اعضای هیات علمی

علی پورخلیل

علی پورخلیل

علی پورخلیل    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09127355023
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
فایل رزومه :   دانلود