اعضای هیات علمی

حسین صباحی

حسین صباحی

حسین صباحی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 
وب سایت:  https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hsabahi
فایل رزومه :   دانلود

کارشناسی: مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات-دانشگاه فردوسی مشهد- 1372

کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نلباتات- 1375

دکتری: زراعت- فیزیولوزی  گیاهان زراعتی- 1385

1- تولید کودها ی نیترونه آهسته رهش و کنترل رهش به تقلید از طبیعت؛

2- تولید اوره آهسته رهش به عنوان مکمل های غذایی دام به کمک نانوذرات برگرفته از طبیعت؛

2- تولید آفت کش های آهسته رهش و کنترل رهش به تقلید از طبیعت؛

4- استخراج و خالص سازی پلی فنل ها ی گیاهی (آنتی اکسیدانت ها) از ضایعات کشاورزی به وسیله روشهای طبیعی و زیست محیط  دوست؛

5-آنکپسوله کردن آنتی اکسیدانت های گیاهی درون میکرو و یا نانو ذرات طبیعی بعنوان سامانه دارو رسانی کنترل رهش و یا سامانه غذایی کنترل رهش.

6- استخراج فیبرهای گیاهی شامل سبلولز و لیگنین از ضایعات کشاورزی با کمک گرفتن از روشهای بیوممتیک میکروبی

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم امینی ساخت نانوکامپوزیت اوره/مونت/پلی فنل با مقاومت مکانیکی بالا و رهایش کنترل شده به تقلید از پوسته صدف کارشناسی ارشد
سیدنیما فدائی اثر تغییر اندازه پودر پوست انار به مقیاس نانومتر در بهبود خواص ضد سرطانی آن کارشناسی ارشد
علیرضا قنادسبزواری بارگذاری متابولیت های گیاهی ضد سرطان در نانو ذرات مونت موریلونیت به منظور ارتقای کارایی و تقلیل عوارض جانبی در درمان HCC از طریق درمان ترکیبی دکتری
محمد گلباشی تهیه سامانه نانو کامپوزیتی جهت رهایش آهسته اوره دکتری
زهرا کاظمی بررسی اثر تغییر اندازه پودر کارکامین-میکرو جلبک به مقیاس نانو متر بر بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و درمانی آن کارشناسی ارشد
محمدحسین محمودی ساخت نانو کامپوزیت اوره، فرم آلدهید رزین و مونت موریلونایت به تقلید از پوسته صدف کارشناسی ارشد
عابد روتخلی مطالعه بارگذاری و رهایش مواد موثره ی گیاه گزنه در مونت موریلونیت و بررسی اثر ضد دیابتی آن کارشناسی ارشد
سیدمحمود سیدجعفری اولیا سنتز کود کامپوزیتی اوره-پلی فنول-رس با قابلیت رهایش کنترل شده اوره و عناصر میکرو در خاک کارشناسی ارشد
افروز تارخ شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در نمونه های غذایی با استفاده از نانو زیست حسگر نوری بر پایه ی اپتامر و نانو کامپوزیت g-C3N4@Cu2O کارشناسی ارشد
سحر احمدی بررسی تاثیر کاربرد نانو کامپوزیت اوره-رس بر رشد و عملکرد ذرت در سطوح تنش خشکی کارشناسی ارشد 1395/11/26
الناز احمدی سنگاچین سنتز و استفاده از نانوخوشه های فلزی در تشخیص MicroRNA های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
الناز احمدی سنگاچین سنتزو استفاده از نانو خوشه های فلزی در تشخیص MicroRNA های درگیر در سرطان کارشناسی ارشد 1395/6/29
مهدی امیری گوشکی بارگذاری عصاره جلبک درون نانو ذرات مونت موریلونیت و بررسی اثرات آن بر سلولهای بنیادین کارشناسی ارشد 1397/11/29
مریم امینی ساخت نانوکامپوزیت اوره/مونت/پلی فنل با مقاومت مکانیکی بالا و رهایش کنترل شده به تقلید از پوسته صدف کارشناسی ارشد 1400/7/14
افروز تارخ شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در نمونه های غذایی با استفاده از نانو زیست حسگر نوری بر پایه ی اپتامر و نانو کامپوزیت g-C3N4@Cu2O کارشناسی ارشد 1398/11/29
یاسر جعفری پیرلر محبوس سازی پلی فنول درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد 1394/11/28
محمود خرمی اصیل آنکپسوله کردن پلی فنل های گیاهی درون کائولن به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد 1394/11/20
مرجان رجبی طراحی و ساخت نانوحامل های متشکل از میکروجلبک کلرلا ولگاریس و عصاره زنجبیل با هدف درمان سرطان پستان کارشناسی ارشد 1400/11/13
فردین رحیمی محمودآباد سنتز و بهینه سازی نانوسامانه لیپونیوزومی حاوی آمفوتریسین B به همراه اسانس آویشن و زنیان برای جلوگیری از عفونت های قارچی در کشت و به کارگیری سلول های بنیادی دکتری 1400/6/10
سیدمحمود سیدجعفری اولیاء سنتز کود کامپوزیتی اوره-پلی فنول-رس با قابلیت رهایش کنترل شده اوره و عناصر میکرو در خاک کارشناسی ارشد 1398/10/28
سارا سلامت مطالعه و بررسی یک سامانه دارویی- غذایی نوین الهام گرفته از سلول های گرده ی گیاهی کارشناسی ارشد 1400/7/14
شاهین شاطرزاده یزدی سنتز کود اوره آنتی کیک با الهام گیری از صدف و بررسی اثرات آن بر گیاه گندم کارشناسی ارشد 1402/6/22
عطیه شیروانی سعادت آبادی تهیه و ارزیابی سامانه نیوزومی رسانش دارو حاوی سفازولین و بررسی فعالیت ضد باکتریایی آن کارشناسی ارشد 1397/7/9
نیما فدایی اثر تغییر اندازه پودر پوست انار به مقیاس نانومتر در بهبود خواص ضد سرطانی آن کارشناسی ارشد 1397/4/6
علیرضا قنادسبزواری بارگذاری متابولیت های گیاهی ضد سرطان در نانو ذرات مونت موریلونیت به منظور ارتقای کارایی و تقلیل عوارض جانبی در درمان HCC از طریق درمان ترکیبی دکتری 1399/6/17
زهرا کاظمی بررسی اثر تغییر اندازه پودر کارکامین-میکرو جلبک به مقیاس نانو متر بر بهبود خواص فیزیکوشیمیایی و درمانی آن کارشناسی ارشد 1397/7/10
زهرا کیانی تولید الاژیک اسید توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر بر روی محیط کشت طبیعی پوست انار کارشناسی ارشد 1402/11/30
بهاره کریمی دونا شناسایی و بررسی جمعیت میکروبی موثر در نیترات زدایی زیستی از خاک به منظور توسعه کشت سبزیجات ارگانیک کارشناسی ارشد 1396/11/29
زهرا کطولی ساخت داربست مونت موریلونیت/کیتوزان به تقلید از پوسته صدف کارشناسی ارشد 1401/6/30
محمد گلباشی تهیه سامانه نانو کامپوزیتی جهت رهایش آهسته اوره دکتری 1394/12/12
محمدحسین محمودی ساخت نانو کامپوزیت اوره، فرم آلدهید رزین و مونت موریلونایت به تقلید از پوسته صدف کارشناسی ارشد 1401/10/28
حمیدرضا ملااقایی بارگذاری ترکیبات آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون درون نانو ذرات مونت موریلونیت و بررسی خواص ضد سرطانی آن کارشناسی ارشد 1397/7/11
یاسمین وهابی حقیقی مطالعه و بررسی یک سامانه دارویی-غذایی نوین الهام گرفته از گرده گیاهی و داروی روتین کارشناسی ارشد 1400/11/12
الناز احمدی سنگاچین Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
جعفری پیرلر یاسر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد
احمدی سنگاچین الناز Synthesis and application of Metal nanoclusters to defect MicroRNAs involve in cancer کارشناسی ارشد
محمدرضا بلوچ اثر پلی فنل های گیاهی آنکپسوله شده و نشده درون نانوسامانه های طبیعی در کنترل کپک های آبی و خاکستری سیب کارشناسی ارشد 1394/12/15
زهرا توکلی زاده مطالعه برخی اثرات چهار ترکیب گیاهی گردو، انار، لیموترش و زیره روی spodoptera littoralis و Galleria mellonella کارشناسی ارشد 1396/4/20
یاسر جعفری پیرلر محبوس سازی پلی فنل درون سلول گیاهی به عنوان سامانه دارو رسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
محمود خرمی اصیل آنکپسوله کردن پلی‌فنل‌های گیاهی درون کائولین به عنوان سامانه دارو‌ رسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
مرتضی ربیعی سنتز نانو کامپوزیت مبتنی بر مونت موریلونایت-پلی فنل به عنوان سامانه دارو و رسان کارشناسی ارشد 1394/6/25
عابد روتخلی مطالعه بارگذاری و رهایش مواد موثره ی گیاه گزنه در مونت موریلونیت و بررسی اثر ضد دیابتی آن کارشناسی ارشد 1396/4/26
زهرا سرچاهی تاثیر مقادیر کود میکرو کامپوزیت اوره پلی فنول بر رشد ذرت دانه ای تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد 1395/11/20
زهرا سرچاهی تاثیر مقادیرکود میکروکامپوزیت اوره پلی¬فنول بر رشد ذرت دانه ای تحت تنش خشکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
محمد گلباشی تهیه سامانه نانوبیوکامپوزیتی جهت رهایش آهسته اوره دکتری دانلود 1394/12/12
بلوچ محمدرضا effects of some plant polyphenols encapsulated and encapsulated within the natural nano-system on apple blue and gray moulds کارشناسی ارشد
خرمی اصیل محمود آنکپسوله کردن پلی‌فنل‌های گیاهی درون کائولین به عنوان سامانه دارو‌ رسان کارشناسی ارشد
ربیعی مرتضی سنتز نانوکامپوزیت مونت موریولنیت-پلی فنل به عنوان سامانه دارورسان کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 41 - 55 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول نانو طراحی در بیولوژی 8302345 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
نانو ساخت زیست تقلیدی 8302342 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کاربردهای نانوزیست فناوری 8302105 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
کاربردهای ریززیست فناوری در علوم زیستی 8302008 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1395/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
طراحی آزمایش ها 8302260 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
کاربردهای نانوزیست فناوری 8302105 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مهندسی زیستی 8302048 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1394/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
طراحی آزمایش ها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 02 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1394/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8302039 2 01 نامشخص 1394/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:30) 1392/10/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
بیولوژی سلولی و مولکولی 8302100 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) 1392/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
کاربردهای نانوزیست فناوری 8302105 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1392/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نمایش 41 - 55 از 55 نتیجه
از 3
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: 

تلفن: 196 93 860

فاکس: 324 49 884

Email: hsabahi@ut.ac.ir