گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

« بازگشت

فناوری اطلاعات در ریززیست فناوری

نام درس فناوری اطلاعات در ریززیست فناوری
کد درس 8302115
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز