افراد

اعضای هیات علمی

هادی تابش

هادی تابش

هادی تابش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیولوژی عمومی 8302156 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/13 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 8302061 2 02 ( - ) 1394/10/17 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مهندسی بافت 8302050 3 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (17:00 - 18:30) 1394/03/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8302061 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
پدیده های انتقال 8302158 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1394/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
فیزیولوژی عمومی 8302156 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1392/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نمایش 21 - 27 از 27 نتیجه
از 2