اعضای هیات علمی

« بازگشت

نظریه بازی ها

نام درس نظریه بازی ها
کد درس 8305065
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز