آزمایشگاه خزش قطعات مکانیکی

نام و نام خانوادگی مسئول: محمد حسین صبور

سال راه اندازی آزمایشگاه: -

نوع فعالیت آزمایشگاه: -

گروه : هوافضا

وبسایت آزمایشگاه : https://metalcreep.ut.ac.ir

 

درباره آزمایشگاه

در این آزمایشگاه، بر روی نمونه ها، در دما و بارگذاریهای مختلف، تست خزش صورت می گیرد. با توجه به امکان تغییر بار و دما، این تست میتواند بر روی مواد مختلف انجام شده، نتایج آن، در کامپیوتر ثبت شود. بعلاوه، این آزمایشگاه میتواند برای مقاصد آموزشی (مثلا در درس خزش-خستگی-شکست) برای دانشجویان گرایش سازه هوافضا استفاده میشود

پروژه های تحقیقاتی

  1. Investigation of operation and creep lifetime estimation of (2009)
  2. Lifetime prediction in creep-fatigue environment (2008)
  3. Creep-fatigue interaction in aircraft gas turbine components by simulation and testing at scaled temperatures (2005)

آدرس آزمایشگاه

  • نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال آل احمد، دانشکده علوم و فنون نوین

  • پست الکترونیکی:

  • تلفن:

  • نمابر:

  • وبسایت آزمایشگاه: