فرم های پژوهش

 

1- برنامه جامع تحقیقات

 

2- پیشنهاد طرح پژوهشی

 

3- گزارش نهایی طرح های پژوهشی

 

4- شرکت در همایش های بین المللی اساتید

 

5- شرکت در همایش های بین المللی دانشجویان

 

6- هزینه کرد از اعتبار ویژه/ حمایت از پایان نامه

 

7- فرصت مطالعات دانشجویان دکتری

 

8- تصویب پروپوزال ارشد/دکتری

 

9- گزارش پیشرفت پایان نامه/ رساله

 

10- نگارش پایان نامه/ رساله

 

11-  طرح های کاربردی

 

12- ماموریت پژوهشی اعضای هیات علمی

 

13- درخواست تشکیل هسته های پژوهشی

14- سخنرانی علمی