 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
هوش مصنوعی 8304256 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
شبکه های عصبی مصنوعی 8304260 3 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
بینایی ماشین 8304198 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
هوش مصنوعی 8303037 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
فرآیندهای تصادفی 8304254 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
مخابرات ماهواره ای 8303274 3 01 نامشخص 1395/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8303010 2 13 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
پردازش سیگنالها و تصاویرپزشکی 8303071 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) | - ترم اول 1394
سیستمهای کنترل دیجیتالی 8303173 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1394/10/27 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
بینایی ماشین 8304198 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
حساسه و کالیبراسیون ربات ها 8304183 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
استانداردها و پروتکل های ماهواره ای 8303290 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/23 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سیستمهای کنترل دیجیتالی 8303173 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8304250 2 06 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2