فرم های پژوهش

 
 1- برنامه جامع تحقیقات

 2- پیشنهاد طرح پژوهشی

 3- گزارش نهایی طرح های پژوهشی

  4- شرکت در همایش های بین المللی اساتید
    1-4- فرم تقاضای سفر و شرکت در کنفرانس بین المللی اعضای هیات علمی
   2-4-  فرم ثبت اطلاعات مقاله 
   3-4-  چک لیست مدارک تقاضای  سفر  
 

 4-4- چک لیست مدارک پس از سفر

    5-4- گزارش سفر اعضای هیات علمی

  5- شرکت در همایش های بین المللی دانشجویان
  1-5- تقاضای سفر
  2-5-  چک لیست مدارک تقاضای  سفر
  3-5- چک لیست مدارک پس از سفر
  4-5-فرم گزارش سفر دانشجویان 

  6- جشنواره پژوهش
    1-6- پژوهشگر برجسته
    2-6- پژوهشگر نمونه
    3-6- پژوهشگر جوان
    4-6- طرح پژوهشی نمونه و طرح برجسته
    5-6- فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی + فرم امتیاز طرح پژوهشی کاربردی
    7-6- دانشجوی پژوهشگر نمونه
    8-6- پایان نامه و رساله نمونه

  7- هزینه کرد از اعتبار ویژه/ حمایت از پایان نامه
    1-7-  تقاضای هزینه کرد از حمایت از پایان نامه/ اعتبارات ویژه(گرنت)/ پژوهش های بنیادی
    2-7- صورتجلسه مواد مصرفی
     

  8- فرصت مطالعات دانشجویان دکتری
     1-8- آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج از کشور
   2-8-  شرایط استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت روابط بین الملل دانشگاه
   3-8-  نکات مهم در تکمیل فرم های فرصت مطالعاتی
   4-8- مدارک و فرم های فرصت مطالعاتی
  5-8- تعهد نامه دانشجویی و مالی
 

6-8-زمان و نحوه درخواست و تکمیل مدارک مورد  نیاز

    7-8- کاربرگ آزادسازی مدارک مقاطع تحصیلی قبلی برای فرصت مطالعاتی

  9- تخصیص دانشجو به استاد(مخصوص دانشجویان دکتری و دانشجویان ارشد در صورت نیاز دکتری را به ارشد تغییر دهند)

  10- سمینار(مخصوص دانشجویان ارشد)
    1-10- پیشنهاد موضوع سمینار
    2-10-  گزارش سمینار

 

11- تصویب پروپوزال ارشد/دکتری

   1-11- پژوهشی نوع ششم ارشد
    2-11- پژوهشی نوع ششم دکتری
    3-11- اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
     

  12- گزارش پیشرفت پایان نامه/ رساله
    1-12- کارشناسی ارشد
 

  2-12- دکتری


  13- تمدید سنوات ارشد/دکتری

  14- نگارش پایان نامه/ رساله
    1-14-  الگو
    2-14- مشخصات

  15- دفاع از پروپوزال دکتری
   1-15- گواهی اعلام دفاع
     2-15- تحویل پروپوزال به اساتید راهنما/مشاور/داور
    3-15 - درخواست تمدید سنوات دفاع از پروپوزال رساله

  16- پیش دفاع و دفاع از رساله دکتری
  1-16- اعلام کفایت و تایید دفاع از رساله
  2-16- فرم اطلاعات مقالات و سایر فعالیت های پژوهشی منتج از رساله
  3-16- تحویل رساله به اساتید راهنما/مشاور/داور
  4-16- اطلاع رسانی جلسه دفاع دکتری

  17- دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
   1-17- اعلام کفایت و تایید دفاع از پایان نامه
   2-17- تحویل پایان نامه به اساتید راهنما/مشاور/داور
  3-17- اطلاع رسانی جلسه دفاع ارشد

  18- فرم اطلاعات دانشجویان دکتری

19-  طرح های کاربردی

              1-19- درخواست پرداخت وجه
          2-19- صورت جلسه

20- ماموریت پژوهشی اعضای هیات علمی

              1-20فرم تاییدیه احراز شرایط متقاضی مأموریت پژوهشی
  2-20- فرم پیشنهاد  مأموریت پژوهشی اعضای هیات علمی
  3-20- چک لیست مدارک لازم جهت استفاده از ماموریت پژوهشی

21- فرم های پسادکتری


22- درخواست تشکیل هسته های پژوهشی

              1-22- آیین نامه
  2-22- فرم