اعضای هیات علمی

اصغر جمشیدی زوارکی

اصغر جمشیدی زوارکی

اصغر جمشیدی زوارکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندازه گیری نوری و سنسورها 8304315 3 01 هرهفته (13:30 - 15:30) | هرهفته (13:30 - 15:30) - ترم دوم 1400
موجبرهای نوری 8304292 3 01 هرهفته (08:00 - 10:00) | هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1400
رشد مواد و روش های ساخت 8304313 3 01 هرهفته (15:00 - 17:00) | هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم اول 1400
نانو فتونیک 1 8304296 3 01 هرهفته (13:00 - 15:00) | هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1400
نمایش 4 نتیجه