اعضای هیات علمی

« بازگشت

اتوماتوی سلولی و پیچیدگی

نام درس اتوماتوی سلولی و پیچیدگی
کد درس 8305232
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز