اعضای هیات علمی

امیر رضا کوثری

امیر رضا کوثری

امیر رضا کوثری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پویا آقامحمدخان گرجی طراحی مانور حفظ موقعیت مداری در ماهواره های زمین آهنگ کارشناسی ارشد
علی رضا احمدی تدوین الگوی سایزینگ سریع یک ماهواره سنجش از دور مبتنی بر استراتژی طراحی برای عملکرد دکتری
محمدحسین احمدی بهبود عملکرد زیر سیستم کنترل حرارت ماهواره با استفاده از پوشش های هوشمند کارشناسی ارشد
سپهر احمدی طراحی سیستمی ماهواره اتمسفریک کارشناسی ارشد
مجید امین افشار طراحی سیستم کنترل وضعیت ماهواره مخابراتی زمین آهنگ با صفحات خورشیدی انعطاف پذیر (با استفاده از روش LQG/LTR) کارشناسی ارشد
فاطمه آموزگاری دکتری
مهدی اسدپور طراحی کنترلر تعقیب مسیر پروازی هواپیمای بدون سرنشین در حضور بروز خرابی کارشناسی ارشد
جواد بهرمندجوی کنترل ماژول فضایی در مرحله داکینگ با استفاده از کنترل ایمپدانس کارشناسی ارشد
مهدیه بگلری کنترل ماهواره زمین آهنگ در فاز تقرب نهایی به مدار ژنو کارشناسی ارشد
وحید بهلوری قاینی طراحی سیستمی یک ماهواره مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی کارشناسی ارشد
حمید چمن پرا تثبیت ارتفاع قایق پرنده بوسیله طراحی مدار کنترلی حلقه بسته در پرواز اثر سطح کارشناسی ارشد
مرضیه دولت آبادی فراهانی بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای ایرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره ای نمونه کارشناسی ارشد
سیدحامد ابراهیم نژادشیروانی بررسی عددی سیستم های خنک کننده وسایل پروازی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده ی تقویت شده با نانوذرات کارشناسی ارشد
محمد حاجی جعفری به سازی فرآیند طراحی سامانه های هوافضایی با مدلسازی در فضای حالت دکتری
نیکی ایزدی طراحی یک بادبان خورشیدی جهت بکارگیری در مدارهای فضایی متداول کارشناسی ارشد
سیدایمان کسائی طراحی مسیر بهینه عبور هواپیما از موانع با استفاده از نگاشت همدیس دکتری
سمانه کویری بیدگلی طراحی چیدمان بهینه تراسترها برای کنترل وضعیت ماهوارهGEO کارشناسی ارشد
مهدی کشاورزی طراحی سیستمی کشتی هوایی هیبریدی با هدف افزایش مداومت پروازی کارشناسی ارشد
حسین مقصودی دهاقانی طراحی مسیرهای مرجع پروازی جهت عبور از موانع کارشناسی ارشد
حسین مقصودی دهاقانی حفظ بهینه مدار زمین آهنگ در حضور اغتشاشات محیطی با استفاده از منطق فازی دکتری
مجید مجدآرا طراحی راهکار انتقال مداری بهینه فضاپیما با استفاده از پیشرانه تراستر کارشناسی ارشد
مسعود میرزائی تشنیزی مدلسازی و کنترل ترافیک هوایی پرنده های بدون سرنشین با استفاده از نظریه بازی دکتری
سیدمصطفی موسوی طراحی سیستم کنترل غیرخطی برای یک پرنده در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
فاطمه نوروزی پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه های لامسه ای کارشناسی ارشد
رامین نوروزی تعیین استراتژی تقرب هواپیمای مسافربری آسیب دیده در منطقه کوهستانی مبتنی بر مانورهای پایا دکتری
احمد پاهکیده طراحی سیستمی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره در مدار زمین آهنگ به کمک روش ماتریس ساختار طراحی کارشناسی ارشد
مهدی پیروانی طراحی کنترل کننده LTR/LQG برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ کارشناسی ارشد
شیما رحمانی دکتری
سیدمصطفی ثباتیان طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل فازی و کنترل مدل پیش بین کارشناسی ارشد
اسد صاغری پیاده سازی فرایند تصمیم گیری بهینه در طراحی ماهواره های هم خانواده بر پایه پلتفرم انعطاف پذیر دکتری
محمدعلی سوادی مفرد طراحی مدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد
حیدر طارمی مدلسازی و تحلیل شرایط عملکردی فاز برخاست بر اساس داده های آزمون پروازی یک هواپیمای بوئینگ 747 با استفاده از روش باندگراف کارشناسی ارشد
مجتبی زارع زیرک طراحی مسیرWIG با استفاده از استراتژی Way Point و با در نظرگرفتن اثرات آئروالاستیک کارشناسی ارشد
علی رضا احمدی Establishment of a Model for Rapid Performance Sizing of Remote Sensing Satellites based on “Design for Performance” Strategy دکتری دانلود 1398/06/31
پویا اقامحمدخان گرجی طراحی مانور حفظ موقعیت مداری در ماهواره های زمین آهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/17
علیرضا اکبرعطار Attitude and Orbital control of GEO satellite by Thrusters کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
محمدصادق پرهیزگار Proposing a Strategic Planning Famework for Aerospace project Management by Considering three Components Time, Cost and Quality کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
محمدمهدی چهرزاد مطالعه و شناسایی رفتار عملکرد سیستمی پروازی پرندگان بلند پرواز با رویکرد مهندسی زیست الگو کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
محمد حاجی جعفری به سازی فرآیند طراحی سامانه های هوافضایی با مدلسازی در فضای حالت دکتری دانلود 1396/11/29
حامد حسنلو طراحی کنترلر مدل پیش بین غیرخطی در راستای هوشمند سازی و ارتقاء راهبری فرایند تصفیه خانه های فاضلاب شهری دکتری دانلود 1398/04/25
بهاره خضری تخصیص کنترل تراست برای کنترل وضعیت فضاپیما با تراستر افزونه کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
علیرضا رستم پور The application of comformal mapping and artificial intelligence in modeling of flight constraints کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/14
علی اکبر رضوی مانور انتقال مداری ماهواره زمین آهنگ به مدار ژئو با رهیافت کنترل بهینه فازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
فریبا زنگنه طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره به کمک منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
سیدسینا زهتابچی طرح ریزی بهینه مسیر پروازی برای هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از کنترل بردار تراست کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
سیدسینا زهتابچی طرح ریزی بهینه مسیر پروازی برای هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از کنترل بردار تراست کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
سید سینا زهتابچی طرح ریزی بهینه مسیر پروازی برای هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از کنترل بردار تراست کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
محمد صیادی احمدآباد طراحی مسیر بهینه برای پرنده‌ی بدون سرنشین با استفاده از کنترل افق پیشرو کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
محسن صیادی تورانلو Multidisciplinary Design Optimization of Glided Guided Vehicle دکتری دانلود 1397/06/26
سیدمحمد فتاحی خاکی Fault Detection in Network of Multi-Agent System کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
سیدایمان کسایی Aircraft Optimal Guidance and Trajectory Planning Using the Concept of Conformal Mapping دکتری دانلود 1397/06/20
محمد کوشافر Constrained control allocation using ANFIS in geostationary satellite کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/28
مجید مجدارا AN APPROACH TO ORBIT TRANSFER OPTIMIZATION OF SPACECRAFT WITH THRUSTER کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
هدی مودب مسیرهای بهینه ترکیبی (دریایی-هوایی) با استفاده از درخت پوشای کمینه و برنامه ریزی عدد صحیح کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
سیدمجتبی موسویان نژاد انتقال مداری با استفاده از سیستم سه جسم محدود کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
رامین نوروزی تعیین استراتژی تقرب هواپیمای مسافربری آسیب دیده در منطقه کوهستانی مبتنی بر مانورهای پایا دکتری دانلود 1398/06/27
حامد ابراهیم نژاد شیروانی بررسی عددی سیستمهای خنک کننده وسایل پروازی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده تقویت شده با نانو ذرات کارشناسی ارشد دانلود 92/11/29
اشکان احمدی هدایت یک جسم پرنده به وسیله نقاط گذر کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/29
سپهر احمدی Atmospheri satellite systematic design کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
محمدحسین احمدی بهبود عملکرد زیر سیستم کنترل حرارت ماهواره با استفاده از پوشش های هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
سید محسن احمدی موسوی کنترل مبتنی بر همکاری وسایل نقلیه صفحه‌ای ناهولونومیک در مواجهه با نایقینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
سید روح الله احمدی هنزایی طراحی نرم افزار در حلقه ماهواره GEO در سطح الزامات و سناریوی سیستمی کارشناسی ارشد دانلود 93/6/22
برقی آرمین طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه نمونه اتوماسیون خانگی بی‌سیم کارشناسی ارشد
مهدی اسدپور Design Trajectory Tracking Controller of Unmanned Aerial Vehicles under Failure Conditions کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
زارعی یاسر طراحی مانور بهینه مداری جهت امحای ماهواره های غیرمستعمل در فضا با استفاده از سامانه تدر کارشناسی ارشد
ربانی اسماعیل ترکیب سنسورهای INS و GPS بهﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی INS وGPS ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ناوبری روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﭘﺮه کارشناسی ارشد
احمدی اشکان هدایت یک جسم پرنده به وسیله نقاط گذر کارشناسی ارشد
کاشی امیرحسین طراحی سیستم کنترل کیفیت سواری در هواپیمای الاستیک کارشناسی ارشد
محمدرضا برزگران کنترل حلقه بسته جدایش جریان از روی بالواره به کمک آرایه محرکهای تخلیه سد دی الکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/20
آرمین برقی طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه نمونه اتوماسیون خانگی بی‌سیم کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
مهدیه بگلری هدایت وکنترل ماهواره زمین آهنگ در فاز تقرب نهایی به مدار ژئو کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/26
خضری بهاره Thrust Control Allocation for Attitude Control of Spacecraft with Over-Actuated System کارشناسی ارشد
جواد بهره مندجوی کنترل ماژول فضایی در مرحله داکینگ با استفاده از کنترل امپدانس کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/10
وحید بهلوری طراحی سیستمی یک ماهواره مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
احمد پاهکیده طراحی سیستمی زیرسیستم تأمین انرژی ماهواره در مدار زمین آهنگ به کمک روش ماتریس ساختار طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
مهدی پیروانی طراحی کنترل¬کننده LQG/LTR برای کنترل وضعیت ماهواره زمین¬آهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
مرضیه تقی نژاد رودبنه طراحی پیکره¬بندی و جانمایی بهینة اجزاء یک ماهوارة مخابراتی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
سیدمصطفی ثباتیان طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل فازی و کنترل مدل پیش بین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
سید مصطفی ثباتیان طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل مدل پیش‎بین و فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
محسن جعفرزاده مسیریابی ربات های انسان نما مبتنی بر بینایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/16
صالحی جعفر صالحی طراحی مسیر یک ربات شبه خودرو فضایی با هدف عدم برخورد با موانع کارشناسی ارشد
مریم جلال پور تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
هادی جهانشاهی طراحی کنترلر فازی تطبیقی برای عملیات لنگرگیری فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/30
بهره مندجوی جواد کنترل ماژول فضایی در مرحله داکینگ با استفاده از کنترل امپدانس کارشناسی ارشد
سعیدی قهه جواد Modeling and control camera's line of sight stabilization mechanism attAChed to a vehicle in flight کارشناسی ارشد
حمید چمن پرا Height Control of WIG by Close Loop Control کارشناسی ارشد دانلود 94/6/29
ابراهیم نژاد شیروانی حامد بررسی عددی سیستمهای خنک کننده وسایل پروازی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده تقویت شده با نانو ذرات کارشناسی ارشد
حمیدرضا حیدری استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات سنسوری در تخمین وضعیت ماهواره زمین‌آهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
صالح غفاری حسین طراحی فیلتر برای ماهواره‌ی زمین‌آهنگ در فاز انتقالی کارشناسی ارشد
مقصودی دهاقانی حسین طراحی مسیر های مرجع پروازی جهت عبور از موانع کارشناسی ارشد
چمن پرا حمید Height Control of WIG by Close Loop Control کارشناسی ارشد
حیدری حمیدرضا استفاده از نظریه ترکیب اطلاعات سنسوری در تخمین وضعیت ماهواره زمین‌آهنگ کارشناسی ارشد
سعادت حمیدرضا طراحی، ساخت، کنترل و ناوبری ربات شبیه ساز سه درجه آزادی حرکت صفحه ای ماهواره کارشناسی ارشد
بهاره خضری Thrust Control Allocation for Attitude Control of Spacecraft with Over-Actuated System کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/13
شمسی خلیل طراحی بدنه هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از روش منطق فازی کارشناسی ارشد
مرضیه دولت آبادی فراهانی بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای آیرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره های نمونه کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/13
اسماعیل ربانی ترکیب سنسورهای INS و GPS بهﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی INS وGPS ﺑﻪ روش اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ناوبری روﺑﺎت ﭘﺮﻧﺪه ﭼﻬﺎر ﭘﺮه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/14
کیانا رحمانی طراحی سیستمی توربین باد ملی با روش ماتریس ساختار طراحی (DSM) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
محسن رستمی مطالعه اثرات ملخ برروی ضرایب و مشقات پایداری و کنترل هواپیماهای دو موتره سبک کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/21
علی اکبر رضوی approacahGEO Satellite Orbit Transfer Maneuver to Geo Synchronous Orbit via Fuzzy Optimal Control- کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/10
یاسر زارعی طراحی مانور بهینه مداری جهت امحای ماهواره های غیرمستعمل در فضا با استفاده از سامانه تدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/27
مجتبی زارع زیرک طراحی مسیر WIG با استفاده از استراتژی Way Point کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/29
احمدی هنزایی سید روح الله طراحی نرم افزار در حلقه ماهواره GEO در سطح الزامات و سناریوی سیستمی کارشناسی ارشد
رضوی سید علی اکبر مانور انتقال مداری ماهواره زمین آهنگ به مدار ژئو با رهیافت کنترل بهینه فازی کارشناسی ارشد
احمدی موسوی سید محسن کنترل مبتنی بر همکاری وسایل نقلیه صفحه‌ای ناهولونومیک در مواجهه با نایقینی کارشناسی ارشد
ثباتیان سیدمصطفی طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل فازی و کنترل مدل پیش بین کارشناسی ارشد
ثباتیان سید مصطفی طراحی کنترل هوشمند برای تعقیب مسیر بهینه با استفاده از کنترل مدل پیش‎بین و فازی کارشناسی ارشد
حمیدرضا سعادت طراحی، ساخت، کنترل و ناوبری ربات شبیه ساز سه درجه آزادی حرکت صفحه ای ماهواره کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
جواد سعیدی قهه مدلسازی و کنترل مکانیزم تثبیت کننده خط دید دوربین متصل به یک وسیله در حال پرواز کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/11
کویری بیدگلی سمانه طراحی چیدمان بهینه تراسترها برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ کارشناسی ارشد
محمدعلی سوادی مفرد طراحی مُدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
خلیل شمسی طراحی بدنه هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از روش منطق فازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
محمد صیادی احمدآباد Optimal Path Planning for Unmanned Aerial Vehicle using Receding کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
جعفر صالحی صالحی طراحی مسیر یک ربات شبه خودرو فضایی با هدف عدم برخورد با موانع کارشناسی ارشد دانلود 94/08/06
علی صالحی Process design for decomposition and integration of a space project considering system engineering کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
حسین صالح غفاری طراحی فیلتر برای ماهواره‌ی زمین‌آهنگ در فاز انتقالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/03
مددکار عبدالله هدایت کـاپـا با تغییر زاویۀ شیب نهایی کارشناسی ارشد
رضا عظیمی Design and Development 3-DOF Spacecraft Simulator Robot for Space Rendezvous and Proximity Operations Test کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
صالحی علی Process design for decomposition and integration of a space project considering system engineering کارشناسی ارشد
محمودی صالح آباد علی کنترل آرایش‌ عامل‌های خودمختار ناهولونومیک صفحه‌ای کارشناسی ارشد
نوروزی فاطمه پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه لامسه ای کارشناسی ارشد
میری فرشاد طراحی رانشگر الکتریکی برای تأمین نیروهای انتقال مداری سامانه¬های فضایی کارشناسی ارشد
امیرحسین کاشی طراحی سیستم کنترل کیفیت سواری در هواپیمای الاستیک کارشناسی ارشد دانلود 93/10/20
رحمانی کیانا طراحی سیستمی توربین باد ملی با روش ماتریس ساختار طراحی (DSM) کارشناسی ارشد
مهدی کشاورزی طراحی سیستمی کشتی هوایی هیبریدی باهدف افزایش مداومت پروازی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
سمانه کویری بیدگلی طراحی چیدمان بهینه تراسترها برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/09
محمد کوشافر تخصیص ‌کنترل مقید با استفاده از سیستم فازی- عصبی تطبیقی در ماهواره‌ مخابراتی دارای تراسترهای افزونه در مدار زمینآهنگ کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/28
زارع زیرک مجتبی طراحی مسیر WIG با استفاده از استراتژی Way Point کارشناسی ارشد
جعفرزاده محسن مسیریابی ربات های انسان نما مبتنی بر بینایی کارشناسی ارشد
رستمی محسن مطالعه اثرات ملخ برروی ضرایب و مشقات پایداری و کنترل هواپیماهای دو موتره سبک کارشناسی ارشد
احمدی محمدحسین بهبود عملکرد زیر سیستم کنترل حرارت ماهواره با استفاده از پوشش های هوشمند کارشناسی ارشد
برزگران محمدرضا کنترل حلقه بسته جدایش جریان از روی بالواره به کمک آرایه محرکهای تخلیه سد دی الکتریک کارشناسی ارشد
سوادی مفرد محمدعلی طراحی مُدهای افزاینده پایداری و حفظ وضعیت سامانه کنترل پرواز خودکار بالگرد کارشناسی ارشد
علی محمودی صالح آباد کنترل آرایش‌ عامل‌های خودمختار ناهولونومیک صفحه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/15
عبدالله مددکار هدایت کـاپـا با تغییر زاویۀ شیب نهایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
فرشاد میری طراحی رانشگر الکتریکی برای تأمین نیروهای انتقال مداری سامانه¬های فضایی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
مهرداد میرزایی طراحی مسیر برای دو پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقیبی در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
تقی نژاد رودبنه مرضیه طراحی پیکره¬بندی و جانمایی بهینة اجزاء یک ماهوارة مخابراتی کارشناسی ارشد
دولت آبادی فراهانی مرضیه بررسی و شناسایی ضرائب و نیروهای آیرودینامیکی تاثیرگذار در حرکت ماهواره های نمونه کارشناسی ارشد
جلال پور مریم تعیین چیدمان مناسب زیرسیستم های یک ماهواره با در نظر گرفتن ملاحظات حرارتی کارشناسی ارشد
حسین مقصودی دهاقانی طراحی مسیر های مرجع پروازی جهت عبور از موانع کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/07
پیروانی مهدی طراحی کنترل¬کننده LQG/LTR برای کنترل وضعیت ماهواره زمین¬آهنگ کارشناسی ارشد
کشاورزی مهدی طراحی سیستمی کشتی هوایی هیبریدی باهدف افزایش مداومت پروازی کارشناسی ارشد
میرزایی مهرداد طراحی مسیر برای دو پرنده بدون سرنشین در پرواز تعقیبی در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد
سید مصطفی موسوی طراحی سیستم کنترل غیرخطی برای یک پرنده در ارتفاع پایین کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
فاطمه نوروزی پیاده سازی یک محیط مجازی برای کاربرد های دندانپزشکی جهت ارتباط بلادرنگ با واسطه لامسه ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
جهانشاهی هادی طراحی کنترلر فازی تطبیقی برای عملیات لنگرگیری فضایی کارشناسی ارشد
بهلوری وحید طراحی سیستمی یک ماهواره مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 41 - 58 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سمینار 8303010 2 04 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
مکانیک پرواز پیشرفته 8303128 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/22 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مکانیک پرواز پیشرفته 8303368 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/22 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مبانی کنترل وضعیت و دینامیک مدار 8303277 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
دینامیک پرواز و کنترل فضاپیما 8303180 3 01 ( - ) 1394/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
دینامیک پرواز و کنترل فضاپیماها 8303150 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/28 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
تحلیل،طراحی و تست ماهواره و پرتاب کننده 8303284 3 01 نامشخص 1394/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
طراحی و ساخت سیستمهای میکروفلوئیدیک 8303371 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
اصول طراحی و تحلیل سیستم کنترل حرارت ماهواره 8303280 3 01 نامشخص 1394/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
هدایت و ناوبری 2 8303376 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1394/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
کنترل بهینه 8304200 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
کنترل بهینه 8303058 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1394/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8303391 2 06 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
هدایت و کنترل بهینه فضاپیما 8303156 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1394/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
کنترل خودکار پیشرفته 8303030 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1392/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
مکانیک پرواز پیشرفته 8303128 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
کنترل بهینه 8303058 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1392/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
هدایت و کنترل بهینه فضاپیما 8303156 3 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
نمایش 41 - 58 از 58 نتیجه
از 3