گروه های دانشکده گروه های دانشکده

آزمایشگاه عمومی مکاترونیک آزمایشگاه عمومی مکاترونیک

سال تاسیس : 91

امکانات:


شامل تجهیزات عمومی آزمایشگاه از جمله میز آموزشی، اسیلوسکوپ، منبع تغذیه، منبع تغذیه  می باشد.